De DPO is ook een bondgenoot van de GBA. Het is voor de GBA dus van het allergrootste belang om de DPO te steunen in diens missie, namelijk door hem praktische instrumenten ter beschikking te stellen.

In 2023 startte de GBA een dialoog met belanghebbenden in het veld om haar prioriteit "Data Protection Officers" uit te voeren, om hun behoeften vast te stellen en concrete oplossingen voor te stellen. Tijdens een bijeenkomst tussen de voorzitter en de DPO-beroepsverenigingen werd bijvoorbeeld de behoefte aan gemeenschappelijke vaardigheden vastgesteld. Dit leidde in 2024 tot een wetsaanbeveling van het Kenniscentrum die de wetgever aanmoedigde om te voorzien in een certificeringsmechanisme voor DPO-opleidingen naar het voorbeeld van de Franse wetgeving.

Tegelijkertijd blijven de Inspectiedienst en de Geschillenkamer hun bevragingen voortzetten ter bevordering van de onafhankelijkheid van de DPO en de noodzakelijke toewijzing van middelen, waaronder de tijd die de DPO kan besteden aan gegevensbeschermingskwesties en opleidingsvereisten.


DPODAY - 25 mei 2023

25 mei 2023, de 5e verjaardag van de AVG, was een gelegenheid voor de GBA om hulde te brengen aan de data protection officers van het land op de DPODay, georganiseerd door de beroepsverenigingen DPO PRO, DP Institute en Isaca. De voorzitter van de GBA, Cédrine Morlière, hield een uiteenzetting over kwesties zoals de officiële erkenning van DPO-trainingen en de officiële erkenning van een register van DPO’s die bij de GBA zijn geregistreerd. Deze laatste opmerking was voor het Kenniscentrum aanleiding om in 2024 een wetgevingsaanbeveling uit te brengen waarin de wetgever werd aangemoedigd om te voorzien in  un een certificeringsmechanisme voor DPO-opleidingen  naar het voorbeeld van de Franse wetgeving (Advies 41/2024 van 26 april 2024).

De Autoriteit is van mening dat de federale wetgever een passend wettelijk kader moet overwegen om de invoering van gecertificeerde opleidingen op het gebied van gegevensbescherming mogelijk te maken voor het ontvangen en behandelen van integriteitsinbreuken, naar het voorbeeld van de wetgeving in Frankrijk, behoudens eventuele beperkingen in verband met het specifieke Belgische wettelijke kader inzake certificering. De Autoriteit maakt van dit jaarverslag gebruik om deze aanbeveling onder de aandacht te brengen en zo de basis te leggen voor een debat over dit onderwerp.Parallel bleef de Inspectiedienst zijn bevragingen voortzetten ter bevordering van de onafhankelijkheid van de DPO en de noodzakelijke toewijzing van middelen, waaronder de tijd die de DPO kan besteden aan gegevensbeschermingskwesties en opleidingsvereisten. Ook de Geschillenkamer bracht over dit thema meerdere beslissingen uit.


Beslissingen

Aangezien de Gegevensbeschermingsautoriteit DPO’s als een van haar prioriteiten voor 2023 heeft geïdentificeerd, worden hieronder de beslissingen van de Geschillenkamer vermeld die hierop zijn ingegaan.

De Geschillenkamer ging in deze beslissing dieper in op de verplichting tot het aanstellen van een DPO overeenkomstig artikel 37.1.a) AVG. Deze bepaling vereist dat een overheidsinstantie of overheidsorgaan verplicht is tot het aanstellen van een DPO. Ook werd nagegaan of de taken van de functionaris afdoende konden worden uitgeoefend. In casu bleek de DPO over te weinig middelen te beschikken om de verwerkingsverantwoordelijke te adviseren om de nodige gegevensbeschermingsrechtelijke waarborgen te nemen die dienden voorzien te worden om betrokkenen in hun rechten bij te staan en te sterken enerzijds, en inbreuken op gegevensbeschermingsgerelateerde wetgeving te vermijden anderzijds. Er waren te weinig uren voorzien op een jaarbasis om van een structurele samenwerking te kunnen spreken tussen de verwerkingsverantwoordelijke en de DPO.

De klacht betreft een vermeend belangenconflict in hoofde van de DPO van een verzekeringsmaatschappij. Hierin benadrukt de Gegevensbeschermingsautoriteit dat er geen  vaste lijst van functies die onverenigbaar zijn met de rol van DPO bestaat en er steeds situatie per situatie moet worden onderzocht.


Voorbereiding DPO-event

Zowel in haar strategisch plan 2020-2025 als in haar prioriteiten voor 2023, is de GBA blijven herhalen dat de DPO een belangrijke rol is. Eind 2023 zijn de voorbereidingen van start gegaan voor de DPO-infosessie die in februari 2024 heeft plaatsgevonden.