Hierna volgt de lijst van adviezen van de GBA gepubliceerd in 2020.


18 dec
2020

Advies nr. 138/2020 van 18 december 2020

Advies m.b.t. een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de registratie en de verwerking van gegevens met betrekking tot vaccinaties tegen COVID-19


15 dec
2020

Advies nr. 137/2020 van 15 december 2020

Adviesaanvraag over een ontwerp van bijzondere-machtenbesluit nr. 2020/NNN van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het verlenen van een handelshuurlening aan huurders in het kader van de Covid-19-gezondheidscrisis


15 dec
2020

Advies nr. 136/2020 van 15 december 2020

Advies m.b.t. een ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de organisatie via digitale procedure van de bevordering door overgang naar een hoger niveau voor de ambtenaren van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel en de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest


11 dec
2020

Advies nr. 135/202/2020 van 11 december 2020

Advies over het wetsvoorstel (Parl. Doc., 55, 0642/006) tot wijziging van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie met betrekking tot de automatische toekenning van het sociaal tarief


11 dec
2020

Advies nr. 134/2020 van 11 december 2020

Adviesaanvraag over enerzijds een voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 30 maart 1995 betreffende de openbaarheid van bestuur en het Wetboek van de plaatselijke democratie en decentralisatie tot versterking van de transparantie van de overheid en anderzijds, een voorstel van decreet houdende de openbaarheid van bestuur voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet


11 dec
2020

Advies nr. 133/2020 van 11 december 2020

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 januari 2002 tot uitbreiding van het netwerk van de sociale zekerheid tot sommige overheidsdiensten en openbare instellingen van de Gemeenschappen en Gewesten, met toepassing van artikel 18 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid


11 dec
2020

Advies nr. 132/2020 van 11 december 2020

Ontwerp van besluit van bijzondere machten van het Verenig College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie n°2020/006 tot het organiseren van het gezondheidskundig contactonderzoek in het kader van de strijd tegen de COVID-19-pandemie


11 dec
2020

Advies nr. 131/2020 van 11 december 2020

Voorontwerp van wet houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19


11 dec
2020

Advies nr. 130/2020 van 11 december 2020

Advies m.b.t. het voorontwerp van samenwerkingsakkoord houdende uitvoering van het samenwerkingsakkoord van 2/2/18 tussen de Federale Staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap mbt de coördinatie tussen het beleid inzake de toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse arbeidskrachten en wat betreft de oprichting van een elektronisch platform in kader van gecombineerde verblijfsaanvraagprocedure met oog op tewerkstelling


10 dec
2020

Advies nr. 129/2020 van 10 december 2020

Advies m.b.t. een voorontwerp van wet tot wijziging van het Belgisch Scheepvaartwetboek