Recht op inzage

De betrokkene mag op elk moment vragen om de gegevens die je van hem of haar bijhoudt in te kijken. Meer nog: de betrokkene mag zelfs een kopie vragen om te kijken of de gegevens wel correct zijn.


Het recht op inzage stelt de betrokkene in staat om de rechtmatigheid van elke verwerkingsactiviteit te controleren. Het recht op inzage bestaat uit drie elementen:

 • De betrokkene heeft het recht om te weten of je al dan niet zijn of haar persoonsgegevens verwerkt.
 • Zo ja, heeft de betrokkene het recht om de onderstaande informatie te verkrijgen:
  • de doeleinden van de verwerking;
  • de categorieën van persoonsgegevens;
  • de ontvangers of categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens;
  • de bewaartermijn van de persoonsgegevens of de criteria om die termijn te bepalen;
  • het recht op de gegevenswissing, verbetering van persoonsgegevens en het recht om de verwerking te beperken of hiertegen bezwaar te maken;
  • het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
  • de bron van de gegevens (bij onrechtstreekse inzameling);
  • bij doorgifte buiten de EU: de passende waarborgen (bijv. modelbepalingen - zie titel II.4 Waar gaan uw gegevens naartoe);
  • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, nuttige informatie over de onderliggende logica hiervan en de verwachte gevolgen van die verwerking voor de betrokkene.
 • De betrokkene heeft het recht om een gratis kopie te krijgen van zijn of haar persoonsgegevens die de u verwerkt. Vraagt de betrokkene om extra kopieën, dan mag u een redelijke vergoeding aanrekenen die niet hoger is dan de administratieve kost hiervan.

Vragen

Artikel 15.1.g) AVG bepaalt dat de verwerkingsverantwoordelijke aan de betrokkene “alle beschikbare informatie” over de bron van de gegevens moet verstrekken wanneer de persoonsgegevens niet bij de betrokkene werden verzameld.

De verantwoordingsplicht houdt in dat iedere verwerkingsverantwoordelijke basisinformatie moet geven aan de betrokkenen over de bron van de persoonsgegevens. Die informatie moet niet alleen aantonen dat de verwerkingsverantwoordelijke zelf de persoonsgegevens conform de AVG verwerkt, maar ook dat hij voorafgaand aan de huur of aankoop van het adressenbestand heeft afgetoetst of de bron van dat adressenbestand die persoonsgegevens ook zelf rechtmatig verwerkte.

Concreet betekent dit dat het onvoldoende is om louter en alleen de bron zelf van de persoonsgegevens te vermelden. De betrokkene moet ook informatie krijgen over de manier waarop de bron zijn persoons-gegevens verkreeg en de bijhorende rechtsgrond voor die oorspronkelijke verwerking. Tot slot moet u ook de adresgegevens van de bron doorgeven zodat de betrokkene zijn recht van toegang kan uitoefenen ten aanzien van die bron.

Om te voldoen aan artikel 15.1.g) AVG moet u dus de volgende informatie verstrekken:

 • de bron (het bedrijf dat het adressenbestand verhuurde of verkocht);
 • de adresgegevens van deze bron;
 • de rechtsgrond voor de oorspronkelijke verwerking door de bron; en
 • de wijze waarop de bron de persoonsgegevens van de betrokkene verkreeg.

Voor een voorbeeld kan u beslissing 20/2021 van de Geschillenkamer raadplegen.