eID uitlezen

Met behulp van een kaartlezer is het mogelijk om uw identiteitskaart elektronisch te lezen. Daarmee kunnen uw persoonlijke gegevens, die in de microchip van uw identiteitskaart zijn ingebracht, elektronisch verzameld worden. Aangezien de kaartlezer is aangesloten op een computer, kan de verzamelde informatie worden afgedrukt, opgeslagen in een bestand of netwerk van de persoon die uw kaart elektronisch leest of geëxporteerd naar zijn of haar database, etc.


De gegevens op uw identiteitskaart, die alleen elektronisch kunnen worden gelezen, omvatten het adres van uw hoofdverblijfplaats en, zodra uw identiteitskaart is vervangen en voorlopig alleen als u in een van de proefgemeenten woont, de gescande afbeelding van de vingerafdrukken van de wijsvinger van elk van uw handen of, in het geval van een handicap, van een andere vinger.

Alleen gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de reden waarom u wordt gevraagd uw identiteitskaart te laten lezen, mogen worden gelezen. Bovendien kunnen bepaalde specifieke gegevens alleen onder strikte voorwaarden worden gelezen/verwerkt. Dit is uw rijksregisternummer, uw foto en de afbeelding van uw vingerafdrukken.

U moet weten welke gegevens van uw identiteitskaart worden verzameld en de concrete reden waarom dat gebeurt. De persoon die uw gegevens verzamelt moet u op een duidelijke manier informeren.

Alleen gegevens die strikt ter zake dienend, noodzakelijk en toereikend zijn voor het doel waarvoor uw kaart wordt opgevraagd, mogen worden gelezen.

Als het bijvoorbeeld nodig is om uw leeftijd te kennen om u alcohol te verkopen, kan de handelaar dit nagaan met een eenvoudige lezing van uw geboortedatum, die zichtbaar is op uw kaart. In het geval van een drankautomaat is de elektronische uitlezing van de identiteitskaart beperkt tot de uitlezing van de geboortedatum. Het bewaren van de voor- en achternaam van personen die alcoholische dranken kopen, is disproportioneel en in strijd met de AVG.

Uw foto

Uw foto op uw identiteitskaart wordt gebruikt om u te authenticeren. Met andere woorden, hiermee kan men controleren of u de juiste kaarthouder bent door uw gezicht te vergelijken met deze foto. Deze foto is een van de elektronisch leesbare gegevens op uw kaart.

Elke geautomatiseerde verwerking van de foto op uw identiteitskaart houdt een bijzonder risico in op het vlak van identiteitsfraude en het maken van een valse identiteitskaart. Om deze reden bepaalt de wet dat het alleen mag worden gebruikt wanneer dit door of krachtens een wet, decreet of ordonnantie is bepaald.

De diensten van het Rijksregister (DG Bevolking, FOD Binnenlandse Zaken) houden een centraal register bij van identiteitskaarten en vreemdelingenkaarten waarin de foto van uw identiteitskaart en de foto('s) die de laatste 15 jaar op uw oude identiteitskaart(en) verschenen zijn, worden bewaard. Alleen met voorafgaande toestemming van de minister van Binnenlandse Zaken hebben de in artikel 5, §1 van het WRR bedoelde autoriteiten en instanties toegang tot deze foto, en alleen als een wet of reglementering hen machtigt om kennis te nemen van deze foto.

Iedereen die u vraagt om uw foto van uw identiteitskaart te verzamelen en te verwerken, moet u daarom informeren over de wettelijke toestemming of wettelijke bevoegdheid waarover zij beschikken om dit te doen. Bovendien moet deze verwerking in alle transparantie plaatsvinden en moet u weten om welke concrete redenen deze verwerking van uw foto wordt uitgevoerd en wat de verschillende modaliteiten van deze verwerking zijn. (Verwijzing naar het algemeen gedeelte van de website over transparantie).

Het Rijksregisternummer van de kaarthouder

Uw rijksregisternummer is, net als de foto, een door de wetgever specifiek beschermd persoonsgegeven, omdat het een nationaal identificatienummer is.

Elke persoon of organisatie die gebruik wil maken van uw rijksregisternummer moet vooraf toestemming krijgen van de minister van Binnenlandse Zaken en dit kan alleen voor taken van algemeen belang. Een dergelijke toestemming kan ook worden verleend door of krachtens een wet.

Elke instantie die wettelijk bevoegd is om dit identificatienummer te gebruiken, moet een functionaris voor gegevensbescherming (DPO) hebben, wiens contactgegevens moeten worden gepubliceerd. U kunt contact met hen opnemen om na te gaan onder welke wettelijke bepaling of machtiging de organisatie, waarvoor zij als DPO optreden, het recht heeft om uw rijksregisternummer te gebruiken.

De digitale vingerafdrukken van de kaarthouder

Eind 2018 besliste de Belgische wetgever om te anticiperen op de Europese Verordening (EU) 2019/1157 van 20 juni 2019 (van toepassing vanaf 2 augustus 2021) door een wet aan te nemen die voorziet in de integratie van nieuwe gegevens op de elektronische chip van de Belgische identiteitskaart: de digitale afbeelding van de vingerafdrukken van de wijsvinger van de linker- en rechterhand van de kaarthouder. In geval van invaliditeit of ongeschiktheid wordt het digitale beeld van een andere vinger verzameld en in de microchip van de identiteitskaart gestoken.

Enkel de volgende overheden mogen uw digitale vingerafdrukken lezen:

  • het gemeentepersoneel belast met de uitreiking van identiteitskaarten;
  • de politiediensten;
  • het personeel belast met de grenscontrole, zowel in België als in het buitenland;
  • de personeelsleden van de dienst Vreemdelingenzaken;
  • de personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken en het diplomatiek en consulaire personeel;
  • de onderneming belast met de aanmaak van identiteitskaarten en de strikt door haar gemachtigde personen binnen de onderneming.

De inzage van uw digitale vingerafdrukken moet in alle transparantie gebeuren. U moet worden ingelicht over de concrete redenen en modaliteiten van deze verwerkingen.