2510 resultaten gevonden

Resultaten van 126 tot 150 op 2510

Document

Standaardadviezen aangenomen tijdens de zitting van 30 mei 2023

2023
Lijst van dossiers waarvoor een standaardadvies is uitgebracht.
Categorie : Publicaties

Document

Standaardadviezen aangenomen tijdens de zitting van 17 mei 2023

2023
Lijst van dossiers waarvoor een standaardadvies is uitgebracht.
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 94/2023 van 17 mei 2023

2023
Voorontwerp van decreet tot wijziging van de toezichts- en handhavingsbepalingen in het beleidsdomein Werk en Sociale Economie
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 93/2023 van 17 mei 2023

2023
Adviesaanvraag met betrekking tot het voorontwerp van gezamenlijk decreet en ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 92/2023 van 17 mei 2023

2023
Advies m.b.t. een ontwerp van decreet tot wijziging van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, het decreet houdende sociaalrechtelijk …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 91/2023 van 17 mei 2023

2023
Advies m.b.t. een voorontwerp van decreet tot wijziging van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011, het Digitaal Kiesdecreet van 25 mei 2012 en het decreet van 22 december …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 90/2023 van 17 mei 2023

2023
Adviesaanvraag betreffende een voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheidszorg
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 89/2023 van 17 mei 2023

2023
Voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, wat betreft …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 88/2023 van 17 mei 2023

2023
Een ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 8 juli 2022 tot oprichting van het platform Vitalink
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 87/2023 van 17 mei 2023

2023
Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 19 mei 2010 houdende de oprichting van de Kruispuntbank van de voertuigen
Categorie : Publicaties

Document

Standaardadviezen aangenomen tijdens de zitting van 4 mei 2023

2023
Lijst van dossiers waarvoor een standaardadvies is uitgebracht.
Categorie : Publicaties

Document

Standaardadviezen aangenomen tijdens de zitting van 27 april 2023

2023
Lijst van dossiers waarvoor een standaardadvies is uitgebracht.
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 86/2023 van 27 april 2023

2023
Een ontwerp van decreet over het jeugd- en kinderrechtenbeleid en de ondersteuning van het jeugdwerk
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 84/2023 van 27 april 2023

2023
Voorontwerp van ordonnantie houdende het nieuw Brussels gemeentelijk kieswetboek
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 83/2023 van 27 april 2023

2023
Adviesaanvraag over een Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 4 april 2019 betreffende het elektronisch uitwisselingsplatform voor gezondheidsgegevens
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 82/2023 van 27 april 2023

2023
Adviesaanvraag met betrekking tot een voorontwerp van wet betreffende de oprichting en het beheer van de Federal Learning Account
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 81/2023 van 27 april 2023

2023
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 20 mei 1999 betreffende de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 79/2023 van 27 april 2023

2023
Advies m.b.t. een ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, het decreet van 13 juli 2012 houdende …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 78/2023 van 6 april 2023

2023
Voorontwerp van wet houdende wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA onderzoek in strafzaken
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 77/2023 van 30 maart 2023

2023
Een voorontwerp van besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de aanvullende normen die de ziekenhuizen moeten naleven …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 75/2023 van 30 maart 2023

2023
Een ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, …
Categorie : Publicaties

Document

Standaardadviezen aangenomen tijdens de zitting van 28 maart 2023

2023
Lijst van dossiers waarvoor een standaardadvies is uitgebracht
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 65/2023 van 24 maart 2023 (bijgewerkte versie in de zitting van 29 september 2023)

2023
Standaardadvies betreffende de redactie van normatieve teksten
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 74/2023 van 21 maart 2023

2023
Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorschriften voor subsidies voor de aanplant en het onderhoud van boslandbouwsystemen
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 73/2023 van 21 maart 2023

2023
Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorschriften voor subsidies voor de uitvoering van maatregelen met een gunstig effect op het milieu, het klimaat …
Categorie : Publicaties