2381 resultaten gevonden

Resultaten van 126 tot 150 op 2381

Document

Advies nr. 206/2022 van 9 september 2022

2022
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 mei 2008 tot bepaling van de werkingsregels en het Procedurereglement van de Kamers van eerste aanleg …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 205/2022 van 9 september 2022

2022
Advies m.b.t. een ontwerp van koninklijk besluit houdende bepaling van de regels volgens welke bepaalde gegevens in verband met patiënten die gehospitaliseerd zijn wegens COVID-19 …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 204/2022 van 9 september 2022

2022
Advies m.b.t. een voorontwerp van ordonnantie betreffende de toegankelijkheid van de interactieve zelfbedieningsterminals van het stedelijke en gewestelijk vervoer
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 203/2022 van 9 september 2022

2022
Advies m.b.t. een voorontwerp van wet houdende diverse fiscale en financiële bepalingen – artikel 76
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 202/2022 van 9 september 2022

2022
Ontwerp van Koninklijk besluit houdende wijzigingen aan de modaliteiten en voorwaarden van het Tax Shelter-stelsel ter uitvoering van de artikelen 194ter tot en met 194ter/3 van …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 201/2022 van 9 september 2022

2022
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 1, van 29 december 1992, met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 200/2022 van 9 september 2022

2022
Koninklijk besluit houdende de voorwaarden voor het op de markt brengen van luchtzuiveringssystemen in het kader van de bestrijding van SARS-CoV-2 buiten medische doeleinden …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 196/2022 van 9 september 2022

2022
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 2 mei 2019 betreffende de bij de Kamer van volksvertegenwoordigers ingediende verzoekschriften, teneinde de in het buitenland verblijvende …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 195/2022 van 9 september 2022

2022
Ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden verbonden aan elektronische aangiften inzake burgerlijke stand
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 194/2022 van 9 september 2022

2022
Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1, 2, 3, 4, 10, 19, 22 en 59 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 193/2022 van 9 september 2022

2022
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 2 mei 2019 betreffende de bij de Kamer van volksvertegenwoordigers ingediende verzoekschriften betreffende de invoering van een standaardformulier …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 191/2022 van 9 september 2022

2022
Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 145 van de programmawet van 27 december 2021 betreffende de proactieve mededeling aan werkgevers wiens gemiddelde instroom van werknemers …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 190/2022 van 9 september 2022

2022
Koninklijk besluit houdende uitvoering van de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van architecten
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 189/2022 van 9 september 2022

2022
Koninklijk besluit tot administratieve vereenvoudiging en actualisering van diverse bepalingen van de codex over het welzijn op het werk
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 188/2022 van 9 september 2022

2022
Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 november 2019 betreffende het aanvragen door notarissen en geregistreerde gebruikers van hypothecaire inlichtingen …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 187/2022 van 9 september 2022

2022
Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 maart 2003 betreffende de beveiliging van liften
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 185/2022 van 9 september 2022

2022
Voorontwerp van wet betreffende de toegang tot het Rijksregister van de natuurlijke personen en het gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister voor het uitvoeren …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 184/2022 van 9 september 2022

2022
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de aanvragen tot inschrijving op de bewaarlijst of tot royering ervan, bescherming of tot opheffing van de bescherming …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 181/2022 van 9 september 2022

2022
Ontwerp van ministerieel besluit betreffende de organisatie van een proef om de erkende diamantdeskundigen te evalueren
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 179/2022 van 9 september 2022

2022
Adviesaanvraag over een voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 23 maart 2017 houdende de oprichting van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 175/2022 van 9 september 2022

2022
Ontwerp van wet betreffende de toekenning van de eretekens van de arbeid, de huldepenningen en de bijzondere Beroepsverenigingstekens
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 172/2022 van 19 augustus 2022

2022
Een ontwerp van Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest inzake de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 171/2022 van 19 augustus 2022

2022
Voorontwerp van wet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 169/2022 van 19 juli 2022

2022
Adviesaanvraag betreffende een voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 27 februari 2019 inzake de elektronische uitwisseling van berichten via eBox
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 168/2022 van 19 juli 2022

2022
Adviesaanvraag over een wetsvoorstel teneinde toegang te verstrekken tot de archieven, met het oog op het opnieuw samenstellen van gezinnen waarvan de leden na een gedwongen scheiding …
Categorie : Publicaties