Hierna volgt de lijst van adviezen van de GBA gepubliceerd in 2023.


22 dec
2023

Standaardadviezen aangenomen tijdens de zitting van 22 december 2023

Lijst van dossiers waarvoor een standaardadvies is uitgebracht.


18 dec
2023

Standaardadviezen aangenomen tijdens de zitting van 18 december 2023

Lijst van dossiers waarvoor een standaardadvies is uitgebracht.


18 dec
2023

Advies nr. 170/2023 van 18 december 2023

een voorontwerp van ordonnantie betreffende de sociale kaart


18 dec
2023

Advies nr. 169/2023 van 18 december 2023

een voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 20 januari 2012 houdende regeling van de interlandelijke adoptie van kinderen, wat betreft de begeleiding bij interlandelijke adoptie, het decreet van 29 juni 2012 houdende de organisatie van pleegzorg en het decreet Binnenlandse Adoptie van 3 juli 2015, wat betreft de invoering van een gezamenlijk voortraject pleegzorg-adoptie


18 dec
2023

Advies nr. 168/2023 van 18 december 2023

Voorontwerp van wet tot digitalisatie van de relaties tussen de Federale Overheidsdienst Financiën, de burgers, de bedrijven, de rechtspersonen en bepaalde derden en tot opheffing van de wet van 26 januari 2021 betreffende de dematerialisatie van de relaties tussen de Federale Overheidsdienst Financiën, de burgers, rechtspersonen en bepaalde derden en tot wijziging van diverse fiscale wetboeken en wetten


18 dec
2023

Advies nr. 167/2023 van 18 december 2023

adviesaanvraag over een voorontwerp van ordonnantie houdende diverse bepalingen betreffende gezondheid en bijstand aan personen


18 dec
2023

Advies nr. 166/2023 van 18 december 2023

Advies m.b.t. een ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, het besluit van de Vlaamse Regering van 23 april 2021 tot uitvoering van het decreet van 30 november 2018 betreffende de gebouwenpas en het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2022 tot oprichting van een uniek loket voor de aanvraag en behandeling van bepaalde woon- en energiepremies en tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 en het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021


18 dec
2023

Advies nr. 165/2023 van 18 december 2023

Ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming en artikel 59 van het Woonzorgdecreet van 15 februari 2019, wat betreft BelRAI en de verwerking van persoonsgegevens


18 dec
2023

Advies nr. 164/2023 van 18 december 2023

Adviesaanvraag betreffende een voorontwerp van wet tot optimalisatie van het verzelfstandigd beheer en van de werking van de rechterlijke orde


18 dec
2023

Advies nr. 163/2023 van 18 december 2023

Adviesaanvraag met betrekking tot een voorontwerp van wet houdende het sociaal statuut van de magistraat