Hierna volgt de lijst van adviezen van de GBA gepubliceerd in 2021.


23 dec
2021

Advies nr. 249/2021 van 23 december 2021

Voorontwerp van ordonnantie betreffende taxidiensten en evenementiële personenvervoerdiensten


17 dec
2021

Advies nr. 248/2021 van 17 december 2021

Advies m.b.t. een voorstel van resolutie over een driejarig moratorium op het gebruik van gezichtsherkenningssoftware en -algoritmen in vaste of mobiele beveiligingscamera’s in openbare en privéplaatsen


17 dec
2021

Advies nr. 245/2021 van 17 december 2021

Adviesaanvraag over een voorontwerp van ordonnantie betreffende de uitbreiding van het COVID Safe Ticket in geval van noodzakelijkheid voortvloeiend uit een specifieke epidemiologische situatie


17 dec
2021

Advies nr. 244/2021 van 17 december 2021

Adviesaanvraag met betrekking tot een voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 14 oktober 2021 betreffende de uitbreiding van het COVID Safe Ticket in geval van noodzakelijkheid voortvloeiend uit een specifieke epidemiologische situatie


17 dec
2021

Advies nr. 243/2021 van 17 december 2021

Adviesaanvraag betreffende een ontwerp van koninklijk besluit nr. 56 met betrekking tot de teruggaaf inzake belasting over de toegevoegde waarde aan belastingplichtigen gevestigd in een andere lidstaat dan de lidstaat van teruggaaf en aan niet in de Gemeenschap gevestigde belastingplichtigen


17 dec
2021

Advies nr. 242/2021 van 17 december 2021

Verzoek om advies over een ontwerpbesluit van het Verenigd College tot wijziging van het besluit van het Verenigd College van 9 mei 2019 inzake de erkenning en subsidiëring van centra voor noodhulp en integratiehulp


17 dec
2021

Advies nr. 240/2021 van 17 december 2021

Ontwerp van wet betreffende de prospectie, de exploratie en de exploitatie van de rijkdommen van de zee-en oceaanbodem en de ondergrond ervan voorbij de grenzen van de nationale rechtsmacht


17 dec
2021

Advies nr. 238/2021 van 17 december 2021

Adviesaanvraag betreffende een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de modaliteiten voor de aanvraag, de toekenning, de vernieuwing, de aanpassing, de weigering, de intrekking en de inlevering van de identificatiekaarten noodzakelijk voor het uitoefenen van activiteiten bedoeld in de wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid en tot vaststelling van hun model


17 dec
2021

Advies nr. 237/2021 van 17 december 2021

Adviesaanvraag betreffende een ontwerp van Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 42, eerste lid, van de wet van 13 juni 2021 houdende maatregelen ter beheersing van de COVID-19-pandemie en andere dringende maatregelen in het domein van de gezondheidzorg


17 dec
2021

Advies nr. 236/2021 van 17 december 2021

Advies m.b.t. een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 januari 2014 betreffende de verhoogde verzekeringstegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, § 19, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994