16 mei
2015

Op 13 mei heeft de Belgische Autoriteit een eerste principiële aanbeveling aangenomen over Facebook

De Autoriteit heeft vastgesteld dat Facebook de persoonsgegevens "verwerkt" van zowel haar leden, gebruikers, als elke internetgebruiker die in contact komt met producten en diensten van Facebook. Facebook doet dit heimelijk: er wordt géén toestemming gevraagd voor die "tracking and tracing" en het gebruik van "cookies". Er worden geen gerichte inlichtingen gegeven. De beschikbare informatie is vaag en laat eigenlijk ongeveer alles toe.


Naar aanleiding van de nieuwe wereldwijde gebruiksvoorwaarden van Facebook werden door een aantal Europese privacycommissies vragen gesteld aan Facebook. Deze was bijzonder karig met precieze antwoorden en weigerde ook in te gaan op de vraag om de toepassing uit te stellen. Facebook aanvaardde niet dat zij gebonden was door de nationale privacywetgeving van België, Nederland en Duitsland. Zij verwierp de jurisdictie van de privacytoezichthouders van die landen. Facebook accepteert enkel toezicht door de Ierse Autoriteit en de toepassing van het Ierse recht.

Na maanden vruchteloze brief- en gedachtewisseling heeft de Belgische Autoriteit een eerste aanbeveling genomen. Daarin wordt in eerste instantie vastgesteld dat de Belgische Autoriteit bevoegd is en Belgisch recht ook op Facebook van toepassing is. Eenvoudig omdat elke nationale toezichthouder ertoe verplicht is voor haar inwoners privacybeschermend op te treden. En Belgisch recht geldt omdat de Facebook groep ook een daadwerkelijke vestiging heeft in België, Brussel.

Op vraag van de Belgische Autoriteit werd door de interuniversitaire onderzoeksgroep EMSOC/SPION (zie https://www.law.kuleuven.be/icri/en/news/item/icri-cir-advises-belgian-p...’Autorité de protection des données-in-facebook-investigation) een diepgaand onderzoek gedaan naar de wijze waarop Facebook omgaat met de persoonsgegevens van haar leden. En ook van de burgers die FACEBOOK niet gebruiken of die er uitdrukkelijk afstand van hebben genomen. De resultaten van dit onderzoek zijn onthutsend. Facebook neemt een loopje met de Europese en Belgische privacywetgeving en dit op verschillende vlakken. Over 10 hoofdstukken worden even zoveel pijnpunten blootgelegd.

Het is de ambitie van de Belgische Autoriteit om elk van die problematieken diepgaand te onderzoeken. Op vandaag is alle aandacht gegaan naar het achtste hoofdstuk: "tracking through social plug-ins". Dit treft immers niet alleen de Facebook-gebruikers maar eigenlijk ook quasi alle internetgebruikers van België en Europa.

Sinds januari 2015 werken de privacycommissies van Nederland (als lead), Duitsland -Hamburg-, en België als initiatiefgroep samen. Frankrijk en Spanje hebben zich recent aangesloten bij de contactgroep. Regelmatig is er overleg met de andere Europese zusterorganisaties. In deze verschillende landen wordt onderzoek opgestart en wordt de eigen nationale procedure gevoerd.

Facebook weigert tot op vandaag de toepassing van de Belgische wetgeving en haar Autoriteit te erkennen. Tot op heden werden de bevindingen van het onderzoeksverslag EMSOC/SPION ontkend. Ze werden evenwel niet concreet weerlegd. Integendeel: Facebook erkende dat er foutjes, "bugs" werden blootgelegd.

Voorzitter Willem Debeuckelaere : "Facebook is het sociaal netwerk bij uitstek waar bijna de helft van Belgen op aangesloten zijn. De wijze waarop de privacy van deze leden en ook van alle internetgebruikers wordt miskend schreeuwt om maatregelen. Met deze aanbeveling zetten we een eerste stap naar Facebook en alle internetspelers die Facebook gebruiken om effectief privacyvriendelijk te werken. Het wordt buigen of barsten."

De aanbeveling van de Autoriteit richt zich tot de drie betrokken doelgroepen. In de eerste plaats uiteraard aan Facebook zelf. Maar de aanbeveling richt zich ook tot uitbaters van websites die gebruik maken van social plug-ins. Zij worden aanbevolen gebruik te maken van een instrument als "Social Share Privacy", een soort twee-klik oplossing voor social plug-ins, als een geldige manier om toestemming te verkrijgen van de bezoeker van de website. Tot slot richt de aanbeveling zich ook tot internetgebruikers die zich willen beschermen tegen tracking. Zij worden geadviseerd gebruik te maken van browser add-ons die tracking blokkeren of de incognito-modus van hun browser te gebruiken.

Wat kan je doen? Wat staat in de aanbeveling ? Raadpleeg onze aanbeveling!