Klacht indienen

U bent slachtoffer van een inbreuk inzake gegevensbescherming en de uitoefening van uw rechten was zonder resultaat.


Vermoed je dat jouw eigen persoonsgegevens zijn verwerkt op een manier die in strijd is met de regelgeving inzake gegevensbescherming, dan kan je een klacht indienen. Bedenk wel, voordat je een klacht indient, of dat op dit moment wel de juiste oplossing voor jou biedt. De GBA biedt je immers ook de mogelijkheid om een bemiddelingsverzoek of een informatieverzoek in te dienen. Bij deze afweging houd je best rekening met de volgende elementen:

 • Een informatieverzoek dien je best in wanneer je een antwoord wil op een specifieke vraag inzake gegevensbescherming. De GBA zal je binnen de maand een antwoord verstrekken. Bijkomend – en enkel in de gevallen waarin er sprake is van een ernstige aanwijzing van een schending van de regels inzake gegevensbescherming – kan de GBA ook een onderzoek instellen, dat kan resulteren in het opleggen van sancties. Dit betreft een interne procedure waarbij je als informatieverzoeker in principe niet wordt betrokken en waarover je ook geen communicatie ontvangt.
 • Een bemiddelingsverzoek dien je best in wanneer je geconfronteerd wordt met een probleem inzake gegevensbescherming waarvoor je door tussenkomst van de GBA tot een minnelijke oplossing wenst te komen. Het betreft een laagdrempelige procedure.
 • Een klacht dien je best in wanneer je slachtoffer bent van een probleem inzake gegevensbescherming waarvan je meent dat het niet kan opgelost worden via een bemiddeling of via een informatieverzoek. Dit is de meest ingrijpende/geformaliseerde procedure van de drie en ze duurt ook het langste. In onze nota inzake de positie van de klager vind je gedetailleerde informatie over de rol van de klager in deze procedure. Samengevat, dien je rekening te houden met de volgende aandachtspunten wanneer je ervoor opteert om een klacht in te dienen:
  • Indien je een klacht wenst in te dienen en deze heeft betrekking op de uitoefening van jouw rechten, vragen wij je in elk geval om eerst jouw rechten uit te oefenen voordat je een klacht indient. Indien jouw klacht over een andere kwestie gaat (bijv: je vindt dat jouw gegevens zonder jouw toestemming worden verwerkt), dan kan het ook nuttig zijn eerst met de verwerkingsverantwoordelijke contact te zoeken, alvorens een klacht in te dienen.
  • Indien je klacht handelt over een thema dat tevens tot de bevoegdheid van een andere overheidsdienst behoort, kun je ook  eerst tot deze andere dienst richten. Veel voorkomende thema’s betreffen bijvoorbeeld ongewenste emails of ongewenste telefonische oproepen, waarvoor je ook een melding kunt doen via de website Meldpunt. Als klager wordt jouw identiteit in principe aan de tegenpartij bekendgemaakt.
  • Uitzonderlijk kan de GBA een klacht anoniem behandelen, maar in de praktijk blijkt dit in de meeste gevallen niet evident omdat alle partijen in het geding de kans moeten krijgen om zich te verdedigen. Vaak is het immers onmogelijk om uit het dossier alle identificeerbare elementen van de klager te schrappen en/of om een hoorzitting te organiseren waarbij de anonimiteit van de klager gegarandeerd wordt.
  • Een ontvankelijke klacht wordt aanhangig gemaakt bij de Geschillenkamer van de GBA. De Geschillenkamer is niet verplicht om elke klacht die zij ontvangt ook ten gronde te behandelen. Zij gaat voor elk klachtdossier na of en in welke mate het gepast is om de inhoud van de klacht te onderzoeken. Zij beschikt daarbij over een beoordelingsmarge die mee bepaald kan worden door verschillende overwegingen, zoals de prioriteiten vastgelegd door het directiecomité, de ernst van de klacht, de mate waarin de Geschillenkamer doelmatig en efficiënt in het klachtdossier kan optreden, en het seponeringsbeleid van de Geschillenkamer. Indien de Geschillenkamer oordeelt dat het niet gepast is om de inhoud van de klacht te onderzoeken, wordt deze geseponeerd.
U wordt verzocht om de criteria voor het seponeren van klachten te raadplegen alvorens uw klacht in te dienen. Voor uw gemak vindt u een samenvatting van deze criteria, zodat u de criteria voor sepot kunt identificeren die u aanbelangen. De Geschillenkamer heeft deze criteria uitgebreid toegelicht in haar Sepotbeleid. Indien u vragen heeft over de procedure bij de Geschillenkamer, wordt u verzocht om de Eerstelijnsdienst te contacteren die u hieromtrent een eerste advies zal bezorgen en u kan voorstellen om een ​​verzoek om informatie / verzoek om bemiddeling in te dienen indien dit in uw geval geschikter is. De Geschillenkamer kan geen advies verlenen over haar eigen criteria voor sepot buiten het kader van haar beslissingen.
 • Een klager wordt bij een behandeling ten gronde uitgenodigd om conclusies en/of andere verweermiddelen neer te leggen. Hij kan ook door de Geschillenkamer gehoord worden. Hij kan zich hiertoe desgewenst laten bijstaan door een advocaat maar is hier niet toe verplicht.
 • De Geschillenkamer kan verschillende sancties opleggen, waaronder een geldboete, maar is niet bevoegd om de betaling van een schadevergoeding toe te kennen. Met andere woorden, de inkomsten uit financiële sancties komen de klager niet ten goede.
 • Omdat de GBA enorm veel klachten ontvangt, duurt het momenteel meerdere maanden voordat zij uw klacht kan behandelen. De effectieve behandeling kan ook langer zijn omdat soms een inspectie nodig is en er procedurevereisten zijn, vooral vanwege vereisten van hoor en wederhoor, zoals de indiening van "verweermiddelen" tijdens de procedure en soms ook een hoorzitting.

Als politie- of inlichtingendiensten jouw gegevens verwerken, kan je contact opnemen met respectievelijk het Controleorgaan op de politionele informatie (COC) of met het Vast Comité I, omdat hiervoor een speciale procedure geldt.

Procedure

Stap 1

Verifieer de ontvankelijkheidsvoorwaarden

Uw klacht moet gedateerd en (manueel of elektronisch) ondertekend zijn, in het Frans, Nederlands of Duits opgesteld, een uiteenzetting van de feiten bevatten, en in voorkomend geval, een bewijs van eerdere uitoefening van uw rechten bij de derde partij. Bij gebrek hiervan, wordt de klacht als niet-ontvankelijk verklaard.

Stap 2

Download het formulier

Stap 3

Verzend het ingevuld en ondertekend formulier

 • ofwel per post ter attentie van de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel;
 • ofwel via onze website, waar u hieronder uw documenten kunt opladen.

Ons formulier wordt geladen. Als dit bericht zichtbaar blijft en er geen formulier verschijnt, controleer dan of Javascript is geactiveerd in uw browser, accepteer overeenkomstige cookies en probeer deze pagina opnieuw te laden.