Verenigingen en andere representatieve organisaties

Een ontwerp van gedragscode moet worden opgesteld door de codehouder: dit is een orgaan, vereniging of beroepsorganisatie die de verwerkingsverantwoordelijken en/of de verwerkers vertegenwoordigt. Zo kan een sectorfederatie bijv. optreden als codehouder.


De codehouder dient de ontwerpcode bij de GBA in en bezorgt alle documenten die nodig zijn voor het onderzoek van de aanvraag. Daarnaast staat de codehouder ook in voor de opvolging van de gedragscode en de melding aan de GBA van alle eventuele wijzingen.

Wanneer u uw ontwerpcode bij de GBA indient, moet u bewijzen dat u representatief bent. Dit bewijs kan op verschillende manieren worden geleverd, bijvoorbeeld door het percentage leden van de vertegenwoordigde activiteitensector aan te tonen, de verworven deskundigheid in de sector, enz.

De vereniging die de gedragscode indient, moet de belanghebbenden (betrokkenen, leden van de gedragscode, enz.) hebben geraadpleegd en rekening hebben gehouden met hun opmerkingen. Als u de belanghebbenden niet hebt geraadpleegd, moet u het gebrek aan consultatie wel rechtvaardigen.  Bovendien moet u kunnen bevestigen dat de gedragscode in overeenstemming is met de nationale wetgeving van het land of de landen waar de gedragscode van toepassing is (op het gebied van gegevensbescherming, maar ook met betrekking tot de specifieke activiteitensector(en) die door de gedragscode worden gereguleerd).

Vragen

Neen.

Een gedragscode is een vrijwillig instrument waarvan de ontwikkeling toekomt aan de geïnteresseerde sectororganisaties. De afwezigheid van een gedragscode binnen een sector is op geen enkele manier een overtreding van de AVG.

Ook wanneer binnen uw sector een specifieke gedragscode zou bestaan, bent u in beginsel niet verplicht om lid te worden van deze gedragscode.

Ja.

Niets belet dat de gedragscodehouder ook de accreditatie aanvraagt bij de GBA om op te treden als het toezichthoudend orgaan voor de gedragscode.

Natuurlijk zal de gedragscodehouder dan moeten voldoen aan alle vereisten die enerzijds gelden voor gedragscodehouders (bijv. vereiste van representativiteit) en anderzijds voor het toezichthoudend orgaan (zoals bijv. de vereiste van onafhankelijkheid).

Interessante links