2381 resultaten gevonden

Resultaten van 151 tot 175 op 2381

Document

Advies nr. 166/2022 van 19 juli 2022

2022
Voorontwerp van wet betreffende de verwerkingen van persoonsgegevens door de Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 162/2022 van 19 juli 2022

2022
Een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de identificatie en registratie van de consumenten die oude metalen of goederen die edele stoffen bevatten verkopen
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 161/2022 van 19 juli 2022

2022
Ontwerp van wet tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen, de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 160/2022 van 19 juli 2022

2022
Adviesaanvraag over een voorontwerp van wet tot bepaling van de beginselen voor de loting van burgers voor de gemengde commissies en de burgerpanels op initiatief van de Kamer
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 159/2022 van 19 juli 2022

2022
- een voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen betreffende arbeidsongeschiktheid - een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de codex over het welzijn op het …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 158/2022 van 19 juli 2022

2022
Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 22 december 2009 betreffende de algemene regeling inzake accijnzen
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 157/2022 van 19 juli 2022

2022
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering met betrekking tot steun aan de Belgische Kamers van Koophandel en de Belgische businessclubs
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 154/2022 van 19 juli 2022

2022
Ontwerp van besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het verenigd College van 25 oktober 2007 betreffende …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 153/2022 van 19 juli 2022

2022
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 26 juli 2013 houdende omzetting van richtlijn 2011/16/EU van de Raad van 15 februari 2011 betreffende de administratieve …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 152/2022 van 19 juli 2022

2022
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van het abattement op het verkooprecht en tot invoering van een aanvullend abattement op het verkooprecht in geval van verbetering van …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 151/2022 van 19 juli 2022

2022
Koninklijk besluit houdende wijziging van diverse reglementaire bepalingen betreffende institutionele en private instellingen voor collectieve belegging en instellingen …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 150/2022 van 19 juli 2022

2022
Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen met het oog op de invoering van een facultatieve versnelde procedure voor de …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 147/2022 van 19 juli 2022

2022
Voorontwerp van ordonnantie tot vaststelling van een algemeen kader voor de erkenning van beroepskwalificaties
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 146/2022 van 19 juli 2022

2022
Voorontwerp van ordonnantie betreffende de erkenning van beroepskwalificatie in de binnenvaart
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 145/2022 van 19 juli 2022

2022
Voorontwerp van wet tot bescherming van het beroep en de titel van landmeterexpert en tot oprichting van een Orde van landmeters-experten
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 143/2022 van 19 juli 2022

2022
Advies m.b.t. een voorontwerp van wet houdende administratieve vereenvoudiging in fiscale zaken
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 142/2022 van 19 juli 2022

2022
Advies m.b.t. een voorontwerp van wet betreffende de meldingskanalen en de bescherming van de melders van integriteitsschendingen in de federale overheidsinstanties en bij de …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 141/2022 van 1 juli 2022

2022
Voorontwerp van ordonnantie tot invoeging in de Brusselse Huisvestingscode van de procedureregels voor gerechtelijke uitzettingen en tot wijziging van de middelen gebruikt …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 139/2022 van 1 juli 2022

2022
Voorontwerp van wet houdende instemming met het wetgevend samenwerkingsakkoord van (06.05.2022) tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 138/2022 van 1 juli 2022

2022
Voorontwerp van wet tot uitvoering van richtlijn (EU) 2019/882 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 betreffende de toegankelijkheidsvoorschriften voor producten …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 137/2022 van 1 juli 2022

2022
Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de voorschriften voor inrichtingen waar paardachtigen worden gehouden en de traceerbaarheid van paardachtigen
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 136/2022 van 1 juli 2022

2022
Voorontwerp van decreet ter bevordering van de buitenschoolse culturele vorming
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 135/2022 van 1 juli 2022

2022
Voorontwerp van wet houdende omzetting van richtlijn (EU) 2019/1152 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 134/2022 van 1 juli 2022

2022
Voorontwerp van wet houdende instemming met het Protocol, gedaan te Hanoi op 12 maart 2012, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Socialistische Republiek …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 133/2022 van 1 juli 2022

2022
Advies m.b.t. een voorontwerp van ordonnantie houdende wijzing van diverse bepalingen inzake het bestrijden van discriminatie op het vlak van tewerkstelling
Categorie : Publicaties