2349 resultaten gevonden

Resultaten van 51 tot 75 op 2349

Document

Advies nr. 263/2022 van 1 december 2022

2022
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende steun inzake de energiekosten voor ondernemingen die worden getroffen door de directe en indirecte …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 262/2022 van 1 december 2022

2022
Ontwerp van samenwerkingsovereenkomst tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de sociale steun aan de huishoudens …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 260/2022 van 1 december 2022

2022
Voorontwerp van programmawet – Hoofdstuk 1 ‘Aanwezigheidsregistratie voor onderhouds- en/of reinigingsactiviteiten’ van Titel 4
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 259/2022 van 1 december 2022

2022
Wetsvoorstel houdende bepalingen om sociale dumping tegen te gaan
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 258/2022 van 1 december 2022

2022
Wetsvoorstel betreffende de invoering van een algemeen stelsel van gelegenheidswerk
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 257/2022 van 1 december 2022

2022
Voorontwerp van wet houdende diverse fiscale bepalingen, Titel III, Hoofdstukken 4 en 5
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 256/2022 van 1 december 2022

2022
Adviesaanvraag over het wetsvoorstel tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, teneinde de raadpleging van …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 255/2022 van 1 december 2022

2022
Adviesaanvraag over een ontwerp van ministerieel besluit tot bepaling van het model van het standaard medisch getuigschrift dat moet worden gebruikt in het kader van een aanvraag …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 253/2022 van 1 december 2022

2022
Advies over het artikel 31 van het voorontwerp van wet houdende diverse fiscale bepalingen
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 252/2022 van 1 december 2022

2022
Adviesaanvraag met betrekking tot een voorontwerp van wet tot hervorming van boek II van het Strafwetboek
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 251/2022 van 1 december 2022

2022
Advies m.b.t. een voorontwerp van ordonnantie betreffende het toeristische verblijf - artikelen 19 – 29
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 249/2022 van 16 november 2022

2022
Voorontwerp van programmawet - Titel 8: Sociale zaken - Hoofdstuk 6: Hoofdstuk 6 - Financieringssysteem voor het inkopen van dienstverlening door personen waarvan de arbeidsovereenkomst …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 248/2022 van 16 november 2022

2022
Voorontwerp van programmawet - Titel 8: Sociale zaken - Hoofdstuk 3: Uitbreiding toepassingsgebied van de flexi-jobs, het artikel 147
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 247/2022 van 9 november 2022

2022
Voorontwerp van ordonnantie tot vaststelling van een kader voor de planning, uitvoering en opvolging van het mobiliteits- en verkeersveiligheidsbeleid
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 246/2022 van 9 november 2022

2022
Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten Voorontwerp …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 245/2022 van 21 oktober 2022

2022
Adviesaanvraag m.b.t. een voorontwerp van wet betreffende de gemeentelijke bestuurlijke handhaving, de invoering van een gemeentelijk integriteitsonderzoek en houdende oprichting …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 244/2022 van 21 oktober 2022

2022
- een voorontwerp van wet tot invoering van het "Terug Naar Werk-traject" onder de coördinatie van de "Terug Naar Werk-coördinator" in de uitkeringsverzekering …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 243/2022 van 21 oktober 2022

2022
Advies m.b.t. een voorontwerp van wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde betreffende de invoering van bepaalde informatieverplichtingen …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 240/2022 van 21 oktober 2022

2022
Koninklijk besluit houdende reglementering van de begassingen en de ontgassingen
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 239/2022 van 21 oktober 2022

2022
Koninklijk besluit tot wijziging van koninklijk besluit van 12 oktober 2010 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en erkenningsprocedure voor uitgevers van maaltijd-, …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 238/2022 van 21 oktober 2022

2022
Voorontwerp van decreet van de Duitstalige Gemeenschap tot wijziging van het decreet van 31 maart 2014 betreffende de kinderopvang
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 235/2022 van 12 oktober 2022

2022
Adviesaanvraag over een voorontwerp van wet tot hervorming van het statuut van de gerechtsdeurwaarders en andere diverse bepalingen
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 234/2022 van 29 september 2022

2022
Een voorontwerp van wet houdende oprichting en organisatie van de Gezondheids(zorg)data-autoriteit
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 233/2022 van 29 september 2022

2022
Een voorontwerp van wet houdende maatregelen van bestuurlijke politie inzake reisbeperkingen en het Passagier Lokalisatie formulier
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 232/2022 van 29 september 2022

2022
Adviesaanvraag aangaande een ontwerp van ordonnantie tot oprichting van een gegevensbank genaamd Talent.Analytics.brussels
Categorie : Publicaties