Klacht indienen

U bent slachtoffer van een inbreuk inzake gegevensbescherming en de uitoefening van uw rechten was zonder resultaat.


Indien uw klacht betrekking heeft op de uitoefening van uw rechten, vragen wij u eerst uw rechten uit te oefenen voordat u een klacht indient. Indien uw klacht over een andere kwestie gaat (bijv: u vindt dat uw gegevens zonder uw toestemming worden verwerkt), dan kan het nuttig zijn eerst met de verwerkingsverantwoordelijke contact te zoeken, alvorens een klacht in te dienen.

Indien de klacht ontvankelijk wordt verklaard, wordt de klacht aan de Geschillenkamer overgedragen die het dossier verder opvolgt of seponeert. De Geschillenkamer kan verschillende sancties opleggen, waaronder een geldboete, maar is niet bevoegd om de betaling van een schadevergoeding te eisen. Met andere woorden, de inkomsten uit financiële sancties komen de klager niet ten goede.

De behandelingstermijn kan langer zijn omdat soms een inspectie nodig is en er procedure-vereisten zijn, vooral vanwege vereisten van hoor en wederhoor, zoals de indiening van "verweermiddelen" tijdens de procedure en soms ook een hoorzitting. De betrokken partijen hebben de mogelijkheid om het dossier te raadplegen en te kopiëren.

Indien politiediensten of inlichtingendiensten jouw gegevens verwerken, dan kun je respectievelijk met het Controleorgaan op de politionele informatie (COC) of met het Vast Comité I contact opnemen, omdat hiervoor een speciale procedure geldt.

Procedure

Stap 1

Verifieer de ontvankelijkheidsvoorwaarden

Uw klacht moet gedateerd en ondertekend zijn, in het Frans, Nederlands of Duits opgesteld, een uiteenzetting van de feiten bevatten, en in voorkomend geval, een bewijs van eerdere uitoefening van uw rechten bij de derde partij.

Stap 2

Download het formulier

Stap 3

Verzend het ingevuld en ondertekend formulier

  • Ofwel per post ter attentie van de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
  • Ofwel via onze website en al uw documenten hierna op te laden

Ons formulier wordt geladen. Als dit bericht zichtbaar blijft en er geen formulier verschijnt, controleer dan of Javascript is geactiveerd in uw browser, accepteer overeenkomstige cookies en probeer deze pagina opnieuw te laden.