1840 resultaten gevonden

Resultaten van 1 tot 25 op 1840

Document

Advies nr. 65/2020 van 23 juli 2020

2020
Advies m.b.t. een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 februari 1999 houdende de vaststelling van de verkiezingsprocedure voor de ledenmagistraten …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 64/2020 van 20 juli 2020

2020
Advies inzake samenwerkingsakkoord tussen de Federale staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 63/2020 van 10 juli 2020

2020
Advies m.b.t. een voorontwerp van besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 13 december …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 60/2020 van 10 juli 2020

2020
Adviesaanvraag betreffende een ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 juni 2016 tot bepaling van de inwerkingtreding van het e-Box netwerk en het …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 62/2020 van 10 juli 2020

2020
Advies m.b.t. een wetsvoorstel betreffende tijdelijke en structurele schuldhulpverlening
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 59/2020 van 10 juli 2020

2020
Adviesaanvraag betreffende een wetsvoorstel betreffende de toekenning van een betalingsplan met een maximale looptijd van zes maanden of meer voor de consumenten die door de economische …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 61/2020 van 10 juli 2020

2020
Advies over een voorontwerp van een besluit van de Duitstalige Regering betreffende de ondersteuning van gezinnen bij meerlingengeboorten
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 58/2020 van 23 juni 2020

2020
Adviesaanvraag betreffende het ontwerp van koninklijk besluit houdende diverse maatregelen inzake de detachering van werknemers
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 57/2020 van 23 juni 2020

2020
Advies m.b.t. een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juni 2017 houdende uitvoering van de artikelen 32quater/1, § 1 en 32quater/2, §§ …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 53/2020 van 23 juni 2020

2020
Voorontwerp van decreet tot omzetting van de Richtlijn (EU)2017/1852 van de Raad van 10 oktober 2017 betreffende mechanismen ter beslechting van belastinggeschillen in de Europese …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 54/2020 van 23 juni 2020

2020
Advies over het voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 12 januari 2017 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van belastingen, met het oog …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 56/2020 van 23 juni 2020

2020
Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van uitvoeringsverordening (EU) 2019/947 van de Commissie van 24 mei 2019 inzake de regels en procedures voor de exploitatie van onbemande …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 55/2020 van 23 juni 2020

2020
Voorontwerp van decreet houdende aanpassingen van de wetgeving met het oog op de overname van de dienst onroerende voorheffing door het Waals Gewest
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 52/2020 van 11 juni 2020

2020
Vijf adviesaanvragen betreffende een wetsvoorstel houdende diverse bepalingen inzake justitie, onder meer in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 47/2020 van 5 juni 2020

2020
Adviesaanvraag over een ontwerp van koninklijk besluit inzake de handhaving van de scheepvaartregelgeving
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 45/2020 van 5 juni 2020

2020
Adviesaanvraag betreffende een ontwerp van koninklijk besluit inzake registratie van zeeschepen
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 50/2020 van 5 juni 2020

2020
Advies m.b.t. een ontwerpdecreet van de Duitstalige Gemeenschap betreffende het contactonderzoek in het kader van de bestrijding van de gezondheidscrisis die door het coronavirus …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 51/2020 van 5 juni 2020

2020
Advies m.b.t. een ontwerp van koninklijk besluit betreffende zeevarenden
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 44/2020 van 5 juni 2020

2020
Adviesaanvraag betreffende amendementen geformuleerd bij een wetsvoorstel tot oprichting van een databank bij Sciensano in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 48/2020 van 5 juni 2020

2020
Advies met betrekking tot een wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake informatisering van Justitie
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 49/2020 van 5 juni 2020

2020
Advies inzake een voorontwerp van wet betreffende medische hulpmiddelen
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 46/2020 van 5 juni 2020

2020
Adviesaanvraag betreffende een amendement op een wetsvoorstel tot oprichting van een databank bij Sciensano in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 43/2020 van 26 mei 2020

2020
Adviesaanvraag betreffende een wetsvoorstel betreffende het gebruik van digitale contactopsporingsapplicaties ter voorkoming van de verdere verspreiding van het coronavirus …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 42/2020 van 25 mei 2020

2020
Adviesaanvraag betreffende een wetsvoorstel tot oprichting van een databank bij Sciensano in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 37/2020 van 15 mei 2020

2020
Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 93ter tot 93quinquies van het wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, de artikelen 412bis, 433 tot 435 …
Categorie : Publicaties