1978 resultaten gevonden

Resultaten van 1 tot 25 op 1978

Document

Advies nr. 66/2021 van 6 mei 2021

2021
Advies m.b.t. een ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Gemeenschappelijke …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 63/2021 van 29 april 2021

2021
Ontwerp van ministerieel besluit houdende de voorlopige bepaling van de voorwaarden voor het op de markt brengen van ventilatie-zuiveringssystemen in het kader van de bestrijding …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 58/2021 van 23 april 2021

2021
Adviesaanvraag m.b.t. een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de inschrijving in het wachtregister van de onderdanen van het Verenigd Koninkrijk die begunstigden zijn …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 61/2021 van 23 april 2021

2021
Adviesaanvraag m.b.t. een voorontwerp van decreet houdende maatregelen i.v.m. onderwijs2021
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 65/2021 van 23 april 2021

2021
Advies m.b.t. een ontwerp van koninklijk besluit tot veralgemeend gebruik van elektronische identificatiemiddelen die deel uitmaken van een aangemeld stelsel voor elektronische …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 57/2021 van 23 april 2021

2021
Advies m.b.t een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake tegemoetkoming …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 59/2021 van 23 april 2021

2021
Adviesaanvraag over een ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de erkenning van de bodemverontreinigingsdeskundigen en de registratie van …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 62/2021 van 23 april 2021

2021
De artikelen 14, 15 en 16 van het koninklijk besluit van 1 september 2016 tot uitvoering van hoofdstuk V: slapende rekeningen, safes en verzekeringsovereenkomsten van de wet van …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 60/2021 van 23 april 2021

2021
Advies over een voorontwerp van wet betreffende het Europees burgerinitiatief in de zin van Europese Verordening (EU) 2019/788 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 56/2021 van 23 april 2021

2021
Advies m.b.t. de artikelen 6 en 7 van het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 november 2011 betreffende vervoerbare drukapparatuur en …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 52/2021 van 22 april 2021

2021
Ontwerp van koninklijk besluit tot het toekennen van tijdelijke werkloosheidsuitkeringen aan sommige werknemers die als gevolg van Covid-19 een deel van hun volledige arbeidsdag …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 50/2021 van 22 april 2021

2021
Advies m.b.t. een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs 1, 4, 7, 10, 24, 31, 41, 44 en 56 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 53/2021 van 22 april 2021

2021
Adviesaanvraag over artikel 3, §2, 2° van het Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de ontvankelijkheidscriteria bedoeld in artikel 7undecies, § 8, eerste lid, 1° …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 54/2021 van 22 april 2021

2021
Wetsvoorstel tot wijziging van de archiefwet van 24 juni 1955
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 55/2021 van 22 april 2021

2021
Voorontwerp van wet houdende de invoeging in boek XI van het Wetboek van economisch recht van diverse bepalingen betreffende intellectuele eigendom
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 49/2021 van 14 april 2021

2021
Advies m.b.t. een ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de steun aan de ondernemingen van de sectoren van de discotheken, de restaurants en …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 48/2021 van 2 april 2021

2021
Voorontwerp van wet houdende diverse fiscale bepalingen en tot wijziging van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 47/2021 van 2 april 2021

2021
Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 46/2021 van 2 april 2021

2021
Adviesaanvraag betreffende een voorontwerp van decreet van de Federatie Wallonië-Brussel betreffende de tenuitvoerlegging en de opvolging van het elektronisch toezicht
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 45/2021 van 2 april 2021

2021
Adviesaanvraag over het ontwerpbesluit van de Brussels Hoofdstedelijke Regering betreffende de toekenningsvoorwaarden voor de (xxx) premie in ruil voor schrapping van de nummerplaat …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 43/2021 van 2 april 2021

2021
Ontwerp van ordonnantie van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de voorzieningen voor opvang of huisvesting van bejaarde personen …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 44/2021 van 2 april 2021

2021
Adviesaanvraag m.b.t. de artikelen 145, 146, 149, 156, 166, 2°, 170, 3°, 255, 256 van het van wet houdende omzetting van het Europees wetboek voor elektronische communicatie en wijziging …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 38/2021 van 1 april 2021

2021
Advies over het voorstel van decreet tot invoeging in het Wetboek van de plaatselijke democratie en decentralisering van de artikelen L1122-20/1 en L2212-15/1 betreffende opname …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 39/2021 van 1 april 2021

2021
Adviesaanvraag betreffende een ontwerpbesluit van de Waalse Regering tot wijziging van het Wijzigingsbesluit van 26 november 2020 tot vaststelling van de voorwaarden voor de …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 37/2021 van 1 april 2021

2021
Voorontwerp van Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 28 december 2018 tussen de Federale Staat, de Vlaamse gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke …
Categorie : Publicaties