Algemeen belang of openbaar gezag

De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen (artikel 6.1.e) AVG).


Noteer dat de taak van algemeen belang of het openbaar gezag door een norm moet opgedragen zijn aan de verwerkingsverantwoordelijke (toepassing van artikel 6.3 AVG). Die norm hoeft niet uitdrukkelijk te vermelden dat dit gepaard gaat met de verwerking van persoonsgegevens. Het volstaat dat de vervulling van de taak van algemeen belang of de uitoefening van het openbaar gezag zonder de verwerking van persoonsgegevens niet mogelijk is. Bijvoorbeeld de gemeente is bevoegd om het parkeerbeleid op haar grondgebied te organiseren. De gemeente beslist om de parkeerplaatsen in een bepaalde straat voor te behouden aan de bewoners. Om daarvan te genieten moeten de bewoners een bewonerskaart aanvragen. Met het oog op het afleveren van die kaart zal de gemeente de gegevens van die bewoners verwerken.

Door norm wordt bedoeld:

  • een wet, een decreet of een ordonnantie;
  • een koninklijk besluit of een besluit van de Regering (wanneer de wet/decreet of ordonnantie het algemene kader vaststelt en de concrete invulling ervan geschiedt door uitvoeringsbesluiten);
  • toepasselijke Europese regelgeving of regelgeving van een andere EU-lidstaat in de mate dat je eraan onderworpen bent.

De verwerkingsverantwoordelijke kan zowel tot de publieke als tot de private sector behoren.

Het toepassingsgebied van deze rechtsgrond is potentieel zeer ruim. Je moet geval per geval nagaan of de taak van algemeen belang of het openbaar gezag de verwerking rechtvaardigt.

Bijzonder aandachtspunt: wanneer je verwerking gebaseerd is op deze rechtsgrond beschikt de  betrokkene in het bijzonder over een recht van bezwaar  (artikel 21 AVG)  maar niet over een recht op gegevenswissing (artikel 17 AVG) en recht op overdraagbaarheid van gegevens