Laatste update: 29/01/2024

Sancties

Volgens artikel 83 van de AVG worden inbreuken op de verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker krachtens de artikelen 37, 38 en 39 met betrekking tot de functionaris voor gegevensbescherming onderworpen aan administratieve geldboeten tot 10.000.000 EUR of, voor een onderneming, tot 2% van de totale wereldwijde omzet van het voorgaande boekjaar, indien dit bedrag hoger is. Indien de contactgegevens van de functionaris niet aan de betrokkenen worden meegedeeld (artikelen 13 en 14 van de AVG), wordt het plafond van deze administratieve geldboeten verhoogd tot 20.000.000 EUR of 4% van de totale wereldwijde omzet van het voorgaande boekjaar.


In het algemeen zijn deze administratieve geldboeten niet de enige vorm van administratieve sancties die door gegevensbeschermingsautoriteiten kunnen worden opgelegd. Er staan de gegevensbeschermingsautoriteit andere maatregelen ter beschikking bij  de uitoefening van haar corrigerende bevoegdheden (artikel 58, lid 2 van de AVG) zoals bijvoorbeeld een waarschuwing, een berisping en een bevel tot het in overeenstemming brengen van de verwerking. Wanneer de Gegevensbeschermingsautoriteit administratieve sancties oplegt, houdt zij rekening met de context, de feiten en de stukken van het dossier.