Organisatie

De Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) is een onafhankelijk orgaan dat erop toeziet dat de grondbeginselen van de bescherming van de persoonsgegevens correct worden nageleefd. De Gegevensbeschermingsautoriteit werd opgericht door de Belgische Federale Kamer van volksvertegenwoordigers bij Wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit en is de opvolger van de voormalige Privacycommissie.


De Gegevensbeschermingsautoriteit is samengesteld uit 5 directies en een Directiecomité.

Het Algemeen Secretariaat heeft als horizontale ondersteunende taken:

 • het beheren van vragen met betrekking tot de human resources, de begroting en de informatica van de Gegevensbeschermingsautoriteit;
 • het beheren van elke juridische aangelegenheid met betrekking tot het beheer en de werking van de Gegevensbeschermingsautoriteit;
 • het beheren van de interne en externe communicatie.

Het Algemeen Secretariaat heeft eveneens als uitvoerende taken het:

 • toezien op de maatschappelijke, economische en technologische ontwikkelingen die een impact hebben op de bescherming van de persoonsgegevens;
 • opstellen van de lijst van de verwerkingen die een impactanalyse met betrekking tot de gegevensbescherming vereisen;
 • geven van advies in het kader van een gegevensbeschermingseffectbeoordeling aan een verantwoordelijke voor de verwerking in het kader van een raadpleging door de verantwoordelijke van de verwerking van de Gegevensbeschermingsautoriteit;
 • goedkeuren van de gedragscodes;
 • bevorderen van de invoering van certificeringsmechanismen en het goedkeuren van de criteria voor certificering;
 • het opstellen en het bekendmaken van de criteria voor de accreditatie van een orgaan voor het toezicht op gedragscodes;
 • zorgen voor de accreditatie van een orgaan voor het toezicht op gedragscodes;
 • goedkeuren van de modelcontractbepalingen en de bindende ondernemingsregels.
Directeur: David Stevens

De Eerstelijnsdienst:

 • ontvangt de klachten en verzoeken die worden toegestuurd aan de Gegevensbeschermingsautoriteit;
 • kan een bemiddelingsprocedure opstarten;
 • bevordert de gegevensbescherming bij het publiek, waarbij specifieke aandacht wordt besteed aan minderjarigen;
 • bevordert de bewustwording bij de verantwoordelijken voor de verwerking en de verwerkers van hun verplichtingen;
 • verstrekt aan de betrokken personen informatie over de uitoefening van hun rechten.
Directeur: Charlotte Dereppe

Het Kenniscentrum verstrekt, hetzij uit eigen beweging, hetzij op verzoek

 • adviezen omtrent elke aangelegenheid met betrekking tot de verwerkingen van persoonsgegevens;
 • aanbevelingen met betrekking tot de maatschappelijke, economische en technologische ontwikkelingen die een weerslag kunnen hebben op de verwerkingen van persoonsgegevens.

Het Kenniscentrum is samengesteld uit zes leden en de directeur van het kenniscentrum

Directeur: Alexandra Jaspar

Leden

 • Yves-Alexandre de Montjoie

 • Joëlle Jouret

 • Bart Preneel

 • Frank Robben

 • Nicolas Waeyaert

 • Séverine Waterbley

De Inspectiedienst is het onderzoeksorgaan van de Gegevensbeschermingsautoriteit.

De Inspecteur-Generaal en de inspecteurs moeten bij de uitvoering van hun opdrachten in het bezit zijn van het legitimatiebewijs van hun ambt, dat zij desgevraagd aanstonds moeten tonen.

Inspecteur-Generaal: Peter van den Eynde

De Geschillenkamer is het administratief geschillenorgaan van de Gegevensbeschermingsautoriteit.

De Geschillenkamer is samengesteld uit een voorzitter en zes leden.

Voorzitter: Hielke Hijmans

Leden

 • Yves Poullet

 • Romain Robert

 • Dirk Van der Kelen

 • Jelle Stassijns

 • Christophe Boeraeve

 • Frank De Smet

Interessante links