Melding van gegevenslekken

Een lek van persoonsgegevens melden.


Indien een inbreuk in verband met persoonsgegevens heeft plaatsgevonden, meldt de verwerkingsverantwoordelijke deze zonder onredelijke vertraging en, indien mogelijk, uiterlijk 72 uur nadat hij er kennis van heeft genomen, aan de bevoegde toezichthoudende autoriteit, tenzij het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.

De melding van gegevenslekken bij de Gegevensbeschermingsautoriteit gebeurt via een elektronisch formulier, dat nadat het is ingevuld en gevalideerd, via een webportaal wordt verzonden.. Let op, formulieren die ons per mail worden bezorgd, zullen niet behandeld worden.

Het formulier dient in één van de drie landstalen ingevuld te worden. Technische bijlagen bij het aanvraagformulier mogen naast de drie landstalen ook in het Engels opgesteld zijn (andere talen worden niet aanvaard). Indien niet voldaan wordt aan deze taalvereiste zal de aanvraag als onontvankelijk worden beschouwd.

Politiediensten dienen zich tot het Controleorgaan op de Politionele Informatie (COC) te richten.

Procedure

Stap 1

Ga na of de GBA de bevoegde autoriteit is

Het is belangrijk dat u de gegevenslek bij de juiste bevoegde instantie meldt. Zo zijn er specifieke federale toezichthouders voor bepaalde domeinen, zoals bijvoorbeeld het Controleorgaan op de politionele informatie.

Regionale toezichthouders (zoals de Vlaamse Toezichtcommissie) zijn enkel bevoegd om toezicht uit te oefenen op de specifieke en bijkomende regels die door de regionale overheid zijn uitgevaardigd. Toezicht op de naleving van de AVG is daarentegen een taak van de federale overheid. De GBA is bijgevolg steeds bevoegd om uw melding van een gegevenslek in ontvangst te nemen.

Stap 2

Download het formulier

Download het formulier voor het melden van een gegevenslek.

Er is ook een handleiding beschikbaar.

Het formulier is helaas niet te openen via een mobiel toestel.
U dient het formulier te openen en in te vullen met een desk- of laptop.

Stap 3

Vul het formulier in

Vul het formulier elektronisch (via uw computer) in en valideer het.
Let op, een met de hand ingevuld en vervolgens gescand formulier zal niet verzonden kunnen worden.

U kunt een draftversie bewaren via de “Opslaan als”-functie.
De definitieve versie kunt u op dezelfde manier opslaan op een locatie die u zelf wenst.

Stap 4

Verzend het formulier via de applicatie

Verzend het ingevulde en gevalideerde formulier via ons

eforms-webportaal

U ontvangt bij een geslaagde verzending een mail met een unieke code.
Enkel wanneer u deze e-mail ontvangt, is de melding geslaagd.

Indien een melding onvolledig en/of onduidelijk is, dan kan het Algemeen Secretariaat van de GBA zich tot de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker richten om de nodige aanvullingen en/of verduidelijkingen te bekomen.

Interessante links