Overeenkomst

De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen (artikel 6.1.b) AVG).


Je bent betrokken partij bij een overeenkomst. In dat geval kan je persoonsgegevens van je medecontractant verwerken voor zover dit nodig is om de overeenkomst uit te voeren (artikel 6.1.b) AVG)

Je moet deze grond strikt toepassen. Dit wil zeggen dat hij alleen de verwerking van de persoonsgegevens dekt die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Je kan maar beoordelen wat noodzakelijk is in functie van het door de overeenkomst beoogde doel en na te gaan of er minder indringende opties zijn om het doel te bereiken. Als iemand bij je online goederen koopt, mag je alleen die gegevens verwerken die noodzakelijk zijn om de goederen te leveren en betaling te verzekeren, namelijk de naam, de voornaam, adres, kredietkaartgegevens.

Deze rechtsgrond is niet van toepassing op de standaardbepalingen in je overeenkomst waarin je vermeldt dat je de klantengegevens voor je eigen zakelijke doeleinden zult gebruiken. Wanneer je bijvoorbeeld in de kleine lettertjes van de overeenkomst voor de aankoop van een online tijdschriftabonnement bepaalt dat je een profiel van de betrokkene zult opstellen op basis van zijn klikgedrag, is dergelijke verwerking niet gedekt door de rechtsgrond “overeenkomst” omdat ze niet het voorwerp van de overeenkomst is. De overeenkomst werd gesloten met het oog op de levering van een goed/dienst, niet om een profiel op te stellen. Daarenboven is dergelijke verwerking niet noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Je zal dus moeten nagaan of je voor het opstellen van een profiel kunt terugvallen op één van de andere rechtsgronden.

De overeenkomst geldt alleen als rechtsgrond voor de verwerkingen waarmee de normale uitvoering van de overeenkomst gepaard gaat. Valt niet onder de normale uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld de dagvaarding van de betrokkene die niet betaalt. Voor de verwerkingen met het oog op dagvaarding en het voeren van de procedure voor de rechter, moet je op een andere rechtsgrond terugvallen. Dit zou je legitiem belang kunnen zijn (artikel 6.1.f) AVG – zie verder).

Onder bepaalde voorwaarden geldt de rechtsgrond “overeenkomst” voor sommige verwerkingen tijdens de precontractuele fase. Wanneer de betrokkene voor het sluiten van een overeenkomst verzoekt om bepaalde maatregelen te nemen, valt de verwerking van persoonsgegevens die daartoe noodzakelijk zijn onder de rechtsgrond “overeenkomst” (artikel 6.1.b) AVG). Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de betrokkene een offerte vraagt voor een de verlening van een bepaalde dienst. Daartoe zal de dienstverlener genoodzaakt zijn een aantal persoonsgegevens te verwerken. De verwerking wordt dus geïnitieerd ingevolge een vraag van de betrokkene.  Indien je als verwerkingsverantwoordelijke op eigen initiatief tijdens de precontractuele fase gegevens van de betrokkene verwerkt, valt dit niet binnen het toepassingsgebied van deze rechtsgrond. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een verzekeringsmaatschappij van de medische antecedenten van een persoon nagaat voorafgaand aan het sluiten van  een ziekteverzekering. Idem dito voor direct marketing op initiatief van een onderneming.

Let op: wanneer je een overeenkomst afsluit met een minderjarige moet je rekening houden met de bepalingen m.b.t. de rechtsgeldigheid van overeenkomsten aangegaan door minderjarigen regelen.

Nuttige lectuur: EDPB - Guidelines 2/2019 on the processing of personal data under article 6(1)(b) GDPR in the context of the provision of online services to data subject.