2200 resultaten gevonden

Resultaten van 51 tot 75 op 2200

Document

Advies nr. 52/2022 van 9 maart 2022

2022
Adviesaanvraag over een voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 21 december 2013 tot uitvoering van de Verordening (EU) Nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 51/2022 van 9 maart 2022

2022
Advies m.b.t. een voorontwerp van wet tot wijziging van het Belgisch Scheepvaartwetboek betreffende de maritieme beveiliging (artikelen 8 en 21)
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 50/2022 van 9 maart 2022

2022
Adviesaanvraag met betrekking tot het ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot invoering van een begeleidingstoelage voor huisvesting
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 49/2022 van 9 maart 2022

2022
Verzoek om advies over het ontwerp van decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 48/2022 van 9 maart 2022

2022
Adviesaanvraag betreffende een voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van ... tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschapscommissie …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 47/2022 van 9 maart 2022

2022
Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen betreffende de detachering van bestuurders in de wegvervoersector
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 46/2022 van 9 maart 2022

2022
Adviesaanvraag betreffende een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de identificatie en de registratie van bepaalde hoefdieren, pluimvee, konijnen en bepaalde vogels
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 45/2022 van 9 maart 2022

2022
Verzoek om advies over een wetsontwerp betreffende de verbetering van de luchtkwaliteit in gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 38/2022 van 24 februari 2022

2022
Adviesaanvraag over een voorontwerp van samenwerkingsakkoord strekkende tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 34/2022 van 16 februari 2022

2022
Advies betreffende een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 2 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 36/2022 van 16 februari 2022

2022
Adviesaanvraag betreffende een ontwerp van koninklijk besluit tot vastlegging van het model van gemeenteverordening met betrekking tot het onderzoek betreffende de hoofdverblijfplaats …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 35/2022 van 16 februari 2022

2022
Advies m.b.t. een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende elektronische ecocheques – artikelen 3 – 4
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 33/2022 van 16 februari 2022

2022
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake economie - artikel 25, 3°
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 32/2022 van 16 februari 2022

2022
Verzoeken om advies over de artikelen 7, 25, 1° en 47 van het ontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake Economie
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 31/2022 van 16 februari 2022

2022
Adviesaanvraag betreffende artikel 4 van het wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake economie
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 29/2022 van 16 februari 2022

2022
Adviesaanvraag betreffende een wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake economie
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 28/2022 van 16 februari 2022

2022
een ontwerp van koninklijk besluit tot invoeging van een hoofdstuk XI in de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 27/2022 van 16 februari 2022

2022
Adviesaanvraag over een ontwerp van besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het Verenigd College van …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 26/2022 van 16 februari 2022

2022
Adviesaanvraag betreffende de artikelen 59, 63, 65, 68, 70 en 75 van het ontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake Economie
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 25/2022 van 16 februari 2022

2022
Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de opleiding van het personeel van ondernemingen voor alarmsystemen, de toekenning van vergunningen aan opleidingsinstellingen …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 24/2022 van 16 februari 2022

2022
Ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van de rapportageplicht van de commerciële voorraden van aardolie en aardolieproducten
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 22/2022 van 16 februari 2022

2022
Advies m.b.t. een voorontwerp van ordonnantie tot mobilisatie van het burgerspaargeld ten behoeve van het herstel en de economische transitie
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 21/2022 van 16 februari 2022

2022
Adviesaanvraag met betrekking tot de artikelen 20, 29 en 33 van het voorontwerp van wet houdende verlaging van lasten op arbeid
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 20/2022 van 16 februari 2022

2022
Advies m.b.t. een ontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake Economie – artikelen 10 – 16
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 19/2022 van 16 februari 2022

2022
Advies m.b.t. een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters …
Categorie : Publicaties