Wat wordt verstaan onder direct marketing?

Bij gebrek aan een wettelijke definitie hanteert de GBA een brede definitie van direct marketingcommunicatie. Het gaat niet alleen om boodschappen met een commercieel oogmerk of lucratieve doeleinden. Bovendien omvat het begrip 'direct marketingcommunicatie' zowel gevraagde als ongevraagde communicatie


De AVG definieert niet wat onder "direct marketing" verstaan moet worden. Tot op heden bestaat er geen wettelijke, officiële of algemeen aanvaarde Europese definitie van dit begrip. De GBA stelt voor het begrip "direct marketing" als volgt te definiëren:

Elke communicatie, in welke vorm dan ook, gevraagd of ongevraagd, afkomstig van een organisatie of persoon en gericht op de promotie of verkoop van diensten, producten (al dan niet tegen betaling), alsmede merken of ideeën, geadresseerd door een organisatie of persoon die handelt in een commerciële of niet-commerciële context, die rechtstreeks gericht is aan één of meer natuurlijke personen in een privé- of professionele context en die de verwerking van persoonsgegevens met zich meebrengt.

Deze definitie omvat alle vormen van communicatie, ongeacht of deze gericht zijn op de promotie van goederen of diensten, de promotie van ideeën, voorgesteld of ondersteund door een persoon of organisatie, maar ook de promotie van die persoon of organisatie zelf, met inbegrip van haar merkimago of de merken die haar eigendom zijn of door haar worden gebruikt, met uitzondering van de promotie die wordt uitgevoerd op initiatief van overheidsinstanties die strikt handelen in het kader van hun wettelijke verplichtingen of openbare dienstverleningstaken voor diensten waarvoor zij alleen verantwoordelijk zijn.

De communicatie kan dus zowel uit de commerciële sector komen als uit de niet-commerciële sector zoals de politieke sector of non-profitorganisaties.

Het begrip "direct marketing" heeft geen betrekking op marktonderzoek, peilingen of tevredenheidsenquêtes, op voorwaarde dat de communicatie uitsluitend voor dat doel geschiedt.

Het begrip "direct marketing" heeft evenmin betrekking op advertenties die willekeurig op het internet verschijnen, zoals banneradvertenties, zolang ze aan elke bezoeker van de betreffende site verschijnen, zonder dat persoonsgegevens worden verzameld. Als een banneradvertentie op een gerichte manier op het scherm verschijnt, bijvoorbeeld op basis van browsegeschiedenis van de bezoeker, is dit direct marketing. Hetzelfde geldt voor folders die in alle brievenbussen van het Koninkrijk, een Gewest of een gemeente worden verspreid. De "ongeadresseerde post" is niet a priori een instrument voor direct marketing. Als echter bijvoorbeeld reclamefolders specifiek worden verspreid in de brievenbussen van mensen die al dan niet klant zijn van een zaak die in hun buurt is gevestigd en hen uitnodigt om de producten te komen testen, dan is dat direct marketing.

Elke marketingboodschap die geen enkele verwerking van persoonsgegevens vereist, is uitgesloten van het toepassingsgebied van de regels die voortvloeien uit de AVG

Interessante links