Praktische toepassingen

Enkele praktische toepassingen inzake het voorleggen en uitlezen van de eID.


Als u meerderjarig bent, heeft uw identiteitskaart twee elektronische functies:  de elektronische authenticatie en de elektronische handtekening.

Met de functie elektronische handtekening kunt u elektronische documenten elektronisch ondertekenen. Deze handtekening heeft dezelfde geldigheid als uw handgeschreven handtekening.

Met de authenticatiefunctie kunt u op afstand bevestigen dat u de houder bent van de identiteitskaart waarmee u zich identificeert. Dit gebeurt met behulp van de persoonlijke code (pincode) die u via uw gemeente heeft ontvangen toen de elektronische functies van uw kaart werden geactiveerd.


Het gebruik van uw identiteitskaart als authenticatiemiddel is een gepaste manier om de vertrouwelijkheid van de toegang tot uw persoonlijke gegevens die online toegankelijk zijn (fisconet, mypension, ...) te verzekeren.

De wet geeft u de mogelijkheid om af te zien van de activering van deze elektronische functies van uw identiteitskaart. Om dit te doen, moet u de gemeentelijke ambtenaar daarvan op de hoogte brengen wanneer u uw kaart krijgt.

Als u geen afstand hebt gedaan van de activering van deze elektronische functies, moet u uw persoonlijke code geheim houden en aan niemand onthullen, om uzelf te beschermen tegen identiteitsdiefstal. Vermijd ook om uw identiteitskaart uit te lenen.  

Bij verlies of diefstal van uw kaart moeten de elektronische functies van uw kaart worden geblokkeerd. U vindt alle nodige informatie hiervoor op deze website.

Iedereen die een document ontvangt dat u elektronisch heeft ondertekend met uw identiteitskaart of een websitebeheerder bij wie u zich heeft geauthenticeerd met uw identiteitskaart, ontvangt een elektronisch certificaat met uw rijksregisternummer.

De wet staat alleen toe dat uw ontvanger het leest. Er mag geen ander gebruik worden gemaakt van uw rijksregisternummer zonder toestemming of wettelijke machtiging van de minister. De wet bepaalt uitdrukkelijk dat dergelijke certificaten slechts mogen worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om het bewijs van de elektronische handtekening of authenticatie te verzamelen.

Het is mogelijk om applicaties te installeren en gebruik te maken van identiteitskaart zonder dat de kaarthouder wordt geïdentificeerd. Als dit volstaat, moet een deze manier worden gevolgd.

Zo hoeven de beheerders van de gemeentelijke zwembaden die een voorkeurtarief toekennen aan de gebruikers van het zwembad die in de gemeente gedomicilieerd zijn, enkel de postcode te lezen van de gemeente waar de personen die het zwembad gebruiken, wonen. Hierdoor blijft het recht op privacy van deze personen behouden, terwijl de verwerkingsverantwoordelijke zijn gedifferentieerde tarieven kan toepassen.

In plaats van u een specifieke klantenkaart te geven, vragen sommige handelaars u soms om uw identiteitskaart elektronisch te lezen om het aantal van uw aankopen in hun getrouwheidsapplicatie te registreren, met het oog op het toekennen van een korting of een ander voordeel met betrekking tot uw trouw.

Alleen met uw vrije, specifieke en geïnformeerde toestemming kan uw identiteitskaart voor dit doel worden gebruikt. Dit houdt in dat u duidelijk wordt geïnformeerd over de verzamelde gegevens, de verwerking van uw gegevens die zal worden uitgevoerd, de precieze doeleinden die worden nagestreefd en de andere modaliteiten van de verwerking van uw gegevens.

Een alternatief voor het gebruik van uw elektronische identiteitskaart moet u ook worden aangeboden als u niet wilt dat uw identiteitskaart voor dit doel wordt gebruikt. U moet die keuze aangeboden krijgen op een transparante, welomschreven manier zodra u een getrouwheidssysteem wordt aangeboden.

Uw identiteitskaart kan niet als borg worden ingehouden. Deze praktijk is niet aanvaardbaar, omdat u hierdoor in gebreke blijft met uw wettelijke verplichting om uw identiteitskaart bij zich te dragen. Deze praktijk brengt ook risico's van identiteitsdiefstal met zich mee.

Het nemen van een kopie van uw identiteitskaart levert in deze omstandigheden ook problemen op met betrekking tot de verenigbaarheid met de AVG. Indien nodig kan alleen uw identificatie worden uitgevoerd door u te vragen uw identiteitskaart te tonen en alleen de relevante gegevens te noteren, namelijk uw naam, voornaam en het nummer van uw identiteitskaart.

Er mogen geen kopieën (fotokopieën of elektronische kopieën) van uw identiteitskaart worden gemaakt, behalve in gevallen die door de wet worden voorgeschreven (bijv. : banken zijn hiertoe verplicht op grond van de anti-witwaswet en postdiensten zijn hiertoe bevoegd bij afgifte van een aangetekende zending).

Er zou bijvoorbeeld geen kopie mogen worden genomen van de identiteitskaart om binnen te komen in een openbare of private instelling om deel te nemen aan een vergadering aangezien een persoon voldoende geïdentificeerd kan worden met het eenvoudige verzoek zijn identiteitskaart voor te leggen. De noodzaak om een persoon te identificeren betekent niet dat een kopie moet worden genomen van de identiteitskaart. Een visuele controle van de identiteitskaart volstaat.

Op een pragmatische manier, als u geconfronteerd wordt met de noodzaak om uw identiteit op afstand te bewijzen, is het raadzaam om alleen een doorgestreepte fotokopie van uw identiteitskaart mee te delen met vermelding, op deze doorgestreepte kopie, van de ontvanger en het geautoriseerde gebruik. Alle irrelevante gegevens zullen moeten worden gewist. Dit proces vermijdt elke reproductie van uw kaart en beperkt elk gebruik voor andere doeleinden.