24 jun
2015

De Autoriteit publiceert haar jaarverslag 2014

Op 24 juni 2015, overhandigde de Gegevensbeschermingsautoriteit haar jaarverslag 2014 aan de Kamer, waarna Willem Debeuckelaere en Stefan Verschuere, respectievelijk voorzitter en ondervoorzitter van de Autoriteit, dit verslag voorstelden aan de pers. Markant in 2014 waren de oprichting van een Controleorgaan van het politionele informatiebeheer, het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie in de zaak “Google Spain” met het daaropvolgend overleg met Google over de rol die zij moeten spelen bij de invoering van het bekrachtigde “recht op vergetelheid” en het aanzienlijk hogere aantal individuele dossiers die de Autoriteit behandelde. Ook het “Ik Beslis”-platform, bestemd voor jongeren en scholen, realiseerde meerdere, bijzondere projecten, waaronder de oprichting van het privacylaboratorium en uitwerken van pedagogisch materiaal.


Binnen de Autoriteit werd het Controleorgaan van het politionele informatiebeheer opgericht, belast met het toezicht op de verwerkingen van informatie en gegevens als bedoeld in artikel 44/1 van de wet op het politieambt. De voornaamste opdracht van dit Orgaan is het organiseren van een permanent toezicht op de politionele gegevensbanken.

Met het arrest van het Hof van Justitie dat eind vorig jaar werd geveld in de zaak “Google Spain”, is het nu mogelijk een zoekmachine als Google te verzoeken dat de zoekresultaten niet langer webpagina’s laten verschijnen op basis van de naam van een persoon. Sedertdien maar pas na lange discussies met de Europese lidstaten, stelt Google voor dergelijke verzoeken voortaan een onlineformulier ter beschikking. Wanneer de zoekmachine niet wil ingaan op een verzoek, kan die beslissing worden voorgelegd aan de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

Op het einde van het jaar nam de Autoriteit haar eerste beslissingen ter zake. 2014 was ook het jaar dat het platform Rechten van de Mens werd opgericht. Dit platform brengt verschillende instellingen samen die erop toezien dat de fundamentele rechten en vrijheden worden geëerbiedigd of binnen bepaalde activiteitensectoren instaan voor een specifieke controle. Dankzij dit platform kunnen de aangesloten instellingen bij algemene problemen een gezamenlijk standpunt innemen of samenwerken mocht een specifiek geval dat vereisen.

Het Hof van Justitie van de Europese Unie vernietigde met het arrest van 8 april 20014 de Richtlijn betreffende het bewaren van digitale gegevens, beter bekend als de Richtlijn “data retention”. Het Hof beoordeelde de beveiliging van de gegevens als ontoereikend om het risico op misbruik van of ongeoorloofde toegang tot de verkregen gegevens in te dijken.

Enkele cijfers …

In 2014 verhoogde de werklast van de Autoriteit met 294 dossiers (3.532 dossiers in 2013) op een totaal van 3.826 dossiers die als volgt kunnen worden onderverdeeld: 3.219 informatieverzoeken, 413 bemiddelingsverzoeken en 194 controledossiers. Er werden meerdere dossiers aan het Parket doorgegeven.

De bewakingscamera’s blijven een uitdaging. In 2014 registreerde de Autoriteit 5.354 nieuwe aangiftes van plaatsen die met camera’s worden bewaakt tegen 3.815 in 2013 … hetzij een verhoging van 40%. Van die 5.354 nieuwe aangiftes, waren er 97 aangiftes voor niet-besloten plaatsen, 4.063 aangiftes voor besloten plaatsen en 1.194 aangiftes voor camera’s op de werkvloer.

De Autoriteit kwam in 2014 ook meer in de actualiteit met 151 geregistreerde persdossiers, 53 dossiers meer dan in 2013 en ze verscheen 539 keer in de geschreven pers.

Het jaarverslag is terug te vinden op de website van de Autoriteit onder de rubriek “Publicaties”.

Vragen? Contacteer Sarah Boulerhcha, communicatieverantwoordelijke

+32 (0)2 274 48 08 of +32(0)473 85 15 97

sarah.boulerhcha@apd-gba.be