Richtsnoeren over de Europese verordening goedgekeurd door de Werkgroep Artikel 29

De Werkgroep van het Artikel 29 besefte al heel snel dat er richtsnoeren nodig zouden zijn in verband met de implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze willen een antwoord bieden op een aantal praktische vragen die verwerkingsverantwoordelijken zich stellen bij de concretisering van de nieuwe privacyverordening.


De eerste richtsnoeren van de Werkgroep 29 hebben betrekking op het recht op data-overdraagbaarheid, de functionaris voor gegevensbescherming en de “leidende” toezichthoudende autoriteit. Deze richtsnoeren moeten enerzijds een duidelijke en geharmoniseerde interpretatie bieden van alle bepalingen in de AVG en anderzijds aanbevelingen geven, gestoeld op de praktijk in de Lidstaten van de Europese Unie. De richtlijnen zijn bijgevolg het resultaat van een intensieve samenwerking met diverse betrokken actoren.

De Werkgroep 29 geeft stakeholders de kans om bijkomende opmerkingen op de richtlijnen over te maken tot het eind van januari 2017.

In 2017 volgen nog richtlijnen over certificering en de gegevensbeschermingseffectbeoordeling (GEB). Gezien het belang van deze laatste, wacht de Autoriteit de Europese richtlijnen omtrent de GEB niet af, maar publiceerde zij een aanbeveling uit eigen beweging. De Autoriteit lanceert eveneens een publieke consultatie om de stakeholders te bevragen over deze ontwerptekst.

Deze publieke consultatie loopt tot 28 februari 2017. Alle opmerkingen zijn welkom per post (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel) of per e-mail op l’Autorité de protection des données(at)apd-gba.be. De Autoriteit zal alle feedback in overweging nemen en nadien een definitieve aanbeveling uitbrengen.

Deze richtsnoeren bestaan vandaag alleen in het Engels. De vertaling in het Frans, Nederlands en het Duits wordt eind januari op de website van de Autoriteit gepubliceerd.