Onze adviezen, machtigingen en aanbevelingen

Beslissingen van de Gegevensbeschermingsautoriteit

In België heeft iedere persoon recht op privacy. Het recht op privacy is zo belangrijk dat het in de Grondwet is ingeschreven. Dat betekent dat wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt, u er recht op hebt dat uw persoonlijke levenssfeer optimaal wordt beschermd.

Het is de Gegevensbeschermingsautoriteit die erop toeziet of dit grondrecht wel degelijk wordt nageleefd. Zij zal dus nagaan of uw persoonlijke gegevens worden verwerkt, gebruikt of doorgegeven zonder dat uw privacy wordt aangetast.

Beslissingen van voor 25/05/2018 werden door de Privacycommissie uitgebracht. Sinds die datum werd de Privacycommissie vervangen door de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Beslissingen van het sectoraal comité Rijksregister

Het Sectoraal comité van het Rijksregister houdt toezicht op het naleven van de wetten en regels over het Rijksregister, de bevolkingsregisters en het register van de identiteitskaarten.

Beslissingen van het Sectoraal comité voor de Federale Overheid

Het Sectoraal comité voor de Federale Overheid is binnen de Gegevensbeschermingsautoriteit opgericht bij de Wet van 8 december 1992. Deze wet beschermt de persoonlijke levenssfeer bij de verwerking van persoonsgegevens. Het Comité ziet toe op de elektronische mededeling van persoonsgegevens binnen de Federale Overheid.

Beslissingen Sectoraal comité Sociale Zekerheid en Gezondheid

Het Sectoraal comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid is binnen de Gegevensbeschermingsautoriteit opgericht door de Belgische Wet van 15 januari 1990. Het Comité beschermt de privacy van de verzekerden binnen het Belgische sociale zekerheidsnetwerk bij de verwerking van hun gegevens. Het houdt ook bijzonder toezicht op de mededeling van gezondheidsgegevens.

Sinds 24 maart 2007 is dit sectoraal comité opgesplitst in een afdeling Gezondheid (AG) en een afdeling Sociale Zekerheid(ASZ), die elk apart machtigingen verlenen. Voor beslissingen van vóór de opsplitsing volgt u de link achter "Machtigingen SZ & G".

Beslissingen van het Statistisch Toezichtscomité

Het Statistisch Toezichtscomité houdt toezicht op het naleven van de mededeling door de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie van gecodeerde studiegegevens aan derden en het gebruik van deze gegevens door deze derden.

Beslissingen Sectoraal comité Kruispuntbank van Ondernemingen

Het Sectoraal comité van de Kruispuntbank van Ondernemingen is binnen de Gegevensbeschermingsautoriteit opgericht bij de Wet van 16 januari 2003. Het ziet toe op de veiligheid van de gegevensverwerking binnen de Kruispuntbank.

Beslissingen van het Sectoraal Toezichtscomité Phenix

Het Sectoraal Toezichtscomité Phenix is binnen de Gegevensbeschermingsautoriteit opgericht bij de Wet van 10 augustus 2005. Phenix ziet toe op de veiligheid en op de bescherming van gegevensverwerkingen binnen de Belgische Justitie.

Tot nu toe heeft het Sectoraal Toezichtscomité Phenix geen beslissingen uitgevaardigd.