De GBA bereidt zich voor op het Digital Package

Ongeacht de toekomstige door de Belgische wetgever voorziene verdeling van bevoegdheden met betrekking tot de uitvoering van de huidige en toekomstige regels die op Europees niveau worden uitgevaardigd in het kader van het "Digital Package" tussen de Belgische regulatoren die mogelijk betrokken zijn (met name de GBA, het Belgisch Instituut van Postdiensten en Telecommunicatie, de FOD Economie, het Centrum voor Cybersecurity België, de Belgische Mededingingsautoriteit), zal de GBA een noodzakelijke onafhankelijke gesprekspartner blijven zodra het gaat om de verwerking van persoonsgegevens.

De ontwikkelingen in de rechtspraak wijzen op een grotere noodzaak tot samenwerking tussen de GBA en verschillende regulatoren, met name de mededingingsautoriteiten. Volgens de conclusies van advocaat-generaal Rantos van 22 september 2022 voor het Hof van Justitie van de Europese Unie in de zaak C-252/21 (Meta Platforms e.a. - algemene voorwaarden voor het gebruik van een sociaal netwerk) kan een mededingingsautoriteit bij het uitoefenen van haar bevoegdheden rekening houden met de verenigbaarheid van een commerciële praktijk met de Algemene verordening gegevensbescherming. Zij moet echter de beslissings- en  onderzoeksbevoegdheid van de bevoegde toezichthoudende autoriteit uit hoofde van de AVG in aanmerking nemen. Uit deze ontwikkelingen volgt ook dat andere nationale en Europese autoriteiten waarschijnlijk de medewerking zullen vragen van de GBA in het kader van complexe "enforcement"-zaken waarbij speerpunttechnologie moet worden beoordeeld.

Vanaf nu is de GBA de facto betrokken bij nationale of internationale "enforcement"-acties die betrekking hebben op zaken die verband houden met bepaalde aspecten van het "Digital Package", met name via de werkzaamheden van haar Geschillenkamer en haar Inspectiedienst.

Vooruitlopend op de Digital Services Act:

  • De Digital Services Act (DSA), bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie van 27 oktober 2022 bevat maatregelen om burgers te beschermen tegen fake news en zorgt voor meer transparantie bij het gebruik van algoritmen door digitale platforms. In bepaalde gevallen kunnen de door platforms gebruikte algoritmische systemen desinformatiecampagnes versterken of bepaalde groepen mensen discrimineren.
  • De Geschillenkamer van de GBA is in samenwerking met de CNIL opgetreden als leidende autoriteit bij 200 Belgische en Franse klachten in een geschil over de transparantie van informatie.  

Via deze beslissing heeft de GBA de regels van de AVG toegepast op de publicatie van een studie om de mogelijke politieke oorsprong vast te stellen van tweets die circuleerden over een bijzonder levendige polemiek in Frankrijk, "de affaire-Benalla", betreffende onthullingen van de krant Le Monde over het zich onrechtmatig toe-eigenen van de functie van politieagent door een naaste medewerker van de president van de Franse Republiek. De GBA verduidelijkte de regels inzake de verwerking van persoonsgegevens voor statistische of wetenschappelijke doeleinden met het oog op de bestrijding van vermeend "fake news". De GBA verwijst in dit verband naar de persmededelingen die haar Franse tegenhanger, de CNIL, en zijzelf hebben gepubliceerd.

Deze in beroep niet aangevochten beslissing, die is gebaseerd op een grondig inspectieverslag, werd positief onthaald in het gespecialiseerde online tijdschrift RGPD-Experts.

Onder voorbehoud van de aanwijzing van de toekomstige hoofdregulator van de DSA moet worden benadrukt dat de GBA ontegensprekelijk een expertise heeft opgebouwd die kan worden gebruikt in debatten in verband met de transparantie van informatie.

De GBA houdt zich klaar om haar rol van toezichthouder van de gegevensbescherming en het privéleven in deze context te spelen.