Onderzoek

U bent onderzoeker en wenst te weten hoe u correct met persoonsgegevens moet omgaan. De algemene regels van de Privacywet zijn van toepassing op onderzoek gevoerd aan de hand van persoonsgegevens.

Algemeen

De algemene regels van de Privacywet zijn van toepassing op onderzoek gevoerd aan de hand van persoonsgegevens.

De Privacywet erkent het belang van wetenschappelijk, statistisch en historisch onderzoek. Dit blijkt uit een aantal versoepelingen in de wet, specifiek gericht op onderzoek.

De regel is dat persoonsgegevens enkel gebruikt mogen worden voor een duidelijk en vooraf vastgesteld doel. Enkel de gegevens nodig om dat doel te bereiken mogen verwerkt worden.

De gegevens mogen niet langer bewaard worden dan nodig om de doelstellingen te bereiken. Strikt toegepast zouden deze regels u verhinderen onderzoek te doen op bestaande gegevensbestanden.

Om historisch, statistisch of wetenschappelijk onderzoek mogelijk te maken, worden deze grondregels versoepeld:

  • na bereiken van het oorspronkelijk doel, mogen persoonsgegevens toch verder bewaard worden op voorwaarde dat ze enkel voor onderzoeksdoeleinden nog gebruikt zullen worden.
  • de verwerking voor historische, wetenschappelijke en statistische doeleinden wordt steeds verenigbaar geacht met de oorspronkelijke doeleinden, op voorwaarde dat de onderzoeker de bijzondere regels volgt uit hoofdstuk 2 van het Koninklijk Besluit van 13 februari 2001.

Voor wie zich grondig en volledig wil verdiepen in de bescherming van persoonsgegevens in het kader van onderzoek, raden we aan om het document "Privacy: een vademecum voor de onderzoeker" door te nemen.

Het vademecum behandelt zowel het zelf verzamelen van persoonsgegevens (bv. via enquêtes) als het verkrijgen van persoonsgegevens uit andere bronnen, in het bijzonder het Rijksregister, de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en de Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium van de Federale Overheidsdienst Economie. Het belang van anonieme gegevens en gecodeerde gegevens wordt uit de doeken gedaan, net als de voorwaarden die gelden voor onderzoek op enkele gevoelige gegevenscategorieën. Ook richtsnoeren met betrekking tot de publicatie van het onderzoek komen aan bod.

Tot slot bevat het vademecum de "Code waartoe de verkrijgers van rijksregistergegevens zich verbinden bij het uitvoeren van hun wetenschappelijke onderzoeksopdracht".

Historisch en biomedisch onderzoek

Na afloop van het wetenschappelijk congres "Privacy & Research: from Obstruction to Construction", dat de Autoriteit in november 2010 organiseerde, werd besloten ook een vademecum op te stellen voor biomedisch en historisch onderzoek.