25 nov
2021

De GBA stuurt haar ontwerpbesluit in de zaak IAB Europe naar Europese tegenhangers

De Gegevensbeschermingsautoriteit heeft de laatste hand gelegd aan haar ontwerpbesluit in de zaak tegen IAB Europe. Haar Europese collega's zijn hiervan in kennis gesteld en hebben nu 4 weken de tijd om de GBA eventueel feedback over het ontwerp te geven.


In 2019 ontving de GBA een aantal klachten over het Interactive Advertising Bureau Europe (IAB Europe). Aangezien de klachten betrekking hadden op dezelfde entiteit, en over hetzelfde onderwerp gingen, heeft de GBA besloten om de klachten (evenals de onderzoeken die de Inspectiedienst van de GBA op eigen initiatief uitvoerde) als één enkele zaak te behandelen. De klachten hadden betrekking op de overeenstemming van het zogenaamde TCF (Transparency & Consent Framework) met de AVG. Het TCF, ontwikkeld door IAB Europe, heeft tot doel bij te dragen tot de overeenstemming met de AVG van het OpenRTB-protocol, dat ontwikkeld werd door IAB Tech Lab.

Het Open RTB-protocol is een van de meest gebruikte Real-Time Bidding-protocollen. “Real-Time Bidding” verwijst naar het gebruik van een ogenblikkelijke, geautomatiseerde online veiling voor het verkopen en het aankopen van online advertentieruimte op het internet.

Gezien de grensoverschrijdende aard van het TCF, heeft de GBA, als leidende autoriteit in deze zaak, begin deze week haar ontwerpbesluit met andere betrokken Europese toezichthouders gedeeld, zoals bepaald door artikel 60.3 AVG. 27 van hen hebben zich bereid verklaard om als betrokken toezichthoudende autoriteit bij de procedure te worden betrokken, hetgeen een duidelijke aanwijzing is van het belang van deze zaak. Het ontwerpbesluit werd geüpload in het Europees IMI-systeem, waarin zij toegang tot het document zullen hebben en binnen een termijn van 4 weken feedback kunnen geven.

Wat de verdere procedure betreft, zijn er twee scenario's mogelijk:

  • De betrokken autoriteiten dienen geen relevant en gemotiveerd bezwaar tegen het ontwerpbesluit in, en het besluit kan als zodanig worden afgerond.
  • Een of meerdere betrokken autoriteiten dienen een relevant en gemotiveerd bezwaar in tegen het ontwerpbesluit (art. 60.4 AVG), in welk geval de GBA:
    • haar Europese collega's een herziene versie van het ontwerp zal voorleggen, waarin rekening wordt gehouden met dit bezwaar, ofwel,
    • het bezwaar niet gemotiveerd of relevant zal achten, hetgeen aanleiding kan geven tot de procedure voor geschillenbeslechtingbeslechting voorzien onder artikel 65 AVG.

Vermits de samenwerkingsprocedure vertrouwelijk is, kan de GBA er op dit moment geen verder commentaar bij geven. Na afloop van deze procedure zal het definitieve besluit worden vastgesteld alvorens het aan de partijen wordt toegezonden en gepubliceerd, één en ander onverminderd de gevolgen van de eventuele toepassing van het in de AVG voorziene coherentiemechanisme.