Adviesaanvraag betreffende een ontwerp van normatieve tekst - Artikel 23 van de wet van 3 december 2017

Advies aanvragen - Artikel 23 wet van 3 december 2017.


De aanvragen van advies kunnen bij het Kenniscentrum van de GBA worden ingediend door de federale regering, de wetgevende kamers, de gemeenschaps- of gewestregeringen, de gemeenschaps- of gewestparlementen of ook het verenigd college of de verenigde vergadering zoals bedoeld in artikel 60 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen (art. 23, § 1, 1° van de wet van 3 december 2017). Deze procedure is dus niet toepasselijk op de provincies, de steden en gemeenten of op andere openbare of private organen.

De in dit formulier bedoelde adviesaanvraag kan betrekking hebben op een ontwerp van normatieve tekst betreffende een verwerking van persoonsgegevens. Het kan bijvoorbeeld gaan om een ontwerp van wet, decreet, ordonnantie, koninklijk besluit, ministerieel besluit, besluit van de regering/het college dan wel om een ontwerp van wetgevende tekst tot instemming met een internationaal verdrag of een samenwerkingsakkoord. Het moet gaan om een tekst die voorziet in een nieuwe verwerking van persoonsgegevens (bv. creatie van een nieuwe databank) of die een bestaande verwerking nader beschrijft/wijzigt (bv. invoer van nieuwe persoonsgegevens in een bestaande databank).

Opgelet : op 12/08 is er een nieuwe versie (4.0) van het adviesaanvraagformulier op onze website geplaatst. Gebruik dus de versie 4.0 van het formulier om uw adviesaanvraag in te dienen.

Procedure

Stap 1

Download het formulier

Download het formulier voor een adviesaanvraag.

Een toelichting bij de verschillende velden van het formulier is eveneens beschikbaar.

Het is helaas niet mogelijk om het formulier te openen op een mobiel apparaat.
U dient het formulier te openen en in te vullen op een vaste of draagbare computer.

Stap 2

Vul het formulier in

Vul het formulier elektronisch (via uw computer) in.
Let op, een met de hand ingevuld en vervolgens gescand formulier zal niet verzonden kunnen worden.

U kunt een draftversie bewaren via de “Opslaan als”-functie.
De definitieve versie kunt u op dezelfde manier opslaan op een locatie die u zelf wenst.

Stap 3

Verzend het formulier

  • Ofwel per aangetekend schrijven naar volgend adres: Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.
  • Ofwel via onze website en al uw documenten hierna op te laden.

Ons formulier wordt geladen. Als dit bericht zichtbaar blijft en er geen formulier verschijnt, controleer dan of Javascript is geactiveerd in uw browser, accepteer overeenkomstige cookies en probeer deze pagina opnieuw te laden.

Stap 4

En dan?

Na ontvangst van alle informatie die nodig is om de adviesaanvraag te verwerken beschikt het Kenniscentrum over een termijn van 60 dagen om zijn advies uit te brengen.

Voor speciaal met redenen omklede dringende gevallen kan deze termijn worden verkort tot 15 dagen. Zo de aanvrager zich beroept op de hoogdringendheid, moet de adviesaanvraag op omstandige en duidelijke wijze de redenen uiteenzetten waarom hij binnen een termijn van 15 dagen over het advies moet kunnen beschikken en niet kan wachten tot hij het ontvangt binnen een termijn van 60 dagen. Aanvragen tot dringende behandeling worden geval per geval onderzocht volgens de gegrondheid van de hoogdringendheid en de capaciteiten van de dienst.

Deze termijnen beginnen pas te lopen vanaf het ogenblik waarop uw dossier in staat is gesteld. De Autoriteit beschouwt meer bepaald dat het dossier niet in staat is gesteld indien u nalaat het naar behoren ingevuld formulier bij uw aanvraag te voegen. Het is dus zeer belangrijk het dossier zorgvuldig voor te bereiden opdat het zo snel mogelijk zou kunnen worden behandeld.

Zodra het dossier in staat is gesteld, deelt het Kenniscentrum u de datum mee van de vergadering waar uw aanvraag zal worden behandeld.

Het advies wordt u toegezonden na afloop van de vergadering waarop het advies zal zijn verleend; het advies wordt ook gepubliceerd op de website van de GBA.