Nationale gedragscodes

Volg deze procedure om een nationale gedragscode in te dienen :


Vul de checklist in die beschikbaar is op de website om ervoor te zorgen dat de gedragscode voldoet aan de ontvankelijkheidscriteria.

Bezorg ons de toelichting bij de gedragscode (zie afdeling 5 van de richtsnoeren  en punt 2 van onze checklist) en de gedragscode in elektronische of papieren versie. De GBA bevestigt de ontvangst van de verzonden stukken en begint vervolgens met de beoordeling van de ontvankelijkheid van de gedragscode volgens de criteria die in de checklist zijn opgesomd.

Indien de gedragscode ontvankelijk wordt geacht, zal de GBA de auteurs van de gedragscode daarvan op de hoogte brengen en starten met het onderzoek naar de  inhoud van de code. De GBA verstrekt, overeenkomstig haar Reglement van interne orde, een advies binnen een termijn van 8 weken te rekenen vanaf de ontvankelijkheidsbeslissing. Die termijn kan met 6 weken verlengd worden bij een complex dossier. Deze termijn wordt opgeschort wanneer de GBA meer uitlegt vraagt over de bepalingen van de code. 

Twee mogelijkheden. Of de GBA verstrekt een gunstig advies. In dit geval registreren en publiceren de GBA en het EDPB de gedragscode.

Indien de GBA een negatief advies over de gedragscode uitbrengt, moet de codehouder rekening  houden met de opmerkingen van de GBA als zij de gedragscode opnieuw willen indienen.

Interessante links