Gevoelige gegevens

Sommige gegevens zijn zo delicaat dat ze alleen in zeer specifieke gevallen mogen verwerkt worden. Een naam en adres zijn eerder onschuldige gegevens, maar dit geldt niet voor ras, gezondheid, politieke opvattingen, levensbeschouwelijke overtuigingen (gelovige of atheïst, enz…), seksuele voorkeuren of uw gerechtelijk verleden.

De Privacywet regelt de registratie en het gebruik van die gevoelige gegevens heel strikt.

Zo is het in beginsel verboden de reeds vermelde gevoelige gegevens te verzamelen, te registreren of te vragen ze mee te delen. Hierop bestaan evenwel enkele uitzonderingen. De verantwoordelijke mag wel gevoelige gegevens (met uitzondering van gerechtelijke gegevens) verwerken als:

  • hij de schriftelijke toestemming van de betrokken persoon heeft gekregen;
  • dat noodzakelijk is om de betrokken persoon de nodige zorgen te verstrekken;
  • dat verplicht is door de arbeidswetgeving of met het oog op de toepassing van de sociale zekerheid;
  • de betrokkene de gegevens zelf openbaar heeft gemaakt;
  • dat noodzakelijk is voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte;
  • dat noodzakelijk is voor wetenschappelijk onderzoek.

 

Politieke partijen, congregaties, vakbonden, ziekenfondsen en andere instellingen mogen uiteraard de gegevens van hun leden registreren en gebruiken. Zij mogen die gegevens echter niet aan iemand anders meedelen zonder toestemming van de betrokken personen.

Gerechtelijke gegevens (over verdenkingen, vervolgingen en veroordelingen) mogen worden verwerkt door een overheidsinstantie als dat noodzakelijk is voor de uitoefening van haar taken. Dergelijke gegevens mogen ook worden verwerkt indien de wet- of regelgeving dit toestaat of als de verantwoordelijke voor de verwerking ze nodig heeft voor het beheer van zijn eigen geschillen.

Daarnaast zijn er nog een aantal andere, bijkomende maatregelen die de verantwoordelijke voor de verwerking in acht moet nemen bij het verwerken van gevoelige gegevens. Om een volledig overzicht te hebben, leest u het best het document "Bescherming van persoonsgegevens in België".