Gedragscodes

De federaties en sectororganisaties kunnen de ontwerpgedragscode ter goedkeuring voorleggen aan de Autoriteit. Het Europees comité voor gegevensbescherming heeft hierover richtlijnen uitgebracht om duidelijkheid, transparantie en harmonisatie te realiseren, zowel op vlak van procedure als op vlak van inhoud van gedragscodes.


De Autoriteit wenst alvast volgende fundamentele principes voor de ontwikkeling van elke gedragscode in de verf te zetten. Elke gedragscode moet:

  • in overeenstemming zijn met de nieuwe privacywetgeving en, indien van toepassing, met nationale wetgeving ter implementatie van de nieuwe wetgeving. In geen geval mogen gedragscodes bepalingen bevatten die incoherent zijn deze nieuwe wetgeving;
  • ertoe dienen om specifiek en precies uit te leggen hoe de nieuwe wetgeving toegepast zal worden;
  • een toegevoegde waarde hebben ten aanzien van de bepalingen van de AVG zelf, door regels te bevatten die duidelijke en praktische oplossingen bieden voor de omstandigheden van en de vragen die leven bij de entiteiten onderworpen aan de gedragscode;
  • vergezeld zijn van een toelichting die de specifieke kenmerken beschrijft van de sector in kwestie en de vraagstukken die de gedragscode aanpakt, met inbegrip van een duiding van de meerwaarde van elke clausule van de gedragscode voor de sector;
  • een helder afgelijnd toepassingsgebied hebben. De gedragscode moet duidelijk en precies bepalen welke de verwerkingen van persoonsgegevens zijn (ofde kenmerken daarvan) waarop deze van toepassing is, net als de categorieën van verwerkingsverantwoordelijken of verwerkers erdoor gevat;
  • het orgaan aanduiden dat over de passende deskundigheid met betrekking tot het onderwerp van de gedragscode beschikt om het in staat te stellen het verplichte toezicht uit te oefenen op de naleving van de bepalingen van de gedragscode door de verwerkingsverantwoordelijken of verwerkers die zich tot toepassing ervan verbinden.

Goedkeuring

Wanneer een ontwerpgedragscode betrekking heeft op verwerkingsactiviteiten in verschillende lidstaten, is het de Europese Gegevensbeschermingsautoriteit die finaal de gedragscode goedkeurt, mits gunstig advies van het Europees Comité voor gegevensbescherming. Het Comité zal nagaan of de gedragscode voldoende passende waarborgen biedt in het licht van de vereisten gesteld door de AVG.

Interessante links