1875 resultaten gevonden

Resultaten van 1 tot 25 op 1875

Document

Advies nr. 102/2020 van 19 oktober 2020

2020
Adviesaanvraag over een ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 april 2019 tot …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 101/2020 van 15 oktober 2020

2020
Advies over het ontwerpbesluit van de regering van het Waalse Gewest ter vaststelling van het regelgevend kader voor het verhandelen en het houden van reptielen
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 99/2020 van 2 oktober 2020

2020
adviesaanvraag betreffende een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 juni 2020 tot vaststelling van het model van de bekendmaking in het …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 93/2020 van 2 oktober 2020

2020
advies betreffende een voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 28 november 2013 betreffende de energieprestatie van gebouwen
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 98/2020 van 2 oktober 2020

2020
Adviesaanvraag inzake een ontwerp van Samenwerkingsakkoord tussen het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap met …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 100/2020 van 2 oktober 2020

2020
Advies m.b.t. een ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 48 van de wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid van …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 95/2020 van 2 oktober 2020

2020
Adviesaanvraag betreffende een ontwerp van ministerieel besluit tot vaststelling van het formulier voor de kennisgeving van informatie aan het agrarisch grondwaarnemingscentrum
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 97/2020 van 2 oktober 2020

2020
Adviesaanvraag met betrekking tot: - voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 28 april 2016 betreffende de Lening “Coup de Pouce” - voorontwerp van besluit van de …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 96/2020 van 2 oktober 2020

2020
Voorontwerp van decreet houdende bevestiging van de bijzondere machten van de Waalse regering in het kader van het beheer van de gezondheidscrisis COVID-19 voor de aangelegenheden …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 92/2020 van 23 september 2020

2020
adviesaanvraag over een ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van de Proxi-lening
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 84/2020 van 11 september 2020

2020
Adviesaanvraag met betrekking tot een wetsvoorstel tot wijziging van diverse bepalingen betreffende bestuurlijke handhaving en houdende de oprichting van een Directie Integriteitsbeoordelingen …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 91/2020 van 11 september 2020

2020
Adviesaanvraag met betrekking tot een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de opleidings- en vervolmakingscentra voor hulpverleners-ambula
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 87/2020 van 11 september 2020

2020
advies over een voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 30 augustus 2013 houdende de Spoorcodex
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 86/2020 van 11 september 2020

2020
Adviesaanvraag over een ontwerp van uitvoeringsbesluit van een ontwerp van Waals decreet betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden tot wijziging van het Waals wetboek …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 89/2020 van 11 september 2020

2020
Advies m.b.t. een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 80/2020 van 11 september 2020

2020
Advies m.b.t. een ontwerpdecreet van de Duitstalige gemeenschap over de mediadiensten en de filmvoorstellingen
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 81/2020 van 11 september 2020

2020
Adviesaanvraag betreffende een ontwerp van Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid met betrekking tot de registratie …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 90/2020 van 11 september 2020

2020
Voorontwerp van decreet betreffende georiënteerde begeleiding, coaching en oplossingen voor werkzoekenden
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 82/2020 van 11 september 2020

2020
Adviesaanvraag betreffende een ontwerp van "Agreement between the United States of America and the Kingdom of Belgium on Air Transport Preclearance (artikelen II.3 - III.2.l …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 85/2020 van 11 september 2020

2020
Advies m.b.t. een ontwerp van ministerieel besluit tot wijziging van de bijlagen bij het koninklijk besluit van 3 februari 2019 tot vaststelling van de modellen van uittreksels …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 88/2020 van 11 september 2020

2020
advies betreffende een voorontwerp van ordonnantie betreffende de organisatie van de thermische energienetten en het meten van het verbruik van thermische energie in het Brussels …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 79/2020 van 7 september 2020

2020
(vertaling)Advies over een ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit nr. 44 betreffende de gezamenlijke gegevensverwerking door Sciensano en …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 70/2020 van 24 augustus 2020

2020
Adviesaanvraag over een ontwerp van ministerieel besluit betreffende de inschrijving van de personen die optreden in de bevoorradingsketen van het land en van de verbruikers van …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 72/2020 van 24 augustus 2020

2020
Advies over een ontwerpbesluit van de Waalse regering tot vaststelling van het statuut van conjuncturele, beschermde afnemer van elektriciteit en gas in het kader van de COVID-19-crisis
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 76/2020 van 24 augustus 2020

2020
Verzoek om advies over een wetsvoorstel inzake verenigingswerk
Categorie : Publicaties