Rechten van de burger

De betrokenne dient informatie te ontvangen van politici en politieke partijen die hem persoonlijk aanschrijven in de aanloop naar de verkiezingen. De kiezer moet weten wie hem aanschrijft en waarom dat gebeurt.


Om de transparantie te verhogen is het trouwens aangewezen ook de oorsprong van de persoonsgegevens te vermelden.

Elke persoon heeft bovendien het recht om te weten welke gegevens over hem in een verwerking zijn opgenomen. Daartoe kan hij toegang vragen tot zijn gegevens in de desbetreffende verwerking. Gegevens die onjuist zijn kunnen verbeterd worden.

Belangrijker is dat u zich kunt verzetten tegen een verwerking door een politicus of een politieke partij.

De wet voorziet een specifiek recht van verzet indien de persoonsgegevens verkregen worden voor direct marketing. In dat geval mag u zich kosteloos en zonder motivering tegen de voorgenomen verwerking verzetten. Door de brede definitie van direct marketing is het begrip ook van toepassing op het gebruik van persoonsgegevens in het kader van verkiezingspropaganda.

Hierop bestaat evenwel een belangrijke uitzondering indien er een voorafgaande relatie bestaat tussen de politieke partij en de kiesgerechtigde burger, tijdens dewelke deze laatste zijn elektronische contactgegevens rechtstreeks zou meegedeeld hebben aan een politieke partij of voorgedragen kandidaat. Denk bv. aan een burger die lid of sympathisant  is van een bepaalde politieke partij. In dat geval dient het betrokken lid of sympathisant wel duidelijk geïnformeerd te worden over het mogelijke gebruik van zijn elektronische contactgegevens voor direct marketing en de gelegenheid te krijgen tegen dergelijk gebruik bezwaar te maken bij het verzamelen van die coördinaten. Die gelegenheid moet, ingeval het betrokken lid of sympathisant in eerste instantie geen bezwaar heeft gemaakt, bij elk volgend direct marketing bericht opnieuw aangeboden worden.