25 apr
2019

De Autoriteit publiceert haar jaarverslag 2018

Het jaar 2018 stond helemaal in het teken van de verandering. Op 25 mei 2018 maakte de Privacycommissie immers plaats voor de Gegevensbeschermingsautoriteit en op diezelfde dag werd ook de AVG van toepassing. De Autoriteit kreeg een nieuwe samenstelling én nieuwe bevoegdheden. Op die datum hielden de Sectorale comités op te bestaan bij de GBA. De GBA ontving ook dubbel zoveel vragen en adviesaanvragen in vergelijking met 2017! Voor "Ik beslis" werden talrijke educatieve projecten over de AVG uitgewerkt en een ervan won zelfs een internationale prijs.


Overgangswerking van de Autoriteit in 2018

Sinds 25 mei 2018 is de Gegevensbeschermingsautoriteit de opvolger van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De Autoriteit is samengesteld uit een directiecomité en 5 organen: het kenniscentrum, de geschillenkamer, de inspectiedienst, het algemeen secretariaat en de eerstelijnsdienst.

Aangezien in 2018 de leden van de 6 organen niet werden benoemd, oefenden de leden van de Privacycommissie gedurende deze overgangsperiode de taken en bevoegdheden uit van de Autoriteit. Daartoe werd een huishoudelijk reglement aangenomen.

Een bijzonder dossier

De Autoriteit gaf een ongunstig advies over de registratie van vingerafdrukken op de chip van de elektronische identiteitskaart. De Autoriteit betreurt het gebrek aan uitleg en de aangetoonde noodzaak hiervan en verwerpt de vergelijking met paspoorten. Bovendien bevat de identiteitskaart al een biometrisch gegeven om vervalsing tegen te gaan. De Regering volgde de opmerkingen van de Autoriteit niet wat haar ertoe bracht haar argumenten te herhalen in een bijkomende advies uit eigen beweging.

Facebook : procedure ten gronde

De Rechtbank van eerste aanleg van Brussel volgde de gehele argumentatie van de Privacycommissie en beval Facebook om de illegaal verkregen persoonlijke informatie, te vernietigen. Aan Facebook werd ook het verbod opgelegd om informatie te verzamelen die met specifieke cookies werden verkregen. Er werd onmiddellijk een beroep aangekondigd.

De werkzaamheden van de Autoriteit in cijfers

Net zoals de voorgaande jaren kende 2018 een belangrijke stijging in het aantal dossiers. Zo behandelde de Autoriteit bijvoorbeeld 215 adviesaanvragen, tegen 90 in 2017. De Autoriteit behandelde ook 7.182 kerndossiers (een aanzienlijke toename van het aantal dossiers van 46 % ten opzichte van de 4.934 behandelde dossiers in 2017). Deze dossiers kunnen als volgt ingedeeld worden: 6.224 informatievragen, 295 vragen om bemiddeling, 218 controledossiers en 445 kennisgevingen van gegevenslekken.

De AVG legt een nieuwe verplichting op om aan de Autoriteit gegevenslekken te melden alsook de aanstelling van de functionarissen voor gegevensbescherming. Sinds 25 mei 2018, werden haar 3.666 functionarissen voor gegevensbescherming gemeld.

Het aantal aangiftes van nieuwe gegevensverwerkingen kende in 2018 een lichte daling met 2.815 ingediende aangiftedossiers via het e-loket, waarvan 2.597 nieuwe aangiftes voor camerabewaking. De inwerkingtreding van de AVG op 25 mei 2018 hief de aangifteplicht van verwerkingen bij de GBA op hetgeen deze sterke daling verklaart.

Meer informatie te vinden in het volledig jaarverslag 2018.