Adviezen rond COVID-19

Sinds het begin van de coronavirusepidemie zijn er veel normatieve teksten opgesteld om verschillende soorten maatregelen ter bestrijding van het virus te omkaderen. Het Kenniscentrum van de GBA heeft meerdere adviezen uitgebracht over deze ontwerpen van normatieve teksten inzake COVID-19.

Het Algemeen Secretariaat van de GBA werd ook geraadpleegd over gegevensbeschermingseffectbeoordelingen in verband met COVID-19 die grote risico's kunnen inhouden voor betrokkenen.


Adviezen van het Kenniscentrum

2021

 • Advies nr. 07/2021 m.b.t. artikel 63 van het voorontwerp van wet houdende maatregelen ter beheersing van een gezondheidscrisis in het domein van de volksgezondheid
 • Advies nr. 11/2021 over een voorstel van decreet houdende vergoeding van kosten voor elektriciteitsverbruik, verwarming en waterverbruik van natuurlijke personen, zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen die de impact van de COVID-19-crisis op hun inkomsten hebben ondervonden
 • Advies nr. 13/2021 over het ontwerp van ministerieel besluit ter uitvoering van artikel 6 van het decreet van de Waalse regering van 18 december 2020 over noodmaatregelen inzake de rijopleiding
 • Advies nr. 16/2021 over een ontwerp van samenwerkingsakkoord betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot vaccinaties tegen COVID-19
 • Advies nr. 18/2021 m.b.t. een ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling en uitkering van het bedrag van een eenmalige aanmoedigingspremie ter compensatie voor de extra inspanningen tijdens de 2de golf van de Covid-19 pandemie voor de zelfstandige zorgverleners in de thuisverpleging of voor de loontrekkenden in de medisch huizen
 • Advies nr. 24/2021 over een voorontwerp van wet betreffende de maatregelen van bestuurlijke politie tijdens een epidemische noodsituatie (bekend als "Pandemiewet")
 • Advies nr. 25/2021 m.b.t. een voorontwerp van wet houdende toekenning van een recht op klein verlet voor werknemers met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus COVID-19
 • Advies nr. 27/2021 m.b.t. een ontwerp  van samenwerkingsakkoord betreffende de gegevensoverdracht van noodzakelijke gegevens naar de gefedereerde  entiteiten, de lokale overheden of politiediensten met als doel het handhaven van de verplichte quarantaine of testing van de reizigers afkomstig van buitenlandse zones bij wie een quarantaine of testing verplicht is bij aankomst in België
 • Advies nr. 28/2021 m.b.t. een voorontwerp van decreet van de Duitstalige gemeenschap tot wijziging van het decreet van 1 juni 2004 betreffende de gezondheidspromotie en inzake medische preventie
 • Advies nr. 41/2021 m.b.t. een voorontwerp van ordonnantie van Verenigd College tot wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2007 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid
 • Advies nr. 49/2021 m.b.t. een ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de steun aan de ondernemingen van de sectoren van de discotheken, de restaurants en cafés en sommige van hun leveranciers, de evenementen, de cultuur, het toerisme en de sport in het kader van de gezondheidscris 
 • Advies nr. 52/2021 m.b.t een ontwerp van koninklijk besluit tot het toekennen van tijdelijke werkloosheidsuitkeringen aan sommige werknemers die als gevolg van Covid-19 een deel van hun volledige arbeidsdag verliezen
 • Advies nr. 64/2021 (voorlopig enkel beschikbaar in het Frans)
 • Advies nr. 66/2021 m.b.t. een ontwerp van samenwerkingsakkoord betreffende bijzondere verwerkingen met het oog op het opsporen en onderzoeken van clusters en collectiviteiten, met het oog op de handhaving van de verplichte quarantaine en testing en met het oog op het toezicht op de naleving door de bevoegde sociaal inspecteurs van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 tegen te gaan op de arbeidsplaatsen
 • Advies nr. 88/2021 m.b.t. een ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling en uitkering van het bedrag van een eenmalige aanmoedigingspremie ter compensatie voor de extra inspanningen tijdens de tweede golf van de COVID-19-pandemie voor de kandidaat-huisartsen die een stage lopen in een huisartsenpraktijk
 • Advies nr. 102/2021 m.b.t. een ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de steun aan de ondernemingen die een contactberoep of een zogenaamde niet-essentiële activiteit uitoefenen in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19
 • Advies nr. 124/2021 m.b.t. ontwerpen van samenwerkingsakkoorden betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot het digitaal EU-COVID-certificaat, het Covid Safe Ticket, het PLF, de verwerking van persoonsgegevens van in het buitenland wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten uitvoeren in België
 • Advies nr. 163/2021 [momenteel enkel beschikbaar in het Frans]
 • Advies nr. 164/2021 [momenteel enkel beschikbaar in het Frans]
 • Advies nr. 170/2021 m.b.t. een voorontwerp van besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot uitvoering van de ordonnantie betreffende de uitbreiding van het COVID Safe Ticket in geval van  noodzakelijkheid  voortvloeiend  uit  een  specifieke  epidemiologische  situatie

2020

 • Advies nr. 34/2020 betreffende het voorontwerp van koninklijk  besluit  tot uitvoering van artikel 5, § 1, 1°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de  verspreiding van het coronavirus COVID-19, met het oog op het gebruik van digitale contactopsporingsapplicaties ter voorkoming van de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 onder de bevolking
 • Advies nr. 36/2020 betreffende het voorontwerp van Koninklijk besluit tot oprichting van een databank bij Sciensano in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19
 • Advies nr. 42/2020 betreffende een wetsvoorstel tot oprichting van een databank bij Sciensano in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19
 • Advies nr. 43/2020 betreffende een wetsvoorstel betreffende het gebruik van digitale contactopsporingsapplicaties ter voorkoming van de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 onder de bevolking
 • Advies nr. 44/2020 betreffende amendementen geformuleerd bij een wetsvoorstel tot oprichting van een databank bij Sciensano in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-1
 • Advies nr. 46/2020 betreffende een amendement op een wetsvoorstel tot oprichting van een databank bij Sciensano in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19
 • Advies nr. 50/2020 m.b.t. een ontwerpdecreet van de Duitstalige Gemeenschap betreffende het contactonderzoek in het kader van de bestrijding van de gezondheidscrisis die door het coronavirus (Covid-19) is ontstaan
 • Advies nr. 52/2020 m.b.t. vijf adviesaanvragen betreffende een wetsvoorstel houdende diverse bepalingen inzake justitie, onder meer in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus
 • Advies nr. 59/2020 betreffende een wetsvoorstel betreffende de toekenning van een betalingsplan met een maximale looptijd van zes maanden of meer voor de consumenten die door de economische gevolgen van de COVID-19-pandemie inkomstenverlies hebben geleden
 • Advies nr. 64/2020 over een  ontwerp van  samenwerkingsakkoord betreffende de gezamenlijke  gegevensverwerking  door  Sciensano  en  de  door  de  bevoegde  regionale overheden of door de bevoegde agentschappen aangeduide contactcentra, gezondheidsinspecties en mobiele teams in het kader van een contactonderzoek bij personen die (vermoedelijk) met het coronavirus besmet zijn op basis van een gegevensbank bij Sciensano
 • Advies nr. 72/2020 over een ontwerpbesluit van de Waalse regering tot vaststelling van het statuut van conjuncturele, beschermde afnemer van elektriciteit en gas in het kader van de COVID-19-crisis
 • Advies nr. 79/2020 over  een  ontwerp  van  koninklijk  besluit  tot  uitvoering  van  het koninklijk  besluit  nr.  44 betreffende de gezamenlijke gegevensverwerking door Sciensano en de door de bevoegde regionale overheden of door de bevoegde agentschappen aangeduide contactcentra, gezondheidsinspecties en mobiele  teams in het kader van een contactonderzoek bij personen die (vermoedelijk) met het coronavirus COVID-19 besmet zijn op basis van een gegevensbank bij Sciensano en een ontwerp van een uitvoerend samenwerkingsakkoord betreffende de digitale contactopsporingsapplicatie(s)
 • Advies nr. 96/2020 m.b.t. een voorontwerp van decreet houdende bevestiging van de bijzondere  machten van de Waalse regering in het kader van het beheer van de gezondheidscrisis COVID-19 voor de aangelegenheden bedoeld in artikel 138 van de Grondwet
 • Advies nr. 97/2020 met betrekking tot
  • voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 28 april 2016 betreffende de Lening “Coup de Pouce
  • voorontwerp van besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 22 september 2016 tot uitvoering van het decreet van 28 april 2016 betreffende de Lening “Coup de Pouce”
 • Advies nr. 119/2020 over een voorontwerp van wet houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 
 • Advies nr. 131/2020 over een voorontwerp van wet houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 
 • Advies nr. 132/2020 over een ontwerp van besluit van bijzondere machten van het Verenig College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie n°2020/006 tot het organiseren van het gezondheidskundig contactonderzoek in het kader van de strijd tegen de COVID-19-pandemie
 • Advies nr. 137/2020 over een ontwerp van bijzondere-machtenbesluit nr. 2020/NNN van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het verlenen van een handelshuurlening aan huurders in het kader van de Covid-19-gezondheidscrisis
 • Advies nr. 138/2020 over een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de registratie en de verwerking van gegevens met betrekking tot vaccinaties tegen COVID-19

Adviezen van het Algemeen Secretariaat

Wanneer een gegevensverwerking een waarschijnlijk hoog risico voor de rechten en vrijheden van personen kan inhouden, moet de GBA worden geraadpleegd. Het Algemeen Secretariaat van de GBA heeft adviezen uitgebracht over de risicoanalyse (of effectbeoordeling) van twee overheidsprojecten in verband met COVID-19 :

 • Het gebruik van telecommunicatiegegevens voor het opstellen van een mobiliteitsindex
 • De Coronalert applicatie

Interessante links