31 mei
2024

Een nieuw hoofdstuk voor de GBA – Wetswijziging en nieuw RIO

Vanaf 1 juni wordt de gewijzigde organieke wet van de GBA van kracht. Aansluitend op deze wijziging vaardigt de GBA ook een nieuw reglement van interne orde (RIO) uit. Beide instrumenten brengen veranderingen op het vlak van de interne organisatie, de samenstelling en de werking van de GBA met zich mee.

Een belangrijke vernieuwing betreft de modernisering van bepaalde procedures bij de GBA, wat haar effectiviteit en efficiëntie verder zal optimaliseren.

Zo zal de Eerstelijnsdienst in de toekomst proactief kunnen inzetten op het realiseren van bemiddelingen, zodat zij eenvoudige dossiers volledig op haar niveau kan afhandelen.

Ook de procedure voor de Geschillenkamer kreeg een update om de rechtszekerheid en de vlotte doorstroming van dossiers verder te waarborgen.

Daarnaast bevat het Reglement van interne orde aanvullende procedurele regels over zowel nieuwe taken, zoals het verlenen van autorisaties door de Autorisatie -en adviesdienst (het vroegere Kenniscentrum) en de implementatie van de nieuwe termijnen waaraan deze dienst ingevolge de wetswijziging onderworpen is, als over bestaande taken, zoals de behandeling van meldingen inzake inbreuken van persoonsgegevens door het Algemeen Secretariaat en de uitvoering van Europese auditopdrachten door de Inspectiedienst.

Bovendien krijgt het Directiecomité een meer actieve, coördinerende rol toebedeeld, onder andere inzake de prioritering, de interne beleidslijnen en de samenwerking tussen de diensten van de GBA.

Tot slot zal de GBA voor de vervulling van haar taken ook in principe vanaf mei 2025 beroep kunnen doen op een vaste lijst van externe deskundigen, die multidisciplinair is samengesteld en die telkens twee jaar geldig is.

De aangepaste organieke wet en het nieuw reglement van interne orde treden op 1 juni 2024 in werking en zijn enkel van toepassing op dossiers die vanaf deze datum worden ingediend.

De website van de GBA is aangepast aan deze wetswijziging en RIO.

Aarzel niet om deze documenten te raadplegen :

Interessante links