12 okt
2017

Privacycommissie vs. Facebook: Procedure ten gronde

Vandaag, op 12 oktober 2017, heeft de Privacycommissie voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel de procedure ten gronde gepleit in haar zaak tegen Facebook. Deze procedure ten gronde heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegeven door Facebook van zowel gebruikers als niet-gebruikers van Facebook en door middel van cookies, social plug-ins en pixels.


Pleidooien ten gronde

Tijdens de zitting legde de Privacycommissie opnieuw uit waarom Facebook’s praktijken volgens haar een inbreuk op de Privacywet uitmaken:

  • Geen geldige toestemming: Facebook bekomt geen geldige toestemming van de betrokkenen voor de inzameling van hun persoonsgegevens aan de hand van cookies, social plug-ins en pixels.
  • Onvoldoende informatie: Facebook schiet tekort in haar verplichting om de minimum informatie te verschaffen die de Privacywet voorschrijft (o.m. wat betreft de categorieën gegevens die worden ingezameld en de rechten van de betrokkenen)
  • Oneerlijk: Facebook wekt ten onrechte de indruk dat zij het surfgedrag van betrokkenen niet langer zal volgen wanneer zij gebruik maken van de opt-out tools die Facebook ter beschikking stelt
  • Overmatig: Facebook blijft gegevens inzamelen over het surfgedrag van betrokkenen zelfs nadat zij hebben aangeven geen gedragsgerichte reclame van Facebook te willen ontvangen.

Bevoegdheid betwist

Facebook ontkent tot op vandaag dat de Belgische Privacywet van toepassing is. Zij weigert ook de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken in deze zaak te erkennen. De Privacycommissie blijft ervan overtuigd dat zij bevoegd is om Facebook voor de Belgische rechtbank te dagen om ervoor te zorgen dat de Belgische Privacywet wordt nageleefd. Dit omdat elke nationale toezichthouder ertoe verplicht is om op haar grondgebied privacybeschermend op te treden. En het Belgisch recht geldt omdat de Facebook groep ook een vestiging heeft in België (Brussel) in het kader waarvan de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt.

Gewenste resultaat

De Privacycommissie wil bekomen dat Facebook voortaan:

  • duidelijk informeert over haar gebruik van cookies en de inzameling ervan via Facebook social plug-ins, Facebook-pixels of gelijkaardige technologische middelen;
  • een geldige toestemming bekomt voor het plaatsen van cookies voor zover die niet strikt noodzakelijk zijn voor het verstrekken van een door de betrokkene uitdrukkelijk gevraagde dienst;
  • afziet van de buitensporige inzameling van cookies via social plug-ins, Facebook-pixels of gelijkaardige technologische middelen; en
  • afziet van het verschaffen van informatie die betrokkenen redelijkerwijze zou kunnen misleiden omtrent de werkelijke draagwijdte van de mechanismen die Facebook ter beschikking stelt om het gebruik van cookies door Facebook te beheren.

Interessante links