24 apr
2023

GBA neemt deel aan de Europese gecoördineerde actie inzake de DPO

De EDPB (of Europees Comité voor gegevensbescherming) heeft zijn tweede jaarlijkse gecoördineerde actie gelanceerd, met als thema de aanwijzing en de positie van de functionaris voor gegevensbescherming (of DPO). De GBA, waarvoor de DPO een prioriteit voor 2023 is, neemt deel aan deze actie. Dit is de tweede jaarlijkse gecoördineerde actie van de EDPB, de eerste was gericht op het gebruik van de cloud bij de overheid.

Als bondgenoten van de gegevensbeschermingsautoriteiten in het veld, spelen functionarissen voor gegevensbescherming een cruciale rol door het helpen naleven van de regels inzake gegevensbescherming en het bevorderen van een doeltreffende bescherming van de rechten van betrokken in hun organisaties. Daarom heeft de GBA "de DPO" opgenomen in haar prioriteiten voor 2023 en neemt zij deel aan de door de EDPB georganiseerde actie.  

Om te bepalen of de DPO's binnen hun organisatie de door de AVG vereiste positie bekleden en over de nodige middelen beschikken voor de uitvoering van hun taken, zullen de autoriteiten die aan de gecoördineerde actie van de EDPB deelnemen elk op hun nationaal niveau acties op touw zetten.

Van haar kant heeft de GBA besloten om in eerste instantie een enquête te houden: deze is vandaag per e-mail verzonden naar de DPO's van wie zij de contactgegevens heeft ontvangen.

In de vragenlijst wordt onder andere onderzocht welke taken de DPO binnen zijn organisatie heeft, of deze duidelijk zijn omschreven en meegedeeld aan de belanghebbenden, wat zijn werkregime is en met welke frequentie hij aan het management rapporteert. De vragenlijst heeft ook de bedoeling de verwachtingen van de DPO's met betrekking tot ondersteuning door een gegevensbeschermingsautoriteit te verduidelijken.  

De resultaten van de enquête zullen vervolgens worden samengevoegd in een verslag dat openbaar zal worden gemaakt om meer bekendheid te geven aan de problemen waarmee DPO's worden geconfronteerd. De antwoorden in de enquête zullen de GBA ook in staat stellen eventuele problemen in het veld te beoordelen en aldus verdere acties op het gebied van preventie en/of controle te overwegen.

De GBA moedigt alle DPO's aan om deel te nemen aan de enquête, zodat zij een beter inzicht krijgt in de realiteit van de functie van DPO in België, en haar zo de sleutelelementen worden aangereikt die nodig zijn om haar ondersteunende acties op hen af te stemmen.

Om hen in staat te stellen de vragenlijst met vertrouwen en transparantie in te vullen, zal de DPO's niet worden gevraagd zich te identificeren of de organisatie waarvoor zij werken op te geven.

De GBA wil alle deelnemende DPO's nu al bedanken voor hun waardevolle bijdrage.

DPO's die de vragenlijst niet per e-mail hebben ontvangen, kunnen deze aanvragen op het adres CEF2023@apd-gba.be. De enquête is voorbehouden aan functionarissen voor gegevensbescherming.

Interessante links