De AVG, een fundamenteel instrument

Aan het marketingadagium "de juiste boodschap richten aan de juiste persoon op het juiste moment" moet "op de juiste manier" toegevoegd worden, want de AVG maakt voortaan een integraal onderdeel van uw marketingcampagnes.


Gezien het aantal actoren, betrokkenen en gegevens die in deze sector worden verwerkt, is direct marketing één van de actieprioriteiten in het strategisch plan 2020-2025 van de gegevensbeschermingsautoriteit.

De AVG is een verplicht instrument als u persoonsgegevens verwerkt en dient geïntegreerd te worden in uw dagelijkse activiteiten, op straffe van sancties.

Ze is ook een essentiële en nuttige bondgenoot in uw relatie met betrokkenen, of het nu gaat om klanten, prospects, leden, abonnees of kiezers. U beschikt over een belangrijk concurrentieel argument als u aantoont dat u de AVG naleeft.

De AVG bevat slechts weinig regels die specifiek betrekking hebben op verwerkingen in het kader van direct marketing. Dit betekent niet dat de regels die erin staan niet van toepassing zijn op deze verwerkingen. Krachtens deze Verordening bent u verplicht om vanaf de conceptie van uw gegevensverwerking en in alle stadia van die verwerking rekening te houden met de bescherming van persoonsgegevens.

Zo moet u ervoor zorgen dat de betrokkenen hun gegevens kunnen controleren. Personen zijn onvermijdelijk betrokken bij en spelen een centrale rol in het beheer van hun persoonsgegevens. Handelen in overeenstemming met de AVG is niet alleen een verplichting met betrekking tot de persoonsgegevens die u verwerkt. Het gaat evenzeer om ethisch gedrag op de markt, zowel ten opzichte van de betrokkenen als van partners.

U moet het naleven van de AVG niet laten bepalen door het risico op sancties, maar eerder door uw bereidheid om door de regels voor gegevensbescherming na te leven, een echte vertrouwensrelatie op te bouwen met de betrokkenen maar ook met uw partners die essentieel zijn voor het voortzetten van uw activiteiten.

U bent verplicht alle regels van de AVG na te leven, behalve in een aantal situaties waarin deze regels niet van toepassing zijn op uw verwerkingsactiviteiten.

Dit kan met name het geval zijn voor bepaalde regels van de AVG die specifieke gebieden of situaties regelen die geen betrekking hebben op u, maar ook wanneer een bijzondere wet voorrang heeft op de AVG. Sommige van deze bijzondere wetten bestonden al vóór de AVG en moeten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, bestaan naast deze Verordening. Daarom zijn ze, wanneer zij van toepassing zijn, strikt beperkt tot wat zij beogen te regelen, terwijl de toepassing van de bepalingen van de AVG die punten reguleren die niet door deze bijzondere wetten worden gedekt of geregeld, intact blijft.

Dit is het geval met de Richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie, waarvan sommige bepalingen naast de AVG kunnen bestaan. Sommige bepalingen ervan werden in België geïmplementeerd in het kader van het Wetboek van economisch recht, in het bijzonder met betrekking tot ongevraagde elektronische en telefonische communicatie.

Het is aan u om te onderzoeken of u in het kader van de verwerking van persoonsgegevens die u uitvoert, onder een bijzondere wet valt en om deze wet na te leven, naast de AVG.