2510 resultaten gevonden

Resultaten van 101 tot 125 op 2510

Document

Advies nr. 118/2023 van 18 juli 2023

2023
Een voorontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake omgeving, leefmilieu en natuur en ruimtelijke ordening
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 117/2023 van 18 juli 2023

2023
Een voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid, wat betreft de lokale besturen, de initiatieven …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 116/2023 van 18 juli 2023

2023
Een ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering over het decreet van 10 maart 2023 over de subsidiëring van het sociaal-cultureel volwassenenwerk
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 115/2023 van 18 juli 2023

2023
Adviesaanvraag over een ontwerp van Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 juni 2014 tot vaststelling van, enerzijds, de specifieke reglementaire, …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 114/2023 van 18 juli 2023

2023
Adviesaanvraag met betrekking tot een ontwerp van wet tot wijziging van de wet van 15 juli 2007 betreffende de civiele veiligheid, om het gebruik van camera’s door de operationele …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 113/2023 van 18 juli 2023

2023
Advies m.b.t. een ontwerp van decreet over het Vastgoedinformatieplatform
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 111/2023 van 18 juli 2023

2023
Adviesaanvraag met betrekking tot een ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 4 mei 2023 betreffende het Centraal register van bestuursverboden
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 110/2023 van 18 juli 2023

2023
Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Regering over de bovenlokale cultuurwerking
Categorie : Publicaties

Document

Standaardadviezen aangenomen tijdens de zitting van 07 juli 2023

2023
Lijst van dossiers waarvoor een standaardadvies is uitgebracht.
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 109/2023 van 4 juli 2023

2023
Advies m.b.t. een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juni 2017 dat de lijst van de andere aan rapportering onderworpen rechtsgebieden …
Categorie : Publicaties

Document

Standaardadviezen aangenomen tijdens de zitting van 30 juni 2023

2023
Lijst van dossiers waarvoor een standaardadvies is uitgebracht.
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 102/2023 van 29 juni 2023

2023
Adviesaanvaag over een voorontwerp van wet betreffende het statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon
Categorie : Publicaties

Document

Standaardadviezen aangenomen tijdens de zitting van 29 juni 2023

2023
Lijst van dossiers waarvoor een standaardadvies is uitgebracht.
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 99/2023 van 29 juni 2023

2023
Ontwerp van wet houdende diverse financiële bepalingen
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 108/2023 van 29 juni 2023

2023
Voorontwerp van decreet en ordonnantie voor een Brussels Wetboek inzake de gelijkheid, de non-discriminatie en de bevordering van diversiteit, deel 2, titel 3, hoofdstuk 4
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 106/2023 van 29 juni 2023

2023
Voorontwerp van decreet tot wijziging van het Wetboek van de plaatselijke democratie en decentralisatie en tot wijziging van het gemeentelijk decreet van 23 april 2018
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 105/2023 van 29 juni 2023

2023
Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de leerjobs
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 104/2023 van 29 juni 2023

2023
Voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 103/2023 van 29 juni 2023

2023
Adviesaanvraag met betrekking tot een voorontwerp van ordonnantie betreffende economische migratie
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 101/2023 van 29 juni 2023

2023
Adviesaanvraag over een voorontwerp van ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van de ordonnantie van 21 december 2018 betreffende de Brusselse verzekeringsinstellingen …
Categorie : Publicaties

Document

Standaardadviezen aangenomen tijdens de zitting van 19 juni 2023

2023
Lijst van dossiers waarvoor een standaardadvies is uitgebracht.
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 97/2023 van 16 juni 2023

2023
Adviesaanvraag met betrekking tot 1) een voorontwerp van wet tot oprichting van de gemeenschappelijke gegevensbank “Terrorisme, Extremisme, Radicaliseringsproces” (“T.E.R.”) …
Categorie : Publicaties

Document

Standaardadviezen aangenomen tijdens de zitting van 9 juni 2023

2023
Lijst van dossiers waarvoor een standaardadvies is uitgebracht.
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 96/2023 van 9 juni 2023

2023
Ontwerp van ordonnantie tot vaststelling van een kader voor de planning, uitvoering en opvolging van het mobiliteits- en verkeersveiligheidsbeleid
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 95/2023 van 9 juni 2023

2023
Advies m.b.t. een voorontwerp van wet betreffende het garantiefonds voor financiële diensten
Categorie : Publicaties