2194 resultaten gevonden

Resultaten van 26 tot 50 op 2194

Document

Advies nr. 81/2022 van 25 april 2022

2022
Advies m.b.t. een voorontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 80/2022 van 22 april 2022

2022
Voorontwerp van ordonnantie houdende elektromobiliteit en de verwerking van persoonsgegevens voor het toekennen van steunmaatregelen in het kader van de uitvoering van de lage-emissiezone
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 79/2022 van 22 april 2022

2022
Adviesaanvraag over bepaalde artikelen van het voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 16 maart 1803 op het notarisambt en tot invoering van een tuchtraad in het Gerechtelijk …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 78/2022 van 22 april 2022

2022
Adviesaanvraag over een (1) ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 juli 2019 betreffende de elektronische verzending van de berichten en …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 77/2022 van 22 april 2022

2022
Adviesaanvraag over een voorontwerp van wet houdende diverse arbeidsbepalingen
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 73/2022 van 22 april 2022

2022
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 januari 2018 betreffende het instellen …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 69/2022 van 22 april 2022

2022
Advies m.b.t. voorontwerp van wet betreffende de bescherming van melders van inbreuken op het Unie- of nationale recht vastgesteld binnen een juridische entiteit in de private …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 68/2022 van 22 april 2022

2022
Advies m.b.t. een ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de inhoud van het beknopt voorlichtingsrapport en de maatschappelijke enquête bedoeld in de artikelen 8, …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 67/2022 van 22 april 2022

2022
Advies m.b.t. een ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het algemeen reglement betreffende het beheer en de werkwijze van het Brussels Waarborgfonds …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 66/2022 van 1 april 2022

2022
Adviesaanvraag over 18 amendementen tot wijziging van het wetsontwerp betreffende het verzamelen en het bewaren van de identificatiegegevens en van metagegevens in de sector …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 65/2022 van 1 april 2022

2022
Adviesaanvraag met betrekking tot artikel 9 van het wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 64/2022 van 1 april 2022

2022
Advies m.b.t. een ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke houdende de uitvoering van een aantal sociale maatregelen waarin is voorzien in de ordonnantie van 20 oktober …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 62/2022 van 1 april 2022

2022
Adviesaanvraag met betrekking tot een ontwerp van ministerieel besluit tot uitvoering van de artikelen 8, 10 en 11 van het koninklijk besluit van 20 juli 2005 houdende de regels voor …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 61/2022 van 1 april 2022

2022
Adviesaanvraag over een voorontwerp van wet tot aanpassing van diverse arbeidsrechtelijke wetten en (2) ontwerp van koninklijk besluit tot aanpassing van diverse arbeidsrechtelijke …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 60/2022 van 1 april 2022

2022
Adviesaanvraag met betrekking tot een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 juni 2009 betreffende de automatische toepassing van maximumprijzen …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 56/2022 van 1 april 2022

2022
Voorontwerp van wet tot regeling van het fiscaal stelsel van de beloningen voor verenigingsactiviteiten zoals bedoeld in artikel 17 van het koninklijk besluit van 28 november …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 55/2022 van 1 april 2022

2022
Voorontwerp van besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van 23 december 2008 tot uitvoering van het decreet van 17 november …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 54/2022 van 9 maart 2022

2022
- artikel 2 van een wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van economisch recht, teneinde een IBAN-naamcontrole in te voeren om bancaire internet- en cyberfraude tegen te gaan …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 53/2022 van 9 maart 2022

2022
Adviesaanvraag over een voorontwerp van ordonnantie van het Verenigd College en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van de ordonnantie van 24 april 2008 …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 52/2022 van 9 maart 2022

2022
Adviesaanvraag over een voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 21 december 2013 tot uitvoering van de Verordening (EU) Nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 51/2022 van 9 maart 2022

2022
Advies m.b.t. een voorontwerp van wet tot wijziging van het Belgisch Scheepvaartwetboek betreffende de maritieme beveiliging (artikelen 8 en 21)
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 50/2022 van 9 maart 2022

2022
Adviesaanvraag met betrekking tot het ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot invoering van een begeleidingstoelage voor huisvesting
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 49/2022 van 9 maart 2022

2022
Verzoek om advies over het ontwerp van decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 48/2022 van 9 maart 2022

2022
Adviesaanvraag betreffende een voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van ... tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschapscommissie …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 47/2022 van 9 maart 2022

2022
Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen betreffende de detachering van bestuurders in de wegvervoersector
Categorie : Publicaties