Het recht op gegevenswissing

Een betrokkene kan eisen dat u persoonsgegevens wist waarvoor geen gegronde reden meer bestaat om deze te verwerken.


Het recht om gegevens te wissen is niet absoluut. De betrokkene kan dit recht slechts uitoefenen wanneer:

  • de persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn om het nagestreefde doel te vervullen;
  • u de persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt;
  • u de persoonsgegevens moet wissen door een wettelijke verplichting;
  • de betrokkene de toestemming intrekt;
  • minderjarigen die toestemming gaven om een online dienst te gebruiken, vragen om die persoonsgegevens te wissen (ongeacht hun huidige leeftijd).

Gaf u de gewiste gegevens voordien door aan iemand anders? Dan moet de u deze ontvangers op de hoogte brengen van de gegevenswissing, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning vergt.

U mag weigeren om de persoonsgegevens te wissen wanneer de verwerking noodzakelijk is voor onder andere:

  • de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
  • de instelling, uitoefening en de onderbouwing van een vordering in rechte;
  • de vervulling van een wettelijke plicht of een taak van algemeen belang die op u rust.

Bijv. een net ontslagen personeelslid vraagt om al zijn/haar persoonsgegevens te wissen uit het personeelsdossier. U bent echter wettelijk verplicht om een aantal sociale documenten gedurende vijf jaar te bewaren. Voor deze documenten moet u het verzoek om gegevenswissing weigeren