In 2023 heeft de Autoriteit nog ingezet op bewustmakingsacties ten aanzien van haar publiek.


Kinderen en jongeren: www.ikbeslis.be

In 2023 nemen technologische ontwikkelingen met en voor de verwerking van persoonsgegevens een belangrijke plaats in, ook in de leefwereld van kinderen en jongeren.

‘ik beslis’ is dan ook gefundeerd op het idee dat de bescherming van de privacy van onze kinderen en jongeren pas dan kan slagen op voorwaarde dat zij zich bewust zijn van dit belang.

Daarom zijn alle activiteiten van ‘ik beslis’ erop gericht jongeren te tonen hoe ze zich een privacy-vriendelijke attitude eigen kunnen maken.

Het centrale informatieproduct van ‘ik beslis’ is haar website www.ikbeslis.be. Deze website bevat informatie rond de bescherming van persoonsgegevens op maat van verschillende doelgroepen: jongeren, ouders en leerkrachten. Samen met Gustave de Egel, ontdekken jongeren er hoe ze hun hun persoonsgegevens beter kunnen beschermen. De manier waarop “ik beslis” de voorbije jaren is vormgegeven, heeft voor een enorme impact gezorgd bij deze doelgroep. Dankzij dit 'Ik beslis'-initiatief heeft de GBA een aantal prijzen gewonnen. Verder heeft “ik beslis” langs Vlaamse zijde ook het “watwat”- label verkregen, een erkenning dat gegeven wordt aan informatieprojecten met informatie op maat van de leefwereld van jongeren en gebracht in een voor hen toegankelijke en begrijpbare vorm.

Hoewel het informeren van jongeren over gegevensbescherming een belangrijke taak van de GBA is - in die mate zelfs dat ze expliciet is opgenomen in een bij wetgeving bepaald GBA-takenpakket (art. 22 §1 1° WOG en art.57.1 3. b) AVG) - stelt de GBA vast dat het jaar na jaar moelijker wordt om via ik beslis nieuwe thema’s, informatiecampagnes, lesmateriaal, … te ontwikkelen omwille van het te kort aan werkingsmiddelen. In deze context van een tekort aan middelen, steunt de werking van ik beslis eigenlijk volledig op “vrijwilligers” in de zin dat werkgroep rond ik beslis uit GBA-medewerkers bestaat die taken in verband met ik beslis bovenop hun functionele takenpakket uitvoeren.

Sinds het laatste kwartaal van 2023,  naar aanleiding van nieuwe aanwervingen en met de komst van de directrice van de dienst, kon de taak van bewustmaking van jongeren (en het grote publiek) verdergzeet worden door de Eerstelijnsdienst van de GBA.

Sinds het laatste kwartaal van 2023, na nieuwe toezeggingen en de komst van de directeur van de dienst, kan de Eerstelijnsdienst van de GBA opnieuw de taak op zich nemen om jongeren bewust te maken.

De website 'Ikbeslis.be' blijft een belangrijk instrument in deze context, naast andere initiatieven die werden gelanceerd toen de Eerstelijnsdienst van de GBA de taak van bewustmaking overnam.

In deze context beantwoordt de Eerstelijnsdienst verzoeken om informatie die via deze tool binnenkomen. Ook wordt nieuwe inhoud voor de website bijgewerkt en ontwikkeld. De dienst verspreidt ook lesmateriaal dat door hen is ontwikkeld en beschikbaar gesteld aan onderwijsinstellingen. Het doel van het 'Ik beslis'-initiatief is om jongeren en scholieren aan te moedigen het debat over privacy kritisch te benaderen waarmee ze hun eigen mening kunnen vormen over het belang van de bescherming van hun persoonlijke gegevens.

In 2023 ging de Eerstelijnsdienst partnerschappen aan met andere bewustmakingsactoren en in dit kader worden een aantal samenwerkingsprojecten voorbereid.

De dienst startte eveneens bilaterale dialogen op met gegevensbeschermingsautoriteiten in andere Europese landen om beste praktijken uit te wisselen bij de bewustmaking van jongeren.Ten slotte heeft het "Ik beslis"-team, om meer zichtbaarheid te geven aan het project bij leerkrachten, een workshop georganiseerd op het Barak@TIC 2023 online festival voor digitale onderwijsinnovaties.


Het grote publiek

Als onderdeel van zijn informatie- en bewustmakingsopdracht voert de Eerstelijnsdienst educatief werk uit om juridische en technische informatie te verspreiden voor het grote publiek (met bijzondere aandacht voor jongeren) en voor verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers. De Eerstelijndsdient zet in het kader van deze opdracht haar inspanningen voort en intentisiveert ze, wat overigens een van de prioriteiten is van de dienst.

Dit is gebaseerd op verschillende pijlers :

  • Updaten en ontwikkelen van instrumenten, zoals thematische fiches en FAQ, op de website van de GBA, om het publiek duidelijke en nauwkeurige informatie te geven over juridisch complexe kwesties. Dit omvat het uitwerken van algemene infofiches over de onderwerpen die het vaakst naar voren komen in verzoeken om informatie van betrokkenen en verwerkingsverantwoordelijken.
  • Bijwerken en ontwikkelen van instrumenten gericht op verwerkingsverantwoordelijken en bepaalde doelgroepen om hen te voorzien van duidelijke informatie en hen te ondersteunen bij het ontwikkelen en handhaven van hun naleving van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Dit omvat het opstellen en bijwerken van infofiches en FAQ's, het aanbieden van referentietools voor DPO's of KMO's en het organiseren van ontmoetingen met doelgroepen. In dit kader heeft de dienst een conferentie voorbereid voor functionarissen voor gegevensbescherming, die begin februari 2024 plaatsvond, evenals AVG-opleidingen, afgestemd op verschillende actoren. De dienst maakte ook een overzicht van de beslissingen (van de Geschillenkamer van de GBA, het Marktenhof en het Hof van Justitie van de Europese Unie) met betrekking tot de rol van functionaris voor gegevensbescherming. Dit repertorium is beschikbaar op de website van de GBA en wordt door de dienst up to date gehouden.
  • De Eerstelijnsdienst geeft prioriteit aan het verstrekken van informatie die voor iedereen toegankelijk is via de themapagina's, FAQ's  en instrumenten op de website van de GBA, maar beantwoordt ook vragen van het publiek via verzoeken om informatie, in redelijke mate en op strategische wijze. In 2023 ontving de dienst 2686 schriftelijke verzoeken om informatie en 465 mondelinge telefonische verzoeken om informatie. Deze vragen worden gesteld door een zeer divers publiek, van burgers tot bedrijfsjuristen, functionarissen voor gegevensbescherming, academische onderzoekers en politici. In dit kader analyseert de Eerstelijnsdienst regelmatig de onderwerpen die in de informatieverzoeken terugkomen waarna nieuwe themapagina's worden aangemaakt die antwoord geven op vragen waarvoor de website van de GBA nog geen themapagina heeft.