1978 resultaten gevonden

Resultaten van 26 tot 50 op 1978

Document

Advies nr. 41/2021 van 1 april 2021

2021
Advies m.b.t. een voorontwerp van ordonnantie van Verenigd College tot wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2007 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 42/2021 van 1 april 2021

2021
Ontwerp van koninklijk besluit betreffende onbemande vaart in Belgische maritieme zones en tot wijziging van verschillende koninklijke besluiten
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 40/2021 van 1 april 2021

2021
Advies m.b.t. een ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 22 december 2020 met betrekking tot de medische hulpmiddelen
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 34/2021 van 19 maart 2021

2021
Adviesaanvraag over het ontwerp van wet tot wijziging van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie met het oog op de oprichting van een centrale nummerdatabank …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 35/2021 van 19 maart 2021

2021
Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 36/2021 van 19 maart 2021

2021
Voorontwerp van ordonnantie houdende wijzigingen van de ordonnantie van 23 maart 2017 houdende oprichting van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 29/2021 van 18 maart 2021

2021
Advies m.b.t. een wetsvoorstel houdende diverse bepalingen ten gunste van de patiënt inzake toegang tot gezondheidsgegevens en vertegenwoordiging, betreffende de medische …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 30/2021 van 18 maart 2021

2021
Advies m.b.t. een voorontwerp van decreet van de Duitstalige Gemeenschap tot wijziging van het decreet van 6 december 2011 ter ondersteuning van het jeugdwerk
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 32/2021 van 18 maart 2021

2021
Advies m.b.t. wetsvoorstel om praktijktests toe te staan ten einde discriminatie, in welke vorm ook, tegen te gaan
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 33/2021 van 18 maart 2021

2021
Gebundeld advies m.b.t. het wetsvoorstel tot wijziging van het Sociaal Strafwetboek met het oog op de invoering van een bijkomende bevoegdheid voor de sociaal inspecteurs teneinde …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 31/2021 van 18 maart 2021

2021
Adviesaanvraag betreffende een wetsvoorstel tot aanvulling van de wet op het politieambt teneinde teruggevonden en in beslag genomen voorwerpen kenbaar te maken aan het publiek
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 28/2021 van 17 maart 2021

2021
Advies m.b.t. een voorontwerp van decreet van de Duitstalige gemeenschap tot wijziging van het decreet van 1 juni 2004 betreffende de gezondheidspromotie en inzake medische preventie
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 27/2021 van 17 maart 2021

2021
Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 26/2021 van 12 maart 2021

2021
Adviesaanvraag over een voorontwerp van decreet betreffende dopingbestrijding
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 25/2021 van 8 maart 2021

2021
Advies m.b.t. een voorontwerp van wet houdende toekenning van een recht op klein verlet voor werknemers met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 24/2021 van 2 maart 2021

2021
Voorontwerp van wet betreffende de maatregelen van bestuurlijke politie tijdens een epidemische noodsituatie
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 17/2021 van 25 februari 2021

2021
Advies m.b.t. een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de verschillende identiteitsdocumenten voor kinderen …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 18/2021 van 25 februari 2021

2021
Advies m.b.t. een ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling en uitkering van het bedrag van een eenmalige aanmoedigingspremie ter compensatie voor de extra inspanningen …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 20/2021 van 25 februari 2021

2021
Voorontwerp van wet tot omzetting van Richtlijn (EU) 2019/790 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 inzake auteursrechten en naburige rechten in de digitale eengemaakte …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 22/2021 van 25 februari 2021

2021
Adviesaanvraag over een voorontwerp van decreet tot wijziging van de decreten van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt en van 19 januari …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 19/2021 van 25 februari 2021

2021
Advies betreffende een voorontwerp van besluit tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering (BWR) van 14 maart 2019 tot bepaling van de lijst van de door de instrumenterende …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 21/2021 van 25 februari 2021

2021
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 maart 2003 betreffende de identiteitskaarten en tot opheffing van het koninklijk besluit van 25 maart …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 23/2021 van 25 februari 2021

2021
Advies m.b.t. de artikelen 79 en 80 van het voorontwerp van wet houdende maatregelen ter beheersing van een gezondheidscrisis in het domein van de volksgezondheid
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 16/2021 van 10 februari 2021

2021
Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 09/2021 van 5 februari 2021

2021
Voorontwerp van wet houdende diverse financiële bepalingen
Categorie : Publicaties