Vacatures

Bij het secretariaat van de Gegevensbeschermingsautoriteit werken ambtenaren. Zij worden aangeworven onder een eigen statuut, dat op voorstel van de Gegevensbeschermingsautoriteit werd goedgekeurd door de Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers. In bijzondere omstandigheden kan de Gegevensbeschermingsautoriteit ook personeel in dienst nemen op contractuele basis. Vacatures worden aangekondigd op Selor, op deze website en in het Belgisch Staatsblad.


De kandidaturen dienen uiterlijk 30 dagen na de publicatiedatum (30/11/2022) van de vacature te worden ingediend per e-mail (HR@apd-gba.be) met vermelding van de examenreferentie (2022 B8/1/F).

De inschrijving gebeurt, op straffe van onontvankelijkheid, uitsluitend per e-mail met vermelding van de examenreferentie naar dit adres: HR@apd-gba.be. U zal een ontvangstmelding krijgen.

De sollicitatie is maar ontvankelijk wanneer de volgende documenten werden bijgevoegd:

  • een afschrift van de vereiste studiegetuigschriften of diploma’s;
  • een curriculum vitae;
  • een afzonderlijke nota waarin de motivering voor de geambieerde functie blijkt en de beroepservaring wordt toegelicht.

Meer inlichtingen kunnen via e-mail verkregen worden: HR@apd-gba.be.

Het examensecretariaat is gevestigd op de zetel van de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 in 1000 Brussel.

Meer inlichtingen kunnen via e-mail verkregen worden: HR@apd-gba.be.

De Gegevensbeschermingsautoriteit heeft een examenreglement goedgekeurd dat de organisatie van alle examens bepaalt. Dat reglement legt de wijze van oproep vast, de samenstelling van de jury, de proeven, het aantal te behalen punten, enz.