Visie en missie

In een snel veranderende wereld en maatschappij wil de GBA: "Leiden naar een digitale wereld waar privacy een realiteit is voor iedereen"


 • De GBA wil haar naam waarmaken: autoriteit opbouwen, uitstralen en uitdragen door:
  • informeren en adviseren(“gidsen”);
  • monitoren en superviseren(“toezien”);
  • inspecteren en sanctioneren(“afdwingen”).
 • Vanuit haar centrale rol op het vlak van verwerking van persoonsgegevens, wil de GBA zich al leider profileren ten aanzien van particuliereen publieke actoren
 • Het beschermen van de belangen van burgers staat centraal. De GBA wil daarbij maximaal rekening houden met de technologische, economische en maatschappelijke evoluties;
 • De AVG stelt dat “het vrije verkeer van persoonsgegevens in de Unie noch beperkt noch verboden wordt om redenen die verband houden met de bescherming van natuurlijke personen ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens”. Het doel van de AVG is niet enkel om de bescherming van persoonsgegevens te garanderen, maar eveneens om de “digitale economie zich in de hele interne markt te laten ontwikkelen” (overweging 7 AVG). Een toekomst waarin elk inzetten van nieuwe technologie a priori verworpen wordt, is bijgevolg niet aan de orde; dit is immers nefast voor de verhoging van de welvaart en van het welzijn van iedereen. In de plaats daarvan wil de GBA opteren voor “respectvolle innovatie”, waarbij vanuit de kennis en expertise op het vlak van de verwerking van persoonsgegevens steeds het juiste evenwicht wordt gevonden. Daarbij zou bijvoorbeeld rekening kunnen worden gehouden met andere overwegingen, zoals het belang van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek of statistiek, of met de meerwaarde die een legitieme of voorzienbare gegevensuitwisseling kan bieden voor een efficiënte overheid. De GBA wil dus een cruciale rol opnemen als gids in de digitale wereld en maatschappij van morgen.
 • De GBA wil open staan voor en luisteren naar zoveel mogelijk stakeholders

Vanuit haar expertise en bevoegdheden op het vlak van de verwerking van persoonsgegevens, wil de GBA bijdragen tot het recht op de eerbiediging van het privéleven, zoals gewaarborgd door artikel 22 van de Grondwet, en door verschillende Europese Verdragen. Tegelijkertijd wil de GBA door de uitoefening van haar bevoegdheden ook bijdragen aan het waarborgen van andere grondrechten in de digitale wereld van morgen.

De massale verwerking van persoonsgegevens heeft immers ook gevolgen voor de andere fundamentele rechten van burgers, zoals onder meer de vrijheid van meningsuiting, het recht op verenigingen het verbod op discriminatie. Bij wijze van voorbeeld kan gedacht worden aan het debat over politieke reclame via sociale media.

 • Privacy moet reëel en vanzelfsprekend zijn en deel uitmaken van het DNA van organisaties:we staan slechts aan het begin van de tocht en er is nog een langeweg af te leggen
 • Bewustzijn van burgers stimuleren: vermijden van privacy als ver “van mijn bed show”; overkomen van “privacy paradox”, waarbij burgers zich massaal zorgen maken om privacy, maar er individueel weinig aandoen om zich te beschermen.
 • Ondernemingen en overheden richtsnoeren verschaffen en regels effectief doen naleven; daarbij staat het effectief inzetten van het gehele spectrum aan “instrumenten” (cf. aanbevelingen, adviezen, gedragscodes, inspecties, uitspraken Geschillenkamer, toezicht op gegevensbeschermingseffectbeoordelingen of functionarissen voor de gegevensbescherming...) centraal.

Bescherming van persoonsgegevens kan geen “elite-recht” zijn, waarbij sommige groepen een betere bescherming zouden genieten dan andere, zij het omwille van socio-economische redenen dan wel omwille van een verschil in kennis omtrent de achterliggende processen van gegevensverwerkingen. De GBA kijkt daarom uitermate kritisch naar initiatieven waarbij privacy op gespannen voet komt te staan met financiële of economische belangen.

In lijn met de groeiende Europese en internationale aandacht daarvoor, wil de GBA ook specifiek inzetten op kinderen en jongeren bij het creëren van meer bewustzijn. Dit zijn niet alleen kwetsbare groepen, maar de jongere van vandaag is immers de volwassene van morgen.

Interessante links