21 jun
2022

Antwoord op het artikel van de krant Le Soir over de opgelegde boete aan de uitgever Rossel

Naar aanleiding van een boete die de GBA had opgelegd aan haar uitgever Rossel wegens overtreding van de cookieregels, publiceerde Le Soir, met dit als uitgangspunt, een artikel met de titel " L'APD a-t-elle entériné la regionalisation de la vie privée?" (Bevestigt de GBA de regionalisering van de privacy?) (17/06/2022). Dit artikel bevat meerdere, hetzij uit de context gerukte, hetzij onjuiste informatie. De GBA wenst derhalve een aantal zaken recht te zetten. In het artikel staat onder meer dat:

  • uit een interne nota van de GBA zou blijken dat het toezicht op de website van een Nederlandstalig publiek medium tot de bevoegdheid van de VTC (Vlaamse Toezichtcommissie) zou behoren en niet tot die van de GBA  : deze nota bestaat, maar is een interne nota die geen navolging heeft gekregen. Deze is bovendien gedateerd op maart 2019, d.w.z. vóór de aanstelling van het directiecomité. Deze nota weerspiegelt geenszins het standpunt van het huidige directiecomité, zoals Le Soir zou moeten weten uit verschillende gesprekken in het verleden, en zoals ook blijkt uit de beleidslijn van de GBA in verschillende (openbare) beslissingen. (Onze beslissingen zijn hier te vinden).
  • de GBA maar weinig "ex officio" onderzoeken zou hebben gevoerd: dit strookt niet met de werkelijkheid. Van 2018 tot 2021 werden 58 van de 450 inspectiedossiers ingeleid door de GBA-directie of de Inspectiedienst zelf, hetzij meer dan één op de tien onderzoeksdossiers.
  • de GBA er niet officieel zou hebben op aangedrongen dat zij bevoegd is voor het toezicht op Vlaamse overheidsinstellingen: maar de GBA heeft dit in verscheidene (openbaar toegankelijke) beslissingen bevestigd. Bovendien heeft zij de overheid (met name de Vlaamse en de federale overheid) eraan herinnerd dat elk parlement en elke regering verplicht is de ontwerpen van wetgevende teksten in verband met de verwerking van persoonsgegevens voor advies aan haar voor te leggen. Er zijn ook brieven van deze strekking aan de Voorzitters van de parlementen gezonden.

Ten slotte betreurt de GBA het dat deze elementen haar bij het opstellen van dit artikel niet ter reactie zijn voorgelegd, waardoor zij deze informatie vóór de publicatie van het artikel had kunnen verstrekken.