2381 resultaten gevonden

Resultaten van 101 tot 125 op 2381

Document

Advies nr. 240/2022 van 21 oktober 2022

2022
Koninklijk besluit houdende reglementering van de begassingen en de ontgassingen
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 239/2022 van 21 oktober 2022

2022
Koninklijk besluit tot wijziging van koninklijk besluit van 12 oktober 2010 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en erkenningsprocedure voor uitgevers van maaltijd-, …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 238/2022 van 21 oktober 2022

2022
Voorontwerp van decreet van de Duitstalige Gemeenschap tot wijziging van het decreet van 31 maart 2014 betreffende de kinderopvang
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 235/2022 van 12 oktober 2022

2022
Adviesaanvraag over een voorontwerp van wet tot hervorming van het statuut van de gerechtsdeurwaarders en andere diverse bepalingen
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 234/2022 van 29 september 2022

2022
Een voorontwerp van wet houdende oprichting en organisatie van de Gezondheids(zorg)data-autoriteit
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 233/2022 van 29 september 2022

2022
Een voorontwerp van wet houdende maatregelen van bestuurlijke politie inzake reisbeperkingen en het Passagier Lokalisatie formulier
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 232/2022 van 29 september 2022

2022
Adviesaanvraag aangaande een ontwerp van ordonnantie tot oprichting van een gegevensbank genaamd Talent.Analytics.brussels
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 231/2022 van 29 september 2022

2022
Adviesaanvraag betreffende een voorontwerp van wet houdende diverse fiscale en financiële bepalingen, Titel 9 - Wijzigingen van de wet van 16 december 2015 tot regeling van de mededeling …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 229/2022 van 29 september 2022

2022
Adviesaanvraag met betrekking tot een voorontwerp van wet tot omzetting van Richtlijn (EU) 2021/514 van de Raad van 22 maart 2021 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU betreffende …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 228/2022 van 29 september 2022

2022
Adviesaanvraag betreffende een ontwerp van koninklijk besluit tot invoering van het elektronisch proces-verbaal bij de inspectiediensten van het directoraat-generaal Wegvervoer …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 226/2022 van 29 september 2022

2022
Adviesaanvraag betreffende bepaalde artikelen van een voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 225/2022 van 29 september 2022

2022
Advies m.b.t. een wetsvoorstel betreffende de versterking en vereenvoudiging van het inzagerecht inzake het Centraal Aanspreekpunt van Rekeningen en Financiële Contracten
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 224/2022 van 29 september 2022

2022
Voorontwerp van wet houdende diverse fiscale en financiële bepalingen
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 223/2022 van 29 september 2022

2022
Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 januari 2014 betreffende de verhoogde verzekeringstegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, § 19, van de wet betreffende …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 221/2022 van 29 september 2022

2022
Voorontwerp van decreet tot oprichting van een centrum voor kinderop-vang van de duitstalige gemeenschap
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 220/2022 van 29 september 2022

2022
Wijziging van de wet van 8 juli 2018 houdende organisatie van een centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten en tot uitbreiding van de toegang tot het centraal …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 219/2022 van 29 september 2022

2022
Ontwerp van koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 houdende regeling van de aanbieding van akten van bepaalde instrumenterende ambtenaren …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 217/2022 van 29 september 2022

2022
Wetsontwerp betreffende de invoering van een herstelbaarheids- en levensduurindex en de verspreiding van informatie over de duur van de compatibiliteit van software voor producten, …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 215/2022 van 29 september 2022

2022
Boek 1 opgenomen in artikel 2 van hoofdstuk 1 van het voorontwerp van Strafwetboek en de hoofdstukken 3, 4 en 5 van het voorontwerp van wet
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 214/2022 van 29 september 2022

2022
Koninklijk besluit betreffende het gebruik van camera’s in de Belgische maritieme zones
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 213/2022 van 29 september 2022

2022
Ontwerp van Ministerieel besluit inzake de melding door installateurs van de plaatsing van stookolieketels of stookolieketellichamen
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 211/2022 van 9 september 2022

2022
Adviesaanvraag over een ontwerp van Koninklijk besluit houdende de wijziging van het koninklijk besluit van 22 februari 2017 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 210/2022 van 9 september 2022

2022
Adviesaanvraag over bepaalde artikelen van het wetsontwerp houdende diverse wijzigingen in-zake verkiezingen (II)(CO-A-2022-199)
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 209/2022 van 9 september 2022

2022
Adviesaanvraag over bepaalde artikelen van het wetsontwerp houdende diverse wijzigingen inzake verkiezingen
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 207/2022 van 9 september 2022

2022
Ontwerp van Ministerieel besluit houdende aanpassing van het ministerieel besluit van 17 maart 2022 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 16 maart 2022 tot uitvoering van …
Categorie : Publicaties