31 aug
2020

Ongeldigheidsverklaring van het adequaatheidsbesluit van de geboden bescherming voor het EU-VS Privacyschild

Met het arrest in de zaak C-311/18 (gekend als het arrest "Schrems II"), heeft het EHJ de beslissing (EU)2016/1250 van de Europese Commissie betreffende de gepastheid van de door het EU-VS-privacyschild geboden bescherming ongeldig verklaard (het betreft een adequaatheidsbesluit dat gekend is als het "Privacy Shield") met als reden dat de toegang tot en het gebruik door de Amerikaanse autoriteiten van gegevens die in het kader van de monitoringprogramma's van de EU naar de VS worden overgedragen, niet beperkt is tot wat strikt noodzakelijk is (niet-naleving van het proportionaliteitsbeginsel van de AVG).

Anderzijds heeft het Hof van Justitie het Besluit 2010/87 van de Europese Commissie betreffende modelcontractbepalingen voor de doorgifte van persoonsgegevens aan in derde landen gevestigde verwerkers geldig verklaard. Het EHJ heeft echter verduidelijkt dat indien de modelbepalingen inzake gegevensbescherming in dat land niet worden of kunnen worden nageleefd en de bescherming van de doorgegeven gegevens, zoals vereist door de EU-wetgeving, niet op een andere manier kan worden gewaarborgd, de in de EU gevestigde exporteur de doorgifte zelf moet opschorten of beëindigen. Zo niet, dan moeten de nationale toezichthoudende autoriteiten dat doen als zij dat nodig achten.

Dit arrest heeft gevolgen voor de verwerkingsverantwoordelijken en de verwerkers die persoonsgegevens naar derde landen doorgeven. Wij verzoeken deze bedrijven de verklaring en de antwoorden van de EDPB te raadplegen over de kwesties die in dit arrest aan bod komen en die door het Europees Comité voor gegevensbescherming (EDPB) met de bijdrage van de GBA zijn opgesteld. De GBA onderzoekt momenteel in nauwe samenwerking met haar tegenhangers bij het EDPB de gevolgen van het arrest en stelt alles in het werk om de bescherming van het grondrecht op gegevensbescherming en de persoonlijke levenssfeer te waarborgen en tegelijkertijd de vrije uitwisseling van gegevens tussen de Europese Economische Ruimte en derde landen te vrijwaren.

Interessante links