Vacatures

Bij het secretariaat van de Gegevensbeschermingsautoriteit werken ambtenaren. Ze worden aangeworven onder een eigen statuut, dat op voorstel van de Gegevensbeschermingsautoriteit werd goedgekeurd door de Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers. In bijzondere omstandigheden kan de Gegevensbeschermingsautoriteit ook personeel in dienst nemen op contractuele basis. Vacatures worden aangekondigd in het Belgisch Staatsblad, op deze website en op Selor.


  • Franstalige contractuele rechtskundig adviseur (code 2020 A1/2/F ) - contract van bepaalde duur t.e.m. 31/12/2020.

Functieprofiel / Publicatie Selor / Publicatie Belgisch Staatsblad

De inschrijvingen worden op vrijdag 14 augustus 2020 gesloten.

  • Franstalige statutaire Inspecteur-auditor (code 2020 A1/3/F)

Functieprofiel / Publicatie Selor / Publicatie Belgisch Staatsblad

De inschrijvingen worden op vrijdag 28 augustus 2020 gesloten.

De inschrijving gebeurt, op straffe van onontvankelijkheid, uitsluitend per e-mail met vermelding van de examenreferentie naar dit adres: HR@apd-gba.be. U zal een ontvangstmelding krijgen.

De sollicitatie is maar ontvankelijk wanneer ze vergezeld is van :

  • een afschrift van de vereiste studiegetuigschriften of diploma’s;
  • een curriculum vitae;
  • een afzonderlijke nota waarin de motivering voor de geambieerde functie blijkt en de beroepservaring wordt toegelicht.

Verdere inlichtingen kunnen via mail verkregen worden: HR@apd-gba.be.

Het examensecretariaat is gevestigd op de zetel van de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

Verdere inlichtingen kunnen via mail verkregen worden: HR@apd-gba.be.

De Gegevensbeschermingsautoriteit heeft een examenreglement goedgekeurd dat de organisatie van alle examens bepaalt. Dat reglement legt de wijze van oproep vast, de samenstelling van de jury, de proeven, het aantal te behalen punten, enz.