09 jun
2016

Privacycommissie publiceert jaarverslag 2015

2015 was het jaar waarin de Autoriteit de praktijken van Facebook onder de loep nam. Wat begon met een eenvoudige controle van de algemene voorwaarden van het sociale netwerk, eindigde met en veroordeling van de internetreus in kortgeding. Voorts sprak de Autoriteit zich uit over een aantal belangrijke en actuele thema’s waaronder het toenemend gebruik van cookies en drones, evenals de antiterrorismemaatregelen van de regering Michel I. Verder zag de Autoriteit de stijgende trend in haar individuele beslissingsdossiers herbevestigd. Voor het jongerenplatform ‘ik beslis’ werd 2015 het jaar van het recht op afbeelding. Via een informatieve folder en een lespakket worden jongeren geleerd bewuster én privacyvriendelijker om te gaan met beeldmateriaal.


Het jaar dat Facebook in het vizier kwam

Het onderzoek naar de gebruiksvoorwaarden van Facebook resulteerde begin 2015 in een hoorzitting en een aanbeveling (04/2015) aan Facebook, website uitbaters en internetgebruikers over het gebruik van social plug-ins. In mei werd de Facebookgroep dan toch in gebreke gesteld voor het schenden van de Privacywet en artikel 129 van de Wet op de Elektronische Communicatie. Facebook werd aangemaand de schendingen stop te zetten, maar gaf hieraan geen gevolg. Dit leidde tot de dagvaarding in kortgeding en een vonnis op 9 november dat Facebook veroordeelde te stoppen met het registreren via cookies en social plug-ins van het surfgedrag van internetgebruikers uit België die geen Facebookaccount hebben. Er werd een dwangsom opgelegd van 250.000 euro per dag bij niet-naleving. In navolging van de uitspraak besliste Facebook om tot nader order de toegang tot “openbare” Facebookpagina’s te weigeren aan Belgen die geen lid zijn van het sociaal netwerk.

Belangrijke dossiers en projecten

Om een antwoord te bieden op de talrijke vragen over het gebruik van cookies formuleerde de Autoriteit een reeks aanbevelingen. Deze hebben tot doel juristen, technici, adverteerders en websiteontwikkelaars te informeren over direct marketingpraktijken en het belang van informatieverstrekking.

Het ontwerp KB van koninklijk besluit omtrent het gebruik van drones kreeg een positief advies omdat het voldoende de privacywetgeving in acht neemt. Dit was slechts gedeeltelijk het geval bij een aantal van de geplande antiterrorismemaatregelen van de regering. De Autoriteit was daarom ook terughoudender in haar adviezen over de verwerking van passagiersgegevens, een op te richten gemeenschappelijke gegevensbank voor ‘foreign terrorist fighters’ en de opheffing van de anonimiteit voor gebruikers van prepaidkaarten.

Omwille van het toenemend aantal vragen over specifieke privacyaspecten op de werkvloer heeft de Autoriteit hierover in 2015 een themadossier op haar website gepubliceerd. Deze wil een antwoord bieden op vragen vanuit zowel werknemers- als werkgeversperspectief om op een correcte en privacyvriendelijke manier om te gaan met persoonsgegevens op de werkvloer. Het themadossier behandelt o.a. geolokalisatie in bedrijfswagens, camerabewaking en elektronisch toezicht via e-mail en internet.

De activiteiten van de Autoriteit in cijfers

In 2015 behandelde de Autoriteit 4.192 dossiers (een stijging van het aantal dossiers met 366 ten opzichte van de 3.826 dossiers in 2014). Er werden 3.561 verzoeken om informatie, 357 bemiddelingsverzoeken en 284 controledossiers geteld. Enkel bij de bemiddelingsdossiers werd een kleine daling vastgesteld. Een mogelijke verklaring hiervoor kan gevonden worden in het feit dat bedrijven reeds bewuster omspringen met privacy waardoor er bij burgers minder vragen tot bemiddeling rijzen.

De meeste informatievragen handelen over bewakingscamera’s, privacy op de werkvloer, het recht op afbeelding, direct marketing en het internet.

Ook het aantal aangiftes voor camerabewaking kent een stijgende trend: 6.240 aangiftes (ten opzichte van 5.354 in 2014). Van die 6.240 nieuwe aangiftes, waren er 96 aangiftes voor niet-besloten plaatsen, 4.929 aangiftes voor besloten plaatsen en 1.215 aangiftes voor camera’s op de werkvloer.

De Autoriteit verklaart de stijgende trend in de cijfers door een betere bekendheid en zichtbaarheid van de thematiek en haar werking in de media en het publieke debat. De burger wordt zich hierdoor meer bewust van de risico’s en zijn rechten.

In 2015 ontving de Autoriteit 143 persvragen en werd ze in 1.066 persartikels vermeld.

U kan het integrale jaarverslag en de brochure “De activiteiten van de Autoriteit in het kort” raadplegen of downloaden op onze website.

Vragen? Contacteer Sarah Boulerhcha, communicatieverantwoordelijke

 +32 (0)2 274 48 08 of +32(0)473 85 15 97

sarah.boulerhcha@apd-gba.be​​​​​​​