1978 resultaten gevonden

Resultaten van 51 tot 75 op 1978

Document

Advies nr. 05/2021 van 5 februari 2021

2021
Advies m.b.t. een ontwerp van ministerieel besluit betreffende het register dat gegevens bevat aangaande sommige handelingen door veiligheidsagenten
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 08/2021 van 5 februari 2021

2021
Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de bestrijding van rundertuberculose
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 14/2021 van 5 februari 2021

2021
Advies m.b.t. een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 april 2019 betreffende de werking van het centraal aanspreekpunt van rekeningen …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 15/2021 van 5 februari 2021

2021
Adviesaanvraag over een voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van diverse ordonnanties betreffende de gas- en elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 10/2021 van 5 februari 2021

2021
Adviesaanvraag over een voorontwerp van decreet van het Waals gewest betreffende de afvalstoffen, circulariteit van stoffen en openbare netheid
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 13/2021 van 5 februari 2021

2021
Advies over het ontwerp van ministerieel besluit ter uitvoering van artikel 6 van het decreet van de Waalse regering van 18 december 2020 over noodmaatregelen inzake de rijopleiding
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 06/2021 van 5 februari 2021

2021
Advies m.b.t. een voorontwerp van besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 27 april 2020 betreffende de adoptie van kinderen
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 07/2021 van 5 februari 2021

2021
Advies m.b.t. artikel 63 van het voorontwerp van wet houdende maatregelen ter beheersing van een gezondheidscrisis in het domein van de volksgezondheid
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 11/2021 van 5 februari 2021

2021
Adviesaanvraag over een voorstel van decreet houdende vergoeding van kosten voor elektriciteitsverbruik, verwarming en waterverbruik van natuurlijke personen, zelfstandigen …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 12/2021 van 5 februari 2021

2021
Adviesaanvraag over het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 houdende regeling van de aanbieding van akten van bepaalde instrumenterende …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 03/2021 van 15 januari 2021

2021
Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 maart 2007 betreffende de taxidiensten …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 02/2021 van 15 januari 2021

2021
Advies m.b.t. het voorontwerp van wet houdende omzetting van Richtlijn (EU) 2018/1808 van het Europees Parlement en de Raad van 14 november 2018 tot wijziging van Richtlijn 2010/13/EU …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 04/2021 van 15 januari 2021

2021
Adviesaanvraag betreffende een voorstel van decreet met betrekking tot een free floating fietsdeelsysteem en houdende wijziging van de artikelen 4 en 12 van het decreet van 1 april …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 01/2021 van 15 januari 2021

2021
Adviesaanvraag over een ontwerpbesluit van de Waalse Regering betreffende de bescherming van dieren bij het doden
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 138/2020 van 18 december 2020

2020
Advies m.b.t. een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de registratie en de verwerking van gegevens met betrekking tot vaccinaties tegen COVID-19
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 136/2020 van 15 december 2020

2020
Advies m.b.t. een ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de organisatie via digitale procedure van de bevordering door overgang naar een hoger …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 137/2020 van 15 december 2020

2020
Adviesaanvraag over een ontwerp van bijzondere-machtenbesluit nr. 2020/NNN van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het verlenen van een handelshuurlening aan …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 135/202/2020 van 11 december 2020

2020
Advies over het wetsvoorstel (Parl. Doc., 55, 0642/006) tot wijziging van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie met betrekking tot de automatische toekenning …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 133/2020 van 11 december 2020

2020
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 januari 2002 tot uitbreiding van het netwerk van de sociale zekerheid tot sommige overheidsdiensten …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 131/2020 van 11 december 2020

2020
Voorontwerp van wet houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 130/2020 van 11 december 2020

2020
Advies m.b.t. het voorontwerp van samenwerkingsakkoord houdende uitvoering van het samenwerkingsakkoord van 2/2/18 tussen de Federale Staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 132/2020 van 11 december 2020

2020
Ontwerp van besluit van bijzondere machten van het Verenig College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie n°2020/006 tot het organiseren van het gezondheidskundig …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 134/2020 van 11 december 2020

2020
Adviesaanvraag over enerzijds een voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 30 maart 1995 betreffende de openbaarheid van bestuur en het Wetboek van de plaatselijke …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 129/2020 van 10 december 2020

2020
Advies m.b.t. een voorontwerp van wet tot wijziging van het Belgisch Scheepvaartwetboek
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 128/2020 van 10 december 2020

2020
Advies m.b.t. een ontwerp van koninklijk besluit tot uitbreiding van het toepassingsgebied van het koninklijk besluit van 10 mei 2015 betreffende de bewijskracht van de gegevens …
Categorie : Publicaties