2013 resultaten gevonden

Resultaten van 1 tot 25 op 2013

Document

Advies nr. 103/2021 van 15 juni 2021

2021
Advies m.b.t. 3 voorontwerpen van wet houdende de instemming met de volgende internationale akten: 1. het Negende Protocol ter aanvulling van de Stichtingsakte van de Wereldpostvereniging, …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 92/2021 van 14 juni 2021

2021
advies mbt: 1. een ontwerp van kb houdende wijziging van het kb van 18/11/2013 tot aanvulling van de identificatieregels van onroerende goederen in een aan hypothecaire openbaarmaking …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 94/2021 van 14 juni 2021

2021
Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 april 2003 houdende vaststelling van de wijze waarop de wilsverklaring inzake euthanasie wordt opgesteld, herbevestigd, …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 95/2021 van 14 juni 2021

2021
Adviesaanvraag over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 maart 1927 houdende uitvoering van het Wetboek diverse rechten en taksen wat …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 96/2021 van 14 juni 2021

2021
Adviesaanvraag met betrekking tot een voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 21 juni 2012 betreffende de promotie van de gezondheid bij de sportbeoefening, …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 97/2021 van 14 juni 2021

2021
Adviesaanvraag betreffende een ontwerp van koninklijk besluit tot vastlegging van de modaliteiten van de elektronische gerechtelijke openbare verkoop van roerende goederen …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 102/2021 van 14 juni 2021

2021
Advies m.b.t. een ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de steun aan de ondernemingen die een contactberoep of een zogenaamde niet-essentiële …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 85/2021 van 14 juni 2021

2021
Advies m.b.t. een ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 278, vijfde lid van de programmawet (I) van 24 december 2002
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 87/2021 van 14 juni 2021

2021
Advies m.b.t een voorontwerp van wet om justitie sneller, menselijker en straffer te maken (artikelen 7. 16. XX en XX+1, 163)
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 88/2021 van 14 juni 2021

2021
Adviesaanvraag met betrekking tot een ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling en uitkering van het bedrag van een eenmalige aanmoedigingspremie ter compensatie voor …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 90/2021 van 14 juni 2021

2021
Voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 91/2021 van 14 juni 2021

2021
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake tegemoetkoming van …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 104/2021 van 14 juni 2021

2021
Voorontwerp van ordonnantie houdende organisatie van het parkeerbeleid en herdefiniëring van de opdrachten en beheersmodaliteiten van het Parkeeragentschap van het Brussels …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 86/2021 van 14 juni 2021

2021
Advies m.b.t. een ontwerp van ministerieel besluit betreffende de organisatie van een bekwaamheidsproef met het oog op de erkenning als diamantdeskundige
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 89/2021 van 14 juni 2021

2021
Voorontwerp van wet tot invoering van het elektronisch proces-verbaal bij de inspectiediensten van het directoraat-generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid van de Federale …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 99/2021 van 14 juni 2021

2021
Adviesaanvraag met betrekking tot een voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 27 oktober 2016 tot vaststelling van een opendatabeleid en tot omzetting …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 71/2021 van 21 mei 2021

2021
Adviesaanvraag over een voorontwerp van decreet tot wijziging van het Waalse Wetboek van duurzaam wonen om de strijd tegen de leegstand van woningen te versterken, en een ontwerp …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 74/2021 van 21 mei 2021

2021
Advies m.b.t. een voorontwerp van wet tot wijziging van artikel 42/1 van het Sociaal Strafwetboek betreffende de bijzondere bevoegdheden van de sociaal inspecteurs op het vlak …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 73/2021 van 21 mei 2021

2021
Advies m.b.t. een ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de opleiding van bestuurders van voertuigen van categorieën C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 75/2021 van 21 mei 2021

2021
Advies m.b.t. een ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijke Gewest over de afstemming van het arbeidsmarktbeleid, …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 77/2021 van 21 mei 2021

2021
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juni 2016 houdende de elektronische communicatie overeenkomstig artikel 32ter van het Gerechtelijk …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 76/2021 van 21 mei 2021

2021
Advies m.b.t. een ontwerp van koninklijk besluit tot invoeging van de bijlagen 6/1 en 18/1 in het koninklijk besluit 23 maart 2017 houdende de werking van het Centraal Register Solvabiliteit …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 78/2021 van 21 mei 2021

2021
Adviesaanvraag over een voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 6 mei 2019 betreffende milieudelinquentie en diverse andere decreten
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 72/2021 van 21 mei 2021

2021
Adviesaanvraag met betrekking tot het ontwerp van gemeenschappelijk decreet en ordonnantie van het Waals Gewest, de Franse Gemeenschap, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 80/2021 van 21 mei 2021

2021
Advies m.b.t. een voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 8 juli 2018 houdende organisatie van een centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten en tot …
Categorie : Publicaties