103 resultaten gevonden

Resultaten van 76 tot 100 op 103

Document

Samenwerkingsprotocol tussen DNS Belgium en de Gegevensbeschermingsautoriteit

2020
Samenwerkingsprotocol tussen DNS Belgium vzw en de Gegevensbeschermingsautoriteit.
Categorie : Publicaties

Document

SAMENWERKINGSPROTOCOL TUSSEN DE BELGISCHE FEDERALE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEITEN OP HET VLAK VAN DATAPROTECTIE

2020
SAMENWERKINGSPROTOCOL TUSSEN DE BELGISCHE FEDERALE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEITEN OP HET VLAK VAN DATAPROTECTIE
Categorie : Publicaties

Document

FAQ-brochure voor KMO's

2020
Deze FAQ-brochure werd ontwikkeld in het kader van het BOOST-project en geeft meer uitleg over de toepassing en over bepaalde verplichtingen van de AVG.
Categorie : Publicaties

Document

Jaarverslag 2019

2020
Jaarverslag 2019 van de Gegevensbeschermingsautoriteit
Categorie : Publicaties

Document

Richtlijn voor lokale besturen bij het nemen van aanvullende maatregelen in de bestrijding van Covid-19

2020
Richtlijn die de minimale kwaliteitseisen van de AVG in herinnering brengt voor burgemeesters en provinciegouverneurs in de bestrijding van Covid-19.
Categorie : Publicaties

Document

Nota over de verwerking van gegevens uit patiëntiendossier

2020
Adviesaanvraag van Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
Categorie : Publicaties

Document

Beheersplan 2020

2020
Het Beheersplan vertaalt de strategische en operationele doelstellingen uit het Strategisch Plan 2020 –2025 in concrete doelstellingen voor het komende jaar.
Categorie : Publicaties

Document

Het Strategisch plan 2020-2025 in het kort

2020
Een synthese van het Strategisch Plan 2020-2025 van de Gegevensbeschermingsautoriteit
Categorie : Publicaties

Document

Strategisch Plan 2020-2025

2020
In het Strategisch Plan worden de strategische en operationele doelstellingen uiteengezet van de Gegevensbeschermingsautoriteit.
Categorie : Publicaties

Document

Jaarverslag 2018

2019
Raadpleeg het jaarverslag 2018 van de Gegevensbeschermingsautoriteit
Categorie : Publicaties

Document

Legitimatiebewijs

2019
De Inspecteur-generaal en de inspecteurs zijn bij de uitvoering van hun opdrachten in het bezit van het legitimatiebewijs van hun ambt. Zij moeten dat desgevraagd aanstonds tonen.
Categorie : Publicaties

Document

Reglement van interne orde

2018
Het reglement van interne orde opgesteld door het directiecomité bevat de essentiële regels betreffende de werking van de organen en de termijnen binnen dewelke informatie, …
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Begrippen verwerkingsverantwoordelijke/verwerker in het licht van de Verordening (EU) nr. 2016/679

2018
Overzicht van de begrippen verwerkingsverantwoordelijke/verwerker in het licht van de Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende …
Categorie : Publicaties

Document

Wet van 30 juli 2018 (kaderwet)

2018
Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens
Categorie : Publicaties

Document

Juridische nota over verkiezingen

2018
Deze juridische nota houdt rekening met de verstrengde eisen die de AVG oplegt bij de verwerking van persoonsgegevens voor verkiezingsdoeleinden.
Categorie : Publicaties

Document

Jaarverslag 2017

2018
Raadpleeg het jaarverslag van 2017 van de Gegevensbeschermingsautoriteit
Categorie : Publicaties

Document

Wegwijs in de AVG voor KMO's

2018
Een gids om kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s) voor te bereiden op de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Categorie : Publicaties

Document

13 stappenplan

2018
Bereid je voor in 13 stappen op de AVG met behulp van onze stappenplan.
Categorie : Publicaties

Document

Organieke wet van de GBA

2017
De organieke wet regelt de structuur en samenstelling van de Gegevensbeschermingsautoriteit
Categorie : Publicaties

Document

Big Data Rapport

2017
Big Data getoetst aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming door de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (CBPL): enkele aanbevelingen voor goed …
Categorie : Publicaties

Document

Model voor Register van verwerkingsactiviteiten - uitgebreide versie

2017
De Autoriteit stelt een uitgebreide Registermodel om ondernemingen en organisaties bij te staan in de opmaak van hun Register van de verwerkingsactiviteiten.
Categorie : Publicaties

Document

Jaarverslag 2016

2016
Raadpleeg het jaarverslag van 2016 van de Gegevensbeschermingsautoriteit
Categorie : Publicaties

Document

Richtsnoeren met betrekking tot informatiebeveiliging

2014
Dit document legt de voor iedere instelling – rechtspersoon, onderneming of administratie – die persoonsgegevens bewaart, gebruikt, verwerkt of meedeelt en waarvoor …
Categorie : Publicaties

Document

Nota inzake de beveiliging van persoonsgegevens

2011
Vandaag kan geen enkel overheids- of privébedrijf zijn doel bereiken zonder in stijgende mate informatie te verzamelen en te verwerken.
Categorie : Publicaties

Document

Modelovereenkomst van de Europese Commissie 2004/915/CE

2004
Beschikking van de Commissie van 27 december 2004 tot wijziging van Beschikking 2001/497/EG betreffende de invoering van alternatieve modelcontractbepalingen voor de doorgifte …
Categorie : Publicaties