Wettelijke verplichting

De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust (artikel 6.1.c) AVG).


De wet legt je als verwerkingsverantwoordelijke een verplichting op, d.w.z. dat je geen keuzevrijheid hebt. Het nakomen van die verplichting vereist (= noodzaak) dat je persoonsgegevens verwerkt. Zo is bijvoorbeeld een werkgever reglementair verplicht om n.a.v. de aanwerving van een werknemer de gegevens van deze laatste mee te delen aan de bevoegde instelling(en) van sociale zekerheid (dimona-aangifte). Ook overheden kunnen onderworpen zijn aan een reglementaire verplichting. Bijvoorbeeld wanneer de geschillenkamer van de GBA een geldboete oplegt, maakt deze laatste de nodige persoonsgegevens over aan de algemene administratie van de Inning en Invordering van de FOD Financiën die wettelijk belast werd met de inning.

Deze rechtsgrond is opgenomen in één van de hierna vermelde normen

  • een wet, een decreet of een ordonnantie;
  • een koninklijk besluit of een besluit van de Regering (wanneer de wet/decreet of ordonnantie het algemene kader vaststelt en de concrete invulling ervan geschiedt door uitvoeringsbesluiten);
  • toepasselijke Europese regelgeving of regelgeving van een andere EU-lidstaat in de mate dat je eraan onderworpen bent.

De hiervoor vermelde normen vermelden het doel van de verwerking (artikel 6.3 AVG).

Bijzonder aandachtspunt: wanneer je verwerking gebaseerd is op deze rechtsgrond heeft de betrokkene geen recht op gegevenswissing (artikel 17 AVG), geen recht op overdraagbaarheid van gegevens (artikel 20 AVG) en geen recht van bezwaar (artikel 21 AVG).