Wie moet het Register van de verwerkingsactiviteiten bijhouden?

De verwerkingsverantwoordelijke en de verwerkers moeten een Register van de verwerkingsactiviteiten bijhouden (artikel 30.1 van de AVG). Ook als ze niet gevestigd zijn op het grondgebied van de Europese Economische Ruimte en de AVG op hen van toepassing is, moeten de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker een Register bijhouden.


Als hij tegelijk verwerkingsverantwoordelijke en verwerker is, is de GBA van mening dat de verwerkingsverantwoordelijke vrij is het Register naar eigen inzicht op te stellen. Dat kan bv. door in het Register twee afzonderlijke luiken op te nemen, een voor de verwerkingsactiviteiten als verwerkingsverantwoordelijke en een voor de verwerkingsactiviteiten als verwerker. Een andere mogelijkheid is per geïdentificeerde verwerking te vermelden of deze door de verwerkingsverantwoordelijke of door de verwerker werd uitgevoerd.